Rozmnožit

Hledám varianty 'rozmnožit' [ rozmnožte (1) rozmnožíte (2) rozmnožit (3) rozmnožíš (2) rozmnožím (17) rozmnožily (1) rozmnožilo (1) rozmnožili (6) rozmnožila (4) rozmnožil (17) rozmnoží (15) rozmnož (1) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 3:16...hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v...
Genesis 9:7...se, se vámi jen hemží zem, takto se na  rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům...
Genesis 16:10...její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst."...
Genesis 17:2... Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně  rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu...
Genesis 17:20...mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodilrozmnožil; zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký...
Genesis 22:17... svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na...
Genesis 26:4...jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny...
Genesis 26:24... Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám tirozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku."...
Genesis 28:3...Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodírozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti ...
Genesis 47:27... Nabývali tam majetku a velice se rozplodilirozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil...
Genesis 48:4...a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodilrozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému...
Genesis 48:16...Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil...
Exodus 5:5..."Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž...
Exodus 32:13... Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem...
Leviticus 19:25...jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. ...
Leviticus 26:9...se k vám a způsobím, abyste se rozplodilirozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci...
Deuteronomium 1:10...vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž...
Deuteronomium 6:3...a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš,...
Deuteronomium 7:13...tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnatrozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy -...
Deuteronomium 8:1... která ti dnes udílím, abyste byli živirozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin...
Deuteronomium 8:13...a zabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a zlata, se...
Deuteronomium 10:22...sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj...
Deuteronomium 13:18... prokáže ti milosrdenství a ve svém smilování  rozmnoží, jak s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto...
Deuteronomium 28:59...Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé...
Deuteronomium 30:5...ji získáš. Způsobí, aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a...
2. Samuel 14:11... svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na to prohlásil:...
2. Samuel 24:3...Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč...
1. Letopisů 5:9...A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji pouště...
1. Letopisů 21:3...mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to...
1. Letopisů 22:14...nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. Máš k ruce dělníky, lamače, kameníky, tesaře a...
1. Letopisů 23:17...další syny, ale Rechabiášovi synové se velmi rozmnožili. Synové Jisharovi: vůdce Šelomit...
1. Letopisů 27:23...sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se...
2. Letopisů 28:13...Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? jsme se přece provinili dost na to, aby na...
Ezdráš 10:10...nim: "Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřilirozmnožili jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu...
Nehemiáš 9:23... krále Chešbonu, i zemi Oga, krále BášanuRozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi...
Job 9:17...by vichřicí, pro nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal by ani nadechnout, nasytil by ...
Job 35:6...jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý,...
Žalmy 107:38...vydaly hojný užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo...
Žalmy 107:41...ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí...
Žalmy 115:14...ctí, jak malým, tak i velikým! vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte...
Přísloví 1:5...prozíravost a vědění. Moudrý poslouchározmnoží svou znalost, rozumný si poradit, jak...
Přísloví 9:11...v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost...
Přísloví 23:28...ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí ten...
Izaiáš 9:2...těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáříRozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak...
Izaiáš 26:15... vyhladil, nenechal jsi po nich ani památkyRozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ,...
Izaiáš 51:2...povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho všakrozmnožil. Ano, Hospodin potěší Sion, potěší všechny jeho...
Jeremiáš 3:16...moudře a rozumně. A tehdy, se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžete, praví Hospodin, v těch dnech ...
Jeremiáš 15:8...se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne na přivedu...
Jeremiáš 23:3...je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodírozmnoží. Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o budou...
Jeremiáš 30:14... protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde...
Jeremiáš 30:15... protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo požírají, však budou sežráni,...
Jeremiáš 30:19...odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselíRozmnožím je, aby jich neubývalo, oslavím je, a nebude jich...
Jeremiáš 33:22...nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů...
Pláč 2:5...jeho paláce, rozbořil jeho opevněnou zeďRozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj...
Ezechiel 28:5...jsi byl tak šikovný, že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže,...
Ezechiel 36:10...k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívatRozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby...
Ezechiel 36:11...obydleli města a vystavěli, co leží v troskáchRozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit a rozmáhat....
Ezechiel 36:29...nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilírozmnožím je. Nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovoce na...
Ezechiel 36:30...obilí a rozmnožím je. Nedopustím na vás hladRozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste mezi...
Ezechiel 36:37...na modlitby domu Izraele a toto pro učinímRozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich jako stád...
Ezechiel 37:26...bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím jerozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj...
Nahum 3:15...meč vyhladí; zhltne jako kobylky! Zkus se rozmnožit jako kobylky, rozmnož se jako žravý hmyz! I kdyby...
Římanům 5:20...spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více...
Římanům 6:1...to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli...
2. Korintským 9:10...dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatřírozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší spravedlnosti....
Židům 6:14...sobě: "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně  rozmnožím." Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |