Rozmůže

Hledám varianty 'rozmůže' [ rozmůžete (1) rozmůžeš (2) rozmůže (2) rozmohl (5) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 19:13...zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot...
Genesis 24:35... "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a...
Genesis 28:14...semeni. Tvého semene bude jako prachu zeměrozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto...
Genesis 30:43... ale Jákobův statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň, otroků,...
Genesis 41:57...Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl...
Numeri 14:17...jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin...
Job 10:17...svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi...
Izaiáš 54:3...roztáhni také svoje lana a zatluč kolíkyRozmůžeš se totiž doprava i doleva, národům budou vládnout...
Jeremiáš 3:16...rozumně. A tehdy, se ve své zemi rozmnožíterozmůžete, praví Hospodin, v těch dnech nebude ani...
Daniel 8:10...rozmáhal k jihu, k východu i k Nádherné zemiRozmohl se k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho...

Slova obsahující rozmůže: rozmůže (2) rozmůžeš (2) rozmůžete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |