Rozhlaste

Hledám varianty 'rozhlaste' [ rozhlášeno (2) rozhlášen (1) rozhlaste (3) rozhlásit (3) rozhlásili (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 9:16...- abych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a...
2. Královská 10:20...slavnost Baalovi," přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli...
2. Letopisů 30:1...seběhlo velmi nenadále. Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy...
2. Letopisů 36:22...perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak praví Kýros, král perský:...
Ezdráš 1:1...perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak praví Kýros, král perský:...
Ezdráš 10:7...truchlil nad nevěrností navrátilců. Mezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, se všichni...
Nehemiáš 8:15... Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do hor a přineste...
Ester 1:20... lepší. A nechť král vydá výnos, který bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí...
Izaiáš 48:20...Chaldejcům! Zvěstujte zvučným jásotem, všude to rozhlaste, vyřiďte ve všech zemských končinách: "Hospodin...
Jeremiáš 4:5... takže by nešel uhasit." "Oznamte to v Judskurozhlaste v Jeruzalémě, po celé zemi troubí polnice,...
Jeremiáš 5:20...' Oznamte to v domě Jákobově, v Judsku to rozhlaste: Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají...
Marek 5:14...do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy uteklirozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat,...
Římanům 9:17...na tobě ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi." Smilovává se tedy, nad kým chce,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |