Rozehnal

Hledám varianty 'rozehnal' [ rozeženu (1) rozeženeš (1) rozežene (1) rozežeň (1) rozehnáni (2) rozehnal (9) ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Samuel 22:15...zaburácel, hlas Nejvyššího zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla...
Žalmy 18:15...zněl: krupobití a blesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla...
Žalmy 44:12...obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jítrozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid...
Žalmy 68:3... před ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před...
Žalmy 68:15...perutě jsou ze zlata! Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory...
Žalmy 68:31... býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu stříbrarozežeň národy chtivé po boji! Vznešení vyslanci přijdou...
Žalmy 106:27... že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po národech, po cizích zemích že je rozpráší....
Jeremiáš 16:15...ze země na severu a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem...
Jeremiáš 23:3...stáda pak shromáždím ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich pastvinu, kde se...
Jeremiáš 23:8...ze severní země a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.' Vrátí se totiž zpátky do vlasti." O prorocích:...
Jeremiáš 31:10... zvěstujte v krajích daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude...
Jeremiáš 49:5... Pán zástupů, hrůzu z celého tvého okolí. Budete rozehnáni každý na jinou stranu a nikdo neshromáždí ty,...
Jeremiáš 49:32...stáda budou kořistí. Ty, kteří si holí skráněrozeženu do všech stran, praví Hospodin; přivedu na ...
Ezechiel 17:21...vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že Hospodin...
Lukáš 1:51...od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal mocrozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |