Rozmnož

Hledám varianty 'rozmnož' [ rozmnožte (1) rozmnožíte (2) rozmnožit (3) rozmnožíš (2) rozmnožím (17) rozmnožily (1) rozmnožilo (1) rozmnožili (6) rozmnožila (4) rozmnožil (17) rozmnoží (15) rozmnož (1) ]. Nalezeno 66 veršù.
Genesis 3:16...hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti budeš rodit v...
Genesis 9:7...se, se vámi jen hemží zem, takto se na  rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům...
Genesis 16:10...její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst."...
Genesis 17:2... Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně  rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu...
Genesis 17:20...mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodilrozmnožil; zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký...
Genesis 22:17... svého jediného: Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na...
Genesis 26:4...jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny...
Genesis 26:24... Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám tirozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku."...
Genesis 28:3...Kéž ti Všemohoucí Bůh požehná, kéž rozplodírozmnoží, aby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti ...
Genesis 47:27... Nabývali tam majetku a velice se rozplodilirozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil...
Genesis 48:4...a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodilrozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému...
Genesis 48:16...Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil...
Exodus 5:5..."Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž...
Exodus 32:13... Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem...
Leviticus 19:25...jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. ...
Leviticus 26:9...se k vám a způsobím, abyste se rozplodilirozmnožili; tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci...
Deuteronomium 1:10...vás dále nést sám. Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil. Pohleďte, dnes je vás jako hvězd na nebi! Kéž...
Deuteronomium 6:3...a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh tvých otců. Slyš,...
Deuteronomium 7:13...tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnatrozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé půdy -...
Deuteronomium 8:1... která ti dnes udílím, abyste byli živirozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin...
Deuteronomium 8:13...a zabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a zlata, se...
Deuteronomium 10:22...sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj...
Deuteronomium 13:18... prokáže ti milosrdenství a ve svém smilování  rozmnoží, jak s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto...
Deuteronomium 28:59...Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé...
Deuteronomium 30:5...ji získáš. Způsobí, aby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží více než tvé otce. Hospodin obřeže tvé srdce a...
2. Samuel 14:11... svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na to prohlásil:...
2. Samuel 24:3...Joáb ale králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč...
1. Letopisů 5:9...A protože se jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ k okraji pouště...
1. Letopisů 21:3...mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to...
1. Letopisů 22:14...nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. Máš k ruce dělníky, lamače, kameníky, tesaře a...
1. Letopisů 23:17...další syny, ale Rechabiášovi synové se velmi rozmnožili. Synové Jisharovi: vůdce Šelomit...
1. Letopisů 27:23...sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že rozmnoží Izrael jako hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se...
2. Letopisů 28:13...Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? jsme se přece provinili dost na to, aby na...
Ezdráš 10:10...nim: "Sňatkem s cizinkami jste se zpronevěřilirozmnožili jste vinu Izraele. Proto teď Hospodinu, Bohu...
Nehemiáš 9:23... krále Chešbonu, i zemi Oga, krále BášanuRozmnožil jsi jejich syny jako hvězdy na nebi a uvedl jsi...
Job 9:17...by vichřicí, pro nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal by ani nadechnout, nasytil by ...
Job 35:6...jsi ty. Když budeš hřešit, co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý,...
Žalmy 107:38...vydaly hojný užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo...
Žalmy 107:41...ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí...
Žalmy 115:14...ctí, jak malým, tak i velikým! vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky! Od Hospodina buďte...
Přísloví 1:5...prozíravost a vědění. Moudrý poslouchározmnoží svou znalost, rozumný si poradit, jak...
Přísloví 9:11...v poznání Svatého je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost...
Přísloví 23:28...ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí ten...
Izaiáš 9:2...těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáříRozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak...
Izaiáš 26:15... vyhladil, nenechal jsi po nich ani památkyRozmnožil jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národ,...
Izaiáš 51:2...povolal, byl jen jediný, požehnal jsem ho všakrozmnožil. Ano, Hospodin potěší Sion, potěší všechny jeho...
Jeremiáš 3:16...moudře a rozumně. A tehdy, se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžete, praví Hospodin, v těch dnech ...
Jeremiáš 15:8...se od svých cest neodvrátili. Proto jejich vdovy rozmnožím více než písek v mořích. V poledne na přivedu...
Jeremiáš 23:3...je zpět na jejich pastvinu, kde se rozplodírozmnoží. Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o budou...
Jeremiáš 30:14... protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš nad svým zraněním? Tvou bolest nejde...
Jeremiáš 30:15... protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo požírají, však budou sežráni,...
Jeremiáš 30:19...odtud chvalozpěvy, zas bude slyšet hlas veselíRozmnožím je, aby jich neubývalo, oslavím je, a nebude jich...
Jeremiáš 33:22...nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů...
Pláč 2:5...jeho paláce, rozbořil jeho opevněnou zeďRozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj...
Ezechiel 28:5...jsi byl tak šikovný, že jsi své jmění rozmnožil, a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže,...
Ezechiel 36:10...k vám svou tvář a budou vás znovu orat a osívatRozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby...
Ezechiel 36:11...obydleli města a vystavěli, co leží v troskáchRozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit a rozmáhat....
Ezechiel 36:29...nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilírozmnožím je. Nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovoce na...
Ezechiel 36:30...obilí a rozmnožím je. Nedopustím na vás hladRozmnožím ovoce na stromech i polní úrodu, abyste mezi...
Ezechiel 36:37...na modlitby domu Izraele a toto pro učinímRozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich jako stád...
Ezechiel 37:26...bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím jerozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj...
Nahum 3:15...meč vyhladí; zhltne jako kobylky! Zkus se rozmnožit jako kobylky, rozmnož se jako žravý hmyz! I kdyby...
Římanům 5:20...spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více...
Římanům 6:1...to řekneme? Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli...
2. Korintským 9:10...dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatřírozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší spravedlnosti....
Židům 6:14...sobě: "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně  rozmnožím." Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení...

Slova obsahující rozmnož: nerozmnoží (1) nerozmnožila (2) nerozmnožili (1) nerozmnožily (1) rozmnož (1) rozmnoží (15) rozmnožil (17) rozmnožila (4) rozmnožili (6) rozmnožilo (1) rozmnožily (1) rozmnožím (17) rozmnožíš (2) rozmnožit (3) rozmnožíte (2) rozmnožte (1) rozmnožuje (2) rozmnožují (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |