Rozprášil

Hledám varianty 'rozprášil' [ rozprášit (2) rozpráším (9) rozprášily (2) rozprášili (1) rozprášil (6) rozpráší (2) rozprášeni (4) ]. Nalezeno 25 veršù.
Deuteronomium 1:44... vytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosyrozprášili vás po Seíru k Chormě. Když jste se pak...
Jozue 10:10...pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrael...
Soudců 4:15...za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím...
Soudců 8:12...se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes...
Žalmy 83:11...Midiánu, Siserovi a Jabínovi u potoka KíšonuRozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako...
Žalmy 92:10...tví, jistěže nepřátelé tví budou zničenirozprášeni budou všichni zločinci! Můj roh však pozvedneš...
Žalmy 106:27...rozežene po národech, po cizích zemích že je rozpráší. Potom se s modlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti...
Izaiáš 5:24...ztrouchniví jejich kořeny a jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy...
Jeremiáš 13:24...jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším jako plevy unášené pouštním vichrem. To bude...
Jeremiáš 18:17... Jakoby větrem východním je před protivníkem rozpráším. V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a...
Jeremiáš 30:11... Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem  rozprášil. S tebou však nikdy neskončím, i když ztrestám...
Ezechiel 6:8...z vás uniknou meči mezi národy, budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí mezi...
Ezechiel 11:16...- Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy, anorozprášil jsem je po zemích. V zemích, kam přišli, se jim...
Ezechiel 12:14... kdo jsou kolem něj, celou jeho družinu i vojsko rozpráším do všech stran a s taseným mečem je poženu. Tak...
Ezechiel 12:15... jsem Hospodin - je rozptýlím mezi národyrozpráším je po zemích. Hrstku z nich ušetřím před mečem,...
Ezechiel 20:23...také přísahal, že je rozptýlím mezi národyrozpráším je po zemích, protože neplnili zákony, ...
Ezechiel 22:15... to učiním. Rozptýlím mezi národyrozpráším po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V...
Ezechiel 29:12...ze všech měst. Rozptýlím Egypťany mezi národyrozpráším je po zemích. Avšak toto praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 30:23...mu z ruky meč. Rozptýlím Egypťany mezi národyrozpráším je po zemích. Paže babylonského krále posílím a...
Ezechiel 30:26...na Egypt. rozptýlím Egypťany mezi národyrozpráším je po zemích, poznají, že jsem Hospodin." ...
Ezechiel 36:19... Rozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou rozprášeni po zemích. Odsoudil jsem je za jejich způsoby a...
Abakuk 3:14...jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí ubožáky ve...
Zachariáš 2:2...anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém," odpověděl mi. Pak mi...
Zachariáš 2:4...dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout hlavu....
Zachariáš 7:14...dělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupůRozprášil jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani...

Slova obsahující rozprášil: rozprášil (6) rozprášili (1) rozprášily (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |