Rozkaz

Hledám varianty 'rozkaz' [ rozkazy (10) rozkazům (2) rozkazů (1) rozkazu (29) rozkazem (3) rozkaz (43) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 41:40...mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen trůnem." Potom farao...
Genesis 47:11...požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim...
Exodus 17:1...) Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však...
Exodus 38:21...Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamara, syna kněze...
Numeri 3:16...měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno. Toto jsou Leviho...
Numeri 3:39... Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů...
Numeri 3:51...(měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho...
Numeri 4:27...služba Geršonových synů se bude dít podle rozkazů Árona a jeho synů - to platí pro všechna jejich...
Numeri 4:37... které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Rovněž Geršonovi synové byli...
Numeri 4:41... které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů...
Numeri 4:45... které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem. Mojžíš s Áronem a s vůdci...
Numeri 4:49...celkový počet byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho...
Numeri 9:18... tam synové Izraele tábořili. Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle...
Numeri 9:20...několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když...
Numeri 9:23...se však vznesl, táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál....
Numeri 10:13...poušti Paran. Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech...
Numeri 13:3...Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A...
Numeri 14:41...ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův rozkaz? Nemůžete uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není...
Numeri 20:9...i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s...
Numeri 22:18...dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či...
Numeri 24:13...a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého -...
Numeri 27:21...na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou vcházet - on a...
Numeri 33:2...jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení:...
Numeri 33:38...z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel. Když Áron zemřel na hoře...
Numeri 36:5...otcovského kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví...
Jozue 1:18...býval s Mojžíšem! Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš cokoli,...
Jozue 8:4...tisíc udatných bojovníků a vypravil je v nocirozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v...
Jozue 22:9...vlastní země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské zemi, než...
Soudců 7:24...také rozeslal posly po celém pohoří Efraimrozkazem: "Sestupte z hor odříznout Midiánce! Obsaďte jim...
1. Samuel 13:13...ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi rozkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Vždyť Hospodin by...
1. Samuel 15:24...řekl mu na to Saul. "Porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je...
1. Samuel 21:9...s sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína...
2. Samuel 13:28...a vy ho zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkaz. Buďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s...
2. Samuel 18:12...Slyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor...
1. Královská 13:1...a chystal se na něm obětovat, vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska. "Oltáři, oltáři...
1. Královská 13:2... "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí...
1. Královská 13:5...podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz určil. Tehdy se král obrátil na Božího muže:...
1. Královská 13:9... ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou...
1. Královská 13:17...nenapiju, protože jsem od Hospodina dostal jasný rozkaz: ‚Nic tam nejez ani nepij a nevracej se cestou,...
1. Královská 13:18...prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě...
1. Královská 13:21..."Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazu! Nedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj...
1. Královská 13:26..."To byl Boží muž. Protože se vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal lvu. Ten ho roztrhal a zabil,...
1. Královská 13:32...k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem...
1. Královská 20:35...ho. Jeden z prorockých učedníků na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak...
2. Královská 17:27...způsoby Boha země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud...
2. Královská 18:36...Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce...
1. Letopisů 21:6...Leviho a Benjamína, protože se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil...
1. Letopisů 21:7...se mu králův rozkaz příčil. Ani Bohu se ten rozkaz nelíbil, a tak udeřil na Izrael. "Spáchal jsem...
1. Letopisů 28:21...prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn...
2. Letopisů 24:8...Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na králův rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu...
2. Letopisů 24:21...vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na nádvoří Hospodinova chrámu ukamenovali. Král...
2. Letopisů 30:6...totiž neslavili, jak je předepsáno. Na králův rozkaz tedy do celého Izraele a Judska vyrazili poslové s...
2. Letopisů 35:10...vše připraveno k bohoslužbě, kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých...
Ezdráš 8:36...a zaeufratským hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem...
Ester 1:12...Když ale eunuchové vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla. Král se rozlítil, že...
Ester 1:15...Vašti za to, že neuposlechla Xerxův královský rozkaz, když za poslal eunuchy?" Slova se před králem a...
Ester 3:15...se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském...
Ester 9:32...půstu a naříkání. Slova ohledně purim stvrdilrozkaz královny Ester, a tak to bylo zaneseno do knihy. ...
Žalmy 68:12...jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky...
Žalmy 105:31...žabami - byly i v královských ložnicích! Na jeho rozkaz mouchy přilétly, po celé říši byli komáři. Místo...
Žalmy 105:34... po celé jejich říši stromy roztříštil! Na jeho rozkaz přilétly kobylky, nemožné bylo spočítat housenky!...
Žalmy 147:15... z nejlepší pšenice sytí . Když na zem svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří se. Sníh jako vlnu...
Žalmy 148:8...a kroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a...
Přísloví 8:29... Byla jsem tam, když oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechly! Základy země když vyměřoval, po jeho...
Kazatel 8:2...jeho tvrdé rysy obměkčí. ale říkám: Královské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahu. Neopouštěj ho...
Izaiáš 36:21...mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž zněl: "Neodpovídejte mu!" Správce paláce...
Izaiáš 45:11...O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na ...
Jeremiáš 34:22...krále, které se od vás právě stahuje. Hle, vydám rozkazy, praví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět....
Ezechiel 21:27...pro Jeruzalém. Tam postavit beranidla, dát rozkaz k vraždění, spustit válečný pokřik, postavit...
Daniel 2:15...Ariocha takto: "Čím to, že král vydal tak přísný rozkaz?" A když mu Arioch celou věc pověděl, Daniel šel za...
Daniel 3:22...je do rozpálené ohnivé pece. Protože byl králův rozkaz tak přísný, rozpálili pec tak silně, že ty muže,...
Daniel 3:28...něj spolehli! Vzepřeli se dokonce i královskému rozkazu a raději by položili život, než aby sloužili a...
Daniel 4:23...vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s kořeny, pak...
Daniel 6:16...a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz, Daniela...
Daniel 6:17...ani rozkaz změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz, Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy. Král...
Daniel 6:25... protože věřil ve svého Boha. Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a...
Joel 2:11...jeho tábor je obrovský, připraven plnit jeho rozkazy. Veliký, vskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej...
Amos 6:11...nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na...
Amos 9:9...je však úplně, praví Hospodin. Hle, dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny národy, tak...
Skutky 16:24...přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou....
Skutky 23:31...němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu ho v noci odvedli do Antipatridy. Nazítří se...
Skutky 25:23...vstoupili do jednací síně. Když byl na Festův rozkaz přiveden Pavel, Festus zahájil: "Králi Agrippo a...
Židům 11:23...to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení...

Slova obsahující rozkaz: rozkaz (43) rozkazem (3) rozkazu (29) rozkazů (1) rozkazuje (1) rozkazům (2) rozkazy (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |