Rozprchne

Hledám varianty 'rozprchne' [ rozprchnou (5) rozprchnete (1) rozprchne (3) rozprchli (9) ]. Nalezeno 18 veršù.
Numeri 10:35..."Povstaň, Hospodine, se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo nenávidí, utečou před tebou!"...
1. Královská 1:49...zavládlo zděšení. Všichni přítomní se zvedlirozprchli se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu...
Job 4:11... Bez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne. Dostalo se mi tajné sdělení, ušima jsem jen...
Píseň 2:17...pase v liliích. Ještě než s vánkem přijde denrozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či kolouchu...
Píseň 4:6...se v liliích. Ještě než s vánkem přijde denrozprchnou se stíny, na horu myrhy vyjdu si, na pahorek...
Izaiáš 22:3...zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví...
Izaiáš 33:3...národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou. Jejich kořist zmizí, jako by ji spolkly...
Jeremiáš 40:12...ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpy v judské zemi,...
Jeremiáš 40:15...Všichni Židé, kteří se k tobě shromáždili, by se rozprchli a pozůstatek Judy by byl zničen." Gedaliáš, syn...
Jeremiáš 43:5...kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím rozprchli, a znovu se usadili v judské zemi, i všechny ty,...
Jeremiáš 49:5...jinou stranu a nikdo neshromáždí ty, kdo se rozprchli. Později ale osud Amonců změním, praví Hospodin...
Zachariáš 13:7...praví Hospodin zástupů. Bij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou ruku na ty maličké! V celé zemi,...
Matouš 26:31...přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.' ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do...
Marek 14:27... Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do...
Jan 16:32... "Hle, přichází chvíle, a přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte samotného, ale...
Skutky 8:1...pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských a samařských krajích. Zbožní muži...
Skutky 8:4...muže i ženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel...
Skutky 11:19...i pohanům dal Bůh pokání k životu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili...

Slova obsahující rozprchne: rozprchne (3) rozprchnete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |