Rozhodnut

Hledám varianty 'rozhodnut' [ rozhodnuto (5) rozhodnuti (4) rozhodnuta (1) rozhodnut (4) rozhodnu (3) rozhodnout (1) rozhodněte (2) rozhodnete (1) rozhodneš (1) rozhodněme (1) rozhodne (9) rozhodly (2) rozhodli (15) rozhodla (2) rozhodl (73) ]. Nalezeny 124 verše.
Genesis 22:1...ve filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem...
Genesis 24:49...mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu...
Exodus 33:5...vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory Oréb šli tedy synové...
Numeri 6:2..."Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil...
Numeri 16:7...před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho...
Numeri 35:24... pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních pravidel. Obec ochrání...
Deuteronomium 21:5...a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře a každé napadení.) Všichni stařešinové...
Jozue 17:12...měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když synové Izraele později...
Soudců 1:27...Megida s jejich vesnicemi. Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když Izrael později zesílil,...
Soudců 1:35...je nenechali sestoupit do nížiny. Emorejci byli rozhodnuti zůstat v Har-cheresu, v Ajalonu i v Šaalbimu....
Soudců 9:8...měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě: Kraluj...
Soudců 19:3... tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a přivede ji...
Soudců 20:7...jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se...
Růt 1:18...rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s , přestala ji přemlouvat. A tak šly obě...
1. Samuel 8:18... Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání...
1. Samuel 12:22...své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne...
1. Samuel 20:7...bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se  rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost...
1. Samuel 20:9...Jonatan. "Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví,...
1. Samuel 25:1...a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel. David se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a...
1. Samuel 25:29...se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se někdo rozhodl pronásledovat a usilovat ti o život, tvůj život,...
2. Samuel 14:8... ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla:...
2. Samuel 15:15...služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován celým svým dvorem....
2. Samuel 17:14...lepší než rada Achitofelova." (Hospodin se totiž rozhodl zmařit Achitofelovu dobrou radu, aby na Abšaloma...
1. Královská 2:38...hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei...
1. Královská 2:42...vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel...
1. Královská 3:27..."Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě...
2. Královská 12:18... zaútočil na Gat a dobyl ho. Potom se Chazael rozhodl, že potáhne na Jeruzalém. Judský král Joaš proto...
2. Královská 14:27...nemá, kdo by mu pomohl. A protože se Hospodin rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebem, zachránil je...
2. Královská 19:25...jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovilrozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města...
1. Letopisů 12:20...nepomohli. Jejich vládci se ho totiž po poradě rozhodli propustit. Řekli si: "Pokud přeběhne ke svému pánu...
1. Letopisů 16:12...Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho...
2. Letopisů 1:18...všechny chetitské a aramejské krále. Šalomoun se rozhodl postavit chrám Hospodinovu jménu a sobě královský...
2. Letopisů 20:3...(To je En-gedi.) Jošafat se bálrozhodl se hledat Hospodina. V celém Judsku proto vyhlásil...
2. Letopisů 22:5...pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem, Achabovým...
2. Letopisů 24:4...s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit Hospodinův chrám. Shromáždil tedy kněze a...
2. Letopisů 25:20...i Judu?" Amaciáš ale neposlechl, neboť Bůh se rozhodl, že Judu vydá do jejich rukou, protože uctívali...
2. Letopisů 29:10...synové, dcery a ženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvu, aby...
2. Letopisů 30:5...řešení se líbilo králi i celé obci. Proto rozhodli, že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby ...
2. Letopisů 30:19...Hospodin očistí každého, kdo se v srdci rozhodl hledat Boha - Hospodina, Boha svých otců - ačkoli...
2. Letopisů 32:2...Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout Jeruzalém, svolal poradu svých...
Nehemiáš 2:6...Kdy se vrátíš?" Když jsem mu udal dobu, král se rozhodl, že vyšle. "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě...
Nehemiáš 5:7...křik a jejich slova, velmi to rozhněvaloRozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. "Vy...
Job 15:5...před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnostrozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne - odsoudí,...
Job 22:28...a on vyslyší, své sliby tehdy vyplníš. Cokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou světlem zality. ‚Hlavu...
Job 23:14...ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal tolikrát....
Job 34:4...rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm ochutnatRozhodněme sami, co je správné, co je dobré, tu spolu...
Žalmy 81:5...Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to rozhodl Bůh Jákobův. Na svědectví to uložil Josefovi, když...
Žalmy 105:5... Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy, símě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho...
Žalmy 106:13...zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné poušti, Boha pokoušeli v...
Žalmy 106:23...moře věci předivné. Byl by je vyhladil, jak rozhodl se, nebýt jeho vyvoleného Mojžíše. Ten se v ...
Žalmy 119:112...dědictvím, naplňují přece srdce radostí.  Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky!...
Kazatel 1:13...Kazatel jsem byl izraelským králem v JeruzaléměRozhodl jsem se vynaložit svou moudrost, abych vyzkoumal a...
Kazatel 1:17... Protože jsem pojal tolik moudrosti a věděnírozhodl jsem se okusit moudrost, okusit také hloupost a...
Kazatel 2:3...jsem řekl: Pomatenost! O radovánkách: K čemu toRozhodl jsem se holdovat vínu a osvojit si ztřeštěnost,...
Kazatel 8:16...pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh dalRozhodl jsem se poznat moudrost a ve dne v noci nezamhouřit...
Izaiáš 1:29...ty zahrady se budete stydět, že jste se pro  rozhodli. Budete jako dub, jemuž opadává listí, a jako...
Izaiáš 10:22...v moři, jen pozůstatek se navrátí. Záhuba je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplava. Pán, Hospodin...
Izaiáš 10:23...přijde jako záplava. Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán,...
Izaiáš 14:24...přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých...
Izaiáš 14:27...vztažená na všechny národy. Hospodin zástupů rozhodl - kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji...
Izaiáš 16:3...vyplašené ptáče z hnízda vyhnané. "Poraďte serozhodněte - zastiň nás jako noc v pravé poledne! Ukryj...
Izaiáš 19:12...ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodl o Egyptu! Soanští velmoži přišli o rozum, pomatení...
Izaiáš 23:8...nohy zavedly osídlit dálné krajiny? Kdo takto rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunu, jehož...
Izaiáš 23:9...kupci slavní všude na zemi? Hospodin zástupů to rozhodl, aby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil...
Izaiáš 28:22...víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj...
Izaiáš 37:26...jsi ve svých dálkách? To jsem to ustanovilrozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města...
Izaiáš 56:4...zachovávají soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se smlouvy, dám ve svém domě a mezi...
Jeremiáš 4:28...co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl, to nezměním." Jakmile zaslechli jezdce a...
Jeremiáš 21:10...na vás útočí, ten přežije a zachrání si životRozhodl jsem o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém...
Jeremiáš 42:15...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v...
Jeremiáš 42:17... takže tam v Egyptě zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem,...
Jeremiáš 44:11...tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hlerozhodl jsem o vás ve zlém; celý Juda bude vyhlazen....
Jeremiáš 44:12...vyhlazen. Odstraním pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě...
Jeremiáš 49:20...přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti obyvatelům Temanu: I ti...
Jeremiáš 50:45...přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti...
Jeremiáš 51:12...stráž! Buďte připraveni v zálohách! Hospodin rozhodl a také vykoná, co o Babyloňanech zvěstoval. Město...
Daniel 1:8...Mešach a Azariášovi Abednego. Daniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z královského...
Daniel 6:2...Médský ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském území sto dvacet...
Daniel 7:22...a přemáhá je. Vtom ale přišel ten Odvěkýrozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas,...
Daniel 9:26...jako povodeň; i když boj potrvá do konce, je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu...
Daniel 11:17... Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemiRozhodne se přitáhnout s celou silou svého království, pak...
Daniel 11:36...čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo rozhodnuto. Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen,...
Ozeáš 11:7...jejich závory, jejich úmysly pohltí. Můj lid se rozhodl ode odvrátit; i když k Nejvyššímu volají,...
Nahum 2:8...stavidla se protrhla! Palác se rozpadá! Je rozhodnuto! Město obnaženo, do vyhnanství je odvlečou. Jeho...
Zachariáš 1:6...Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za...
Zachariáš 8:14...se! Tak praví Hospodin zástupů: Jako jsem se rozhodl naložit s vámi zle, když vaši otcové rozhněvali,...
Zachariáš 8:15...Hospodin zástupů, právě tak jsem v těchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se....
Matouš 1:19... a protože ji nechtěl veřejně zostuditrozhodl se, že se s rozejde v tichosti. Když však o tom...
Marek 14:64...jste rouhání! Co o tom soudíte?" A všichni rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivat....
Lukáš 1:3...svědky a služebníky Slova. I jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile, neboť...
Lukáš 9:51...blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl k cestě do Jeruzaléma. Vyslal před sebou posly a ti...
Lukáš 9:53...připravili. Místní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub...
Lukáš 23:24... Jejich hlasy stále sílily, se Pilát rozhodl jejich žádosti vyhovět. Toho, který byl uvězněn za...
Jan 11:53...Boží děti v jedno.) Od toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho zabijí. Ježíš proto nechodil mezi Židy...
Jan 12:10...vzkřísil z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu...
Skutky 7:23...slovech i skutcích. Když mu bylo čtyřicet letrozhodl se navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl, jak...
Skutky 11:29...také splnilo za císaře Klaudia.) Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v...
Skutky 12:3...mečem, a když viděl, že se to Židům líbírozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku...
Skutky 14:5... Když se je však pohané i Židé se svými vůdci rozhodli napadnout a kamenovat, dozvěděli se to a utekli do...
Skutky 15:2...nimi proto vedli nemalý spor a hádku, a tak bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou s...
Skutky 16:3...a Ikoniu ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme s sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli...
Skutky 16:10...Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčeni, že nás Bůh...
Skutky 19:21...se. Po těchto událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do Jeruzaléma....
Skutky 20:3...odplout do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes Makedonii. Doprovázeli ho: Sopater z...
Skutky 20:16...dne jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se v Asii nezdržel. Spěchal do...
Skutky 24:22...o Cestě leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak...
Skutky 25:25... ale když se sám odvolal k Jeho Veličenstvurozhodl jsem se ho k němu poslat. Nemám však nic určitého,...
Skutky 27:1...k císaři, mohl být propuštěn." Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme do Itálie, svěřili Pavla s...
Skutky 27:12...přístav nebyl vhodný k přezimování, většina rozhodla, že odtud vyplují a pokusí se dorazit do Fénixu,...
Skutky 27:24...se před císaře. A hle, Bůh se z dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou.' Proto se...
Skutky 27:42...záď se tříštila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplaval a neunikl....
Římanům 15:26...svatým. Církve v Makedonii a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi...
Římanům 15:27...pro chudé, kteří jsou mezi svatými v JeruzaléměRozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich...
1. Korintským 2:2...nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmiRozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše...
1. Korintským 5:3...s vámi a ohledně toho, kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu...
1. Korintským 7:37...a nic ho nenutí, ale sám se v srdci dobrovolně rozhodl, že si tu dívku nevezme, je to v pořádku. Zkrátka,...
2. Korintským 2:1...vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte.  Rozhodl jsem se, že k vám znovu nepřijdu se zármutkem....
2. Korintským 9:7...sklízet štědře. Každý dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje...
Galatským 1:15...v matčině lůně a povolal svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany...
Koloským 1:27...jeho svatým. Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus...
1. Tesalonickým 3:1... Když jsme to odloučení nemohli déle snéstrozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme...
Titus 3:12... abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě...
Židům 2:10... pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za...
Jakub 4:4...světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem....

Slova obsahující rozhodnut: rozhodnut (4) rozhodnuta (1) rozhodnuti (4) rozhodnutí (24) rozhodnutím (1) rozhodnuto (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |