Rozhlédl

Hledám varianty 'rozhlédl' [ rozhlédnout (1) rozhlédnou (1) rozhlédni (4) rozhlédněte (3) rozhlédneš (2) rozhlédli (1) rozhlédla (2) rozhlédl (17) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 13:14...Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ....
Genesis 29:2...a přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda...
Exodus 2:12...bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrůRozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo...
Soudců 19:17...(místní totiž byli Benjamínci). Když se rozhlédl, uviděl na městském prostranství pocestného. "Kam...
2. Samuel 1:7...o kopí. Vozy a jezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?'...
2. Samuel 13:34...Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu z horského úbočí...
2. Samuel 18:24... Na střechu hradební brány vystoupila hlídkarozhlédla se a spatřila osamělého běžce. Když to hlídka...
1. Královská 18:43..."Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl. "Udělej to sedmkrát,"...
1. Královská 19:6...Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy chlebové placky a džbán...
2. Královská 23:16...na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš rozhlédl, všiml si na tom svahu nějakých hrobů. Poslal z...
Nehemiáš 4:5...si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi . Pobijeme je a dílo se zastaví...
Job 7:8...nespatří. Nezahlédne oko, které vidí teďrozhlédneš se po mně, a nebudu tu víc. Jako míjejí mraky a...
Job 11:18...v svítání. Buď klidný, vždyť je tu nadějerozhlédneš se kolem a v klidu ulehneš. Budeš spát a nikdo...
Kazatel 4:1...nahlédnout, co chystá budoucnost? Když jsem se rozhlédl, znovu jsem viděl jen samé bezpráví pod sluncem:...
Kazatel 4:7...než náruč námahy a honba za větrem! Když jsem se rozhlédl, viděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je...
Kazatel 9:11...kde chybí smysl, moudrost i vědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl jsem, že běh nezáleží na...
Píseň 4:8...z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses rozhlédla, z vrcholku Seníru, z Hermonu, z doupat lvů, z...
Izaiáš 49:18...bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni oči, jen se rozhlédni - ti všichni se shromáždili, aby k tobě šli....
Izaiáš 60:4...k jasu tvého svítání. Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni - ti všichni se k tobě shromáždí; tvoji synové...
Jeremiáš 3:2...chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni kolem dokola: Na kterém holém vršku ses neválela?...
Jeremiáš 6:16..." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na cestáchrozhlédněte se, ptejte se po stezkách pradávných: Kde je ta...
Jeremiáš 30:6..."Slyšíme vyděšený křik - čirá hrůza, žádný klidRozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy...
Ezechiel 8:10...strašné ohavnosti tu páchají." Vešel jsem tedyrozhlédl se: Kolem dokola byly po stěnách vyryty obrazy...
Abakuk 1:5...je ničemy, a tak se právo převrací. "Jen se rozhlédněte po národech, užasněte a divte se! konám dílo...
Marek 3:5...zničit?" Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu...
Marek 3:34..."Kdo je matka? Kdo jsou bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a řekl:...
Marek 9:8...můj milovaný Syn. Toho poslouchejte." Hned se rozhlédli, ale neviděli u sebe nikoho než samotného...
Lukáš 6:10...život, nebo zničit?" Potom se po nich všech rozhlédl a řekl tomu člověku: "Natáhni ruku." A když to...
Lukáš 6:20...vycházela moc a všechny uzdravovala. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl: "Blaze vám chudým,...
Lukáš 21:1...modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!" Když se rozhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do chrámové...
Skutky 23:1...Pavla a postavil ho před . Pavel se pozorně rozhlédl po Veleradě a řekl: "Bratři, v každém ohledu mám...

Slova obsahující rozhlédl: rozhlédl (17) rozhlédla (2) rozhlédli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |