Rozhodnutí

Hledám varianty 'rozhodnutí' [ rozhodnutím (1) rozhodnutí (24) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 21:22... jakou mu uloží manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže však dojde k ublížení, musíš...
Exodus 28:15... Dále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej podobně jako efod: ze zlata, z...
Exodus 28:29...vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména Izraelových synů jako stálou...
Exodus 28:30...připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat...
Numeri 27:21... Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na jeho rozkaz budou vycházet a na...
Deuteronomium 16:19...úplatek zaslepuje i oči moudrých a podvracírozhodnutí spravedlivých. Usiluj o spravedlnost, o...
Deuteronomium 33:21...šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý...
Jozue 9:21..." zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec...
Soudců 4:5...horách a Izraelci si k přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baráka, syna Abinoamova z...
2. Letopisů 31:13...a jeho zástupcem byl jeho bratr Šimei. Podle rozhodnutí krále Ezechiáše a správce Božího chrámu Azariáše...
Ezdráš 10:8...Jeruzalémě. Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů propadne všechen...
Izaiáš 11:2...na něm spočine - Duch moudrosti a chápání, Duch rozhodnutí a odvahy, Duch poznání a úcty k Hospodinu; úctou...
Izaiáš 14:26... jeho břemeno spadne z jejich ramena! Toto je rozhodnutí o celé zemi, ruka vztažená na všechny národy....
Izaiáš 19:17... Při každé zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den...
Izaiáš 46:11...ze země daleké. Co jsem řekl, to učiním, své rozhodnutí naplním. Slyšte , vy v srdci zatvrzelí, od...
Pláč 2:8...slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí, že zničí hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru,...
Ezechiel 11:2... "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět...
Skutky 16:4...Když pak procházeli města, předávali jim závazná rozhodnutí, na nichž se usnesli apoštolové a starší v...
Skutky 21:25... Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále...
Skutky 23:21...nezabijí. Jsou připraveni a čekají jen na tvé rozhodnutí!" Velitel pak mladíka propustil a přikázal mu:...
Skutky 25:21...se však odvolal, že chce zůstat ve vazbě do rozhodnutí Jeho Veličenstva. Nařídil jsem tedy, zůstane...
Římanům 9:11...nic dobrého ani zlého - aby se však Boží rozhodnutí opíralo o vyvolení (nešlo totiž o skutky, ale o...
2. Korintským 1:17... vypravili do Judska. Myslíte, že jsem to rozhodnutí nemyslel vážně? Nebo že se rozhoduji tělesně,...
Efeským 1:11...jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili...
Židům 6:17...zaslíbení přesvědčivě ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je...

Slova obsahující rozhodnutí: rozhodnutí (24) rozhodnutím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |