Rozsudky

Hledám varianty 'rozsudky' [ rozsudky (9) rozsudku (4) rozsudek (14) ]. Nalezeno 26 veršù.
Deuteronomium 17:11...se podle pravidla, o němž poučí, a podle rozsudku, který ti řeknou. Od výroku, který ti oznámí, se...
1. Královská 3:28...jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechlirozsudku, který král vynesl, pojala je před králem bázeň....
1. Královská 20:40...mu odpověděl: "Nuže, sám jsi nad sebou vyřkl rozsudek!" Vtom si ten muž strhl pásku z očí a izraelský...
2. Královská 25:6...králi do Ribly. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu...
Žalmy 76:9...hněvem zahoříš? Když z nebe vyhlašuješ svoje rozsudky, země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstane, aby...
Žalmy 149:9... jejich velmože aby sevřeli železy, zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho...
Jeremiáš 4:12... Přichází ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice,...
Jeremiáš 39:5...Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima...
Jeremiáš 52:9...Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Babylonský král v Rible před Cidkiášovýma očima...
Ezechiel 5:10...a děti jíst své rodiče! Vykonám nad tebou své rozsudky a všechny tvé přeživší rozptýlím na všechny strany...
Ezechiel 5:15...hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem, varováním a...
Ezechiel 11:9...vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském...
Ezechiel 23:24...svými pavézami, štíty a přilbami, svěřím jim rozsudek, aby ztrestali podle svých zvyklostí. na...
Ezechiel 25:11...mezi národy ani památky. v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že jsem Hospodin." "Tak praví...
Ezechiel 28:22... že jsem Hospodin, v něm vykonám své rozsudky, v něm dostojím své svatosti. Raním to město...
Ezechiel 28:26...vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své rozsudky nad všemi zlomyslnými sousedy v jejich okolí. A...
Ezechiel 30:14...Egypt, vypálím Soan a v Thébách vykonám své rozsudky. Na Pelusium, egyptskou pevnost, vyliji svůj hněv...
Ezechiel 30:19...dcery půjdou do zajetí. Vykonám v Egyptě své rozsudky a poznají, že jsem Hospodin." Sedmého dne...
Daniel 4:14...sedm období. Toto je výrok oznámený poslyrozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad...
Joel 4:14...hanebnost je veliká! Davy a davy jsou v Údolí rozsudku! Hospodinův den blízko je, v Údolí rozsudku!...
Sofoniáš 2:2...seberte, vy nestydatý národe, dříve než přijde rozsudek a dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás...
Sofoniáš 3:15...srdcem, Dcero jeruzalémská! Hospodin zrušil tvůj rozsudek a nepřítele odvrátil. Hospodin, Král Izraele, je...
Římanům 1:32... bezcitní a nemilosrdní. Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami...
2. Korintským 1:9... že přežijeme; v nitru jsme vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami...
2. Petr 2:11...a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek. Tihle se však chovají pudově jako nerozumná...
Juda 1:9...o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej Hospodin!" Tito se však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |