Rozhněván

Hledám varianty 'rozhněván' [ rozhněván (6) rozhněvalo (3) rozhněvali (3) rozhněval (33) rozhněvá (3) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 30:2...mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod...
Genesis 31:36...A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se...
Genesis 40:2...proti svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na...
Genesis 41:10...dnes připomenout své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v domě...
Exodus 4:14...prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je...
Leviticus 10:16...oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálenRozhněval se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající...
Numeri 31:14...a stovek, kteří se vraceli z válečného taženírozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy...
Deuteronomium 1:34...dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše slovarozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidí - nikdo z...
Deuteronomium 4:21...dodnes. Na se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal, že nepřekročím Jordán a nevejdu do ...
Deuteronomium 9:8...jste Hospodina i na Orébu, se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu...
Jozue 22:18...se dnes bouříte proti Hospodinu, a on se zítra rozhněvá na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země...
1. Samuel 17:28... jak s nimi mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil...
2. Samuel 12:5...připravil." David se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ Hospodin," řekl Nátanovi, "muž,...
2. Samuel 13:21...se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po...
1. Královská 8:46...člověka, který by nehřešil - a ty by ses na  rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je...
1. Královská 11:9...bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin se na Šalomouna rozhněval, protože se jeho srdce odvrátilo od Hospodina,...
2. Královská 13:19...třikrát a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys...
2. Královská 17:18... a popouzeli ho. Hospodin se na Izrael nesmírně rozhněval a vyhnal je ze své blízkosti. Ponechal tam jen...
2. Královská 24:20... Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš...
2. Letopisů 6:36...člověka, který by nehřešil - a ty by ses na  rozhněval a vydal je nepříteli a jejich uchvatitelé by je...
2. Letopisů 16:10...od nynějška čelit válkám." Asa se na vidoucího rozhněval. Rozzuřil se tak, že ho dal ve vězení vsadit do...
2. Letopisů 25:10...a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvali a vraceli se domů plní vzteku. Amaciáš sebral...
Ezdráš 5:12...izraelský král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou babylonského krále...
Nehemiáš 3:33...Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradbyrozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti...
Nehemiáš 4:1...pobořeno, se začíná zacelovat, nesmírně je to rozhněvalo. Ti všichni se společně spikli, že vytáhnou do...
Nehemiáš 5:6...uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům...
Nehemiáš 13:8...komoru na nádvoří Božího chrámu. Nesmírně rozhněván jsem všechny Tobiášovy rodinné věci vyházel ven z...
Job 32:2...Ramova, vzplanul proti Jobovi hněvem. Hrozně se rozhněval, že se Job považuje za spravedlivějšího než Bůh....
Job 32:3... že se Job považuje za spravedlivějšího než BůhRozhněval se i na jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět...
Žalmy 85:6...nám, přestaň nevražit proti nám! To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu...
Žalmy 95:11... pobloudilé srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy...
Izaiáš 47:6...víc nenazvou nad královstvími královnouRozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal...
Izaiáš 66:14...bude zjevná jeho ruka, na své nepřátele se však rozhněvá. Hle - Hospodin přichází s ohněm, jeho vozy jsou...
Jeremiáš 10:10...před jeho zlobou, národy neobstojí, když se rozhněvá. Řekněte jim tohle: "Bohové, kteří nestvořili nebe...
Jeremiáš 52:3... Hospodin se proto na Jeruzalém a Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Cidkiáš...
Pláč 5:22...jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl úplněRozhněval ses na nás přespříliš? Ve třiceti letech jsem...
Daniel 2:12... kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To krále rozhněvalo. Rozlítil se tak, že nařídil popravy všech...
Ozeáš 13:11... o nichž jsi pověděl: "Dej mi krále a velmože!" Rozhněván jsem ti krále dal a rozzuřen ho odnímám! Efraimův...
Zachariáš 1:2...Hospodinovo: "Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů -...
Zachariáš 8:14...rozhodl naložit s vámi zle, když vaši otcové rozhněvali, a neslitoval jsem se, praví Hospodin zástupů,...
Matouš 2:16...poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny...
Matouš 18:34...jsem se slitoval nad tebou?!' Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh....
Matouš 22:7...jeho služebníků, ztýrali je a zabili. Král se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy zahubil a jejich...
Lukáš 14:21...vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. ‚Vyjdi rychle do ulic a uliček,' řekl sluhovi....
Lukáš 15:28... že ho zpátky živého a zdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho...
Židům 3:11...lidí jen stále bloudí, cesty vůbec neznajíRozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy...
Židům 4:3...jen my, kteří jsme uvěřili. On přece řekl: "Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy...
Zjevení 12:17...své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene,...

Slova obsahující rozhněván: rozhněván (6) rozhněvání (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |