Rozkošemi

Hledám varianty 'rozkošemi' [ rozkoším (1) rozkoších (1) rozkoší (18) rozkoši (1) rozkošemi (1) rozkoše (3) rozkoš (5) ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 18:12..."Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama...
Růt 1:20...ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi NoemiRozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi...
Nehemiáš 9:25...sady. Jedli do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé velké dobroty. Tehdy se vzbouřili, tobě...
Job 22:26...stříbra bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší, k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu...
Job 27:10...na něj přijde soužení? Copak je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez ustání? Poučil jsem vás o...
Žalmy 37:4...zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji...
Žalmy 37:11...po něm, a tu nebude. Pokorní ale obdrží zemirozkoš naleznou v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému...
Žalmy 94:19...nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti...
Žalmy 119:16... abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti! Dopřej svému...
Žalmy 119:24...přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší! duše v prachu krčí...
Žalmy 119:47...zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce...
Žalmy 119:70...pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl...
Žalmy 119:77...navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi,...
Žalmy 119:92...věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla...
Žalmy 119:143... úzkost a trápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší. Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi...
Žalmy 119:174... Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi...
Žalmy 137:6...mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny  rozkoše! Hospodine, jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě...
Přísloví 8:30... po jeho boku věrně stála jsem. Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním stále oddávám....
Přísloví 8:31...zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší! Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží...
Kazatel 2:8...jsem si zpěváky a také zpěvačky, lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Stal jsem se...
Píseň 2:3...je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedímrozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž uvede do síně...
Píseň 7:7...Jak krásná jsi, jak půvabná, lásko, ve svých rozkoších! Tvá postava se palmě podobá, tvé prsy hroznům...
Píseň 7:14...svou vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, nové i staré, čekají - pro tebe, milý můj, jsem je...
Izaiáš 47:8...jsi nepomýšlela. Teď tedy slyš, ty milovnice rozkoší, která si sedíš v bezpečí a v srdci myslíš si: "...
Izaiáš 58:14...co chceš, a s řečmi přestaneš, tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a dovedu na výšiny země, abys užíval...
Izaiáš 66:11...sát do sytosti z prsů její útěchy, zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí! Neboť toto praví Hospodin:...
Lukáš 8:14...pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvímrozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce....
2. Timoteus 3:4...dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou...
Titus 3:3... nepovolní a oklamaní. Otročili jsme vášnímrozkoším, žili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a...
Jakub 5:5...sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemirozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |