Rozlámal

Hledám varianty 'rozlámal' [ rozlámu (3) rozlámeš (1) rozláme (3) rozlámat (1) rozlámaly (1) rozlámali (1) rozlámala (1) rozlámal (5) ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 26:13...vyvedl z Egypta, abyste nebyli jejich otrokyRozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně....
Numeri 24:8...svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo...
1. Samuel 2:4...- on lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo byli sytí...
Žalmy 2:3...proti Hospodinu a jeho Pomazanému: "Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!"...
Žalmy 37:15...meč je však bodne do srdce, ten jejich luk se rozláme! Lepší je málo, co spravedlivý, nežli bohatství...
Kazatel 12:6...roztříští džbán nad pramenem a kolo u studny se rozláme, než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se...
Izaiáš 9:3... jako se veselí vojáci, když se dělí o kořistRozlámeš jho, jež ho tížilo, prut šlehající jeho rameno i...
Izaiáš 14:5...tyrana! Jeho hrůzovláda skončila! Hospodin rozlámal hůl ničemů, žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy...
Jeremiáš 2:20...Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi dávno rozlámala, své postroje jsi strhala: ‚Nebudu sloužit!'...
Jeremiáš 5:5...nařídil. Jenže ti také jeden jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe strhali. Proto se na z lesa...
Jeremiáš 28:13..."Jdi a řekni Chananiášovi - Tak praví HospodinRozlámal jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze...
Pláč 2:9... klesly společně. Brány se k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohany,...
Ezechiel 30:18...do zajetí. V Dafné nastane temný den, tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město...
Ezechiel 34:27...bezpečí. Tehdy poznají, že jsem Hospodin,  rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím je z moci těch, kdo...
Amos 1:5...dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláceRozlámu závoru Damašku; odstraním trůnícího v Údolí hříchu,...
Marek 5:4...a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v...

Slova obsahující rozlámal: rozlámal (5) rozlámala (1) rozlámali (1) rozlámaly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |