Roznesla

Hledám varianty 'roznesla' [ roznesu (1) rozneslo (6) roznesli (2) roznesla (5) roznesl (1) roznese (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 14:37... mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá...
Soudců 16:2...nevěstku a šel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den...
1. Samuel 17:31...právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat....
2. Letopisů 26:8...Amonci odevzdávali Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj...
Kazatel 10:20...ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídlech. Posílej svůj chléb po vodě - po čase...
Ezechiel 32:9... Mnohé národy znepokojím v srdci, tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš. Mnohé národy...
Daniel 2:35...jako plevy, když se v létě mlátí obilí. Vítr je roznesl, že po nich nezbylo památky. Ale ten kámen, který...
Matouš 4:24...nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny...
Matouš 9:26...ji za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o tom se roznesla po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva...
Matouš 9:31...pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šliroznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli, vtom k...
Marek 1:28...a poslouchají ho!" A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. Když odešli ze...
Lukáš 4:14...moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni...
Jan 21:23...ti po tom? Ty následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že...
Skutky 9:42...zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živouRozneslo se to po celé Joppě a mnozí uvěřili v Pána. Petr...
Skutky 19:17...že z toho domu utekli nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na...
1. Tesalonickým 1:8...po celé Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |