Roztříštěna

Hledám varianty 'roztříštěna' [ roztříštíš (2) roztříštím (3) roztříštili (1) roztříštil (7) roztříští (7) roztříštěte (3) roztříštěna (1) roztříštěn (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 23:24... ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na kusy. Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a...
Exodus 32:19...hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodilroztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si...
Exodus 34:1... jež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu...
Exodus 34:13...zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se...
Deuteronomium 7:5...jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly zporážejte a jejich...
Deuteronomium 9:17... oběma rukama je zahodil a před vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak...
Deuteronomium 10:2... která byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš do truhly." Vyrobil jsem tedy...
Deuteronomium 12:3... Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů...
2. Královská 23:14...Kemoše a pro amonskou odpornost Molocha. Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůly a místa...
2. Letopisů 25:12...na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili. Žoldnéři, které Amaciáš nepustil se svým...
Žalmy 2:9...tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíšroztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto, králové, buďte...
Žalmy 74:13...silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi...
Žalmy 105:33...révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši stromy roztříštil! Na jeho rozkaz přilétly kobylky, nemožné bylo...
Kazatel 12:6...šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme,...
Izaiáš 22:25... vylomí se a spadne a náklad na něm visící se roztříští. Tak promluvil Hospodin. Ortel nad Týrem:...
Izaiáš 24:12...vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi národy -...
Izaiáš 30:14...džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé...
Izaiáš 45:2...a srovnám nerovnosti, rozbiji brány z bronzuroztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá...
Jeremiáš 13:14...Jeruzaléma, naplním tak, že budou opilíRoztříštím je jedny o druhé, rodiče i děti, praví Hospodin....
Jeremiáš 43:13... Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." Slovo, které...
Jeremiáš 48:38...střechách, na náměstích jen samé truchleníRoztříštím Moáb jako džbán, který nikdo nechce, praví...
Ezechiel 27:26...veslaři, uprostřed moře budeš východním větrem roztříštěn! Tvé jmění, zboží i zásoby, tví lodníci i...
Ozeáš 11:6...vrátit ke mně, v jejich městech bude řádit mečroztříští jejich závory, jejich úmysly pohltí. Můj lid se...
Matouš 21:44...jeho ovoce. Kdo upadne na ten kámen, ten se roztříští, a na koho ten kámen padne, toho rozdrtí." Když...
Lukáš 20:18...úhelným'? Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten kámen padne, toho rozdrtí." Znalci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |