Rozešleme

Hledám varianty 'rozešleme' [ rozešli (5) rozešleme (1) rozeslali (1) rozeslala (1) rozeslal (11) ]. Nalezeno 19 veršù.
Soudců 2:6...tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lidrozešli se synové Izraele každý do svého dědictví obsadit...
Soudců 6:35...na beraní roh a svolal Abiezerské k soběRozeslal posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali....
Soudců 7:24... aby Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte...
Soudců 19:29...svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele. Kdokoli to spatřil,...
Soudců 20:6...tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezalrozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože...
Soudců 21:24...v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do...
1. Samuel 11:3...z Jábeše ho požádali: "Dej nám sedm dní,  rozešleme posly do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde...
1. Samuel 11:7... Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusyrozeslal po těch poslech do celého Izraele se slovy:...
1. Samuel 30:27...pro vás z kořisti od Hospodinových nepřátel." A rozeslal to stařešinům do Bet-elu, Rámot-negevu, Jatiru,...
2. Samuel 15:10...do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení...
2. Samuel 20:22... On pak zatroubil na roh a všichni se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke...
1. Královská 21:8...Achabovým jménem, zapečetila jeho pečetírozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde...
2. Letopisů 31:1...to celé skončilo, všichni příchozí z Izraele se rozešli. Cestou v judských městech rozbíjeli posvátné...
Ester 1:22...líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy radyrozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné...
Ester 8:10...poslech na rychlých koních z říšského hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a...
Ester 9:20...provinciích krále Xerxe, blízkým i vzdálenýmrozeslal listy, aby jim uložil každoročně zachovávat...
Ester 9:30...potvrdila s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy říše....
Matouš 14:35... přistáli u Genezaretu. Místní ho poznalirozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny...
Skutky 15:39...díla. Vznikl z toho tak ostrý spor, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal s sebou Marka a odplul na Kypr,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |