Rozptýleny

Hledám varianty 'rozptýleny' [ rozptýlíš (2) rozptýlím (13) rozptýlili (1) rozptýlil (13) rozptýlí (6) rozptýleny (2) rozptýleni (5) rozptýlen (3) rozptyl (1) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 11:4... k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!" Hospodin však sestoupil, aby...
Genesis 11:8...jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět....
Genesis 11:9...zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po...
Genesis 49:7...tak krutá! Rozdělím je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na...
Exodus 32:20...udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prachrozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak...
Leviticus 26:33...i vaši nepřátelé, když se v přijdou usaditRozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše...
Deuteronomium 4:27...dlouho; budete naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed pohanů, kam vás...
Deuteronomium 28:37...a kamene. Všem národům, mezi něž Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a posměšek. I když...
Deuteronomium 28:64...ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po...
Deuteronomium 30:3...ze všech národů, mezi něž Hospodin, tvůj Bůhrozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i...
1. Královská 14:15...z této krásné země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly...
1. Královská 22:17..."Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi:...
2. Letopisů 18:16..."Viděl jsem všechen Izrael jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez svého pastýře. Hospodin řekl mi:...
Nehemiáš 1:8...služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrnírozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a...
Job 37:21... když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu vychází zlatý třpyt, ohromnou slávou...
Žalmy 53:6...neznali. Kosti těch, kdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž...
Žalmy 89:11...jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží, svět se vším, co je v...
Žalmy 144:6...se hor, dýmají! Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou...
Izaiáš 24:1...zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán,...
Izaiáš 27:13...roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleni v Egyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté...
Izaiáš 41:16...rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s plevamiRozptýlíš je a vítr je uchvátí, rozmetáni budou vichřicí....
Izaiáš 44:22... Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět - vždyť jsem vykoupil....
Jeremiáš 9:15...nakrmím tento lid pelyňkem a k pití jim dám jedRozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich...
Jeremiáš 29:14...ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozptýlil, praví Hospodin, a přivedu vás zpět na místo,...
Jeremiáš 29:18... posměch a nadávky u všech národů, kam jsem je rozptýlil, protože neposlouchali slova, praví Hospodin,...
Jeremiáš 32:37...je ve svém zuřivém hněvu a v hrozném rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby...
Jeremiáš 46:28... Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem  rozptýlil. S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám...
Pláč 4:16...říkají: " je tu nechceme!" Hospodin sám je rozptýlil, na ani nepohlédne; nikdo nebere ohled na...
Ezechiel 5:2... třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu s taseným mečem. Hrstku...
Ezechiel 5:10...nad tebou své rozsudky a všechny tvé přeživší rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 5:12...hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s taseným mečem je poženu....
Ezechiel 11:17...a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. tam přijdou,...
Ezechiel 12:15...poženu. Tak poznají, že jsem Hospodin - je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemích. Hrstku z...
Ezechiel 20:23...Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemích, protože...
Ezechiel 22:15...zúčtuji? To říkám Hospodin; to učinímRozptýlím mezi národy, rozpráším po zemích a s tvou...
Ezechiel 28:25...celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před očima pohanů....
Ezechiel 29:12...po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech městRozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích....
Ezechiel 29:13... shromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je...
Ezechiel 30:23...zdravou i tu zlomenou, a vyrazím mu z ruky mečRozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích....
Ezechiel 30:26...králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt.  rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích,...
Ezechiel 34:6...kopcích, po každém vyšším návrší. ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za...
Ezechiel 34:12...své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný den. Vyvedu je z národů,...
Ezechiel 36:19...krev a poskvrnili ji svými hnusnými modlamiRozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou rozprášeni po...
Joel 4:2...soudit o Izrael, můj lid a dědictví, které rozptýlili mezi pohany. Rozdělili si moji zemi a losovali o...
Nahum 3:18...pastýři usnuli, tví hodnostáři ulehli! Po horách rozptýlen je tvůj lid a není, kdo by je shromáždil. Není...
Zachariáš 10:9...je vykoupil; bude jich zase tolik jako dřívRozptýlil jsem je mezi národy, v dálce však na znovu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |