Rozdrtím

Hledám varianty 'rozdrtím' [ rozdrtíš (7) rozdrtím (3) rozdrtili (1) rozdrtil (26) rozdrtí (13) rozdrť (2) rozdrceni (1) rozdrcen (7) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 3:15...a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím...
Exodus 30:36...směs: osolenou, čistou a svatou. Část z  rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu...
Exodus 32:20...to tele, které si udělali, roztavil je v ohnirozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít...
Numeri 24:17...Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraelerozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů Setových. Také...
Deuteronomium 9:21... jsem pak vzal, roztavil v ohni, roztlouklrozdrtil na jemný prášek, který jsem vysypal do potoka...
Deuteronomium 32:26...i mužem v šedinách! Zamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se...
Soudců 20:43...je pronásledovali na východ od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů,...
2. Samuel 11:1...Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstal v...
2. Samuel 22:15...zněl! Deštěm šípů rozehnal je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty...
2. Samuel 22:43...k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach na zemi rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z...
2. Královská 13:7...a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničilRozdrtil je na prach. Ostatní Joachazovy skutky - co...
2. Královská 13:17...nad Aramem! Udeříš na Arama v Afeku a úplně ho rozdrtíš." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzal, Elíša mu...
2. Královská 13:19...pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel...
2. Královská 23:15...tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálilrozdrtil na prach. Spálil také Ašeřin kůl. Když se Jošiáš...
2. Letopisů 13:17...do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných...
2. Letopisů 34:4...na třísky. Ašeřiny kůly, sochy a odlitky rozdrtil a rozházel po hrobech jejich uctívačů a kosti...
2. Letopisů 34:7...Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltářerozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a rozsekal kadidlové oltáříky...
Job 9:17...předvolám, nevěřím, že by mi vůbec naslouchalRozdrtil by vichřicí, pro nic za nic by rány...
Job 26:12...pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil,...
Job 34:24... aby se k němu člověk na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich...
Job 40:12...a poniž je. Pohleď na všechny pyšné a pokoř jerozdrť ty darebáky na místě. Naráz je pohřbi do země, ...
Žalmy 2:9...končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby." Proto, králové...
Žalmy 18:15...Deštěm šípů rozehnal je, množstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty...
Žalmy 18:43...k Hospodinu - žádná odpověď. Jako prach ve větru rozdrtil jsem je, jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z...
Žalmy 65:11...Ty přece zemi zúrodňuješ, zaléváš brázdy, hroudy rozdrtíš, hojnými lijáky ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co...
Žalmy 68:22...Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán...
Žalmy 72:4... děti ubožáka ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí! žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a...
Žalmy 74:14... vodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana, nakrmil jsi jím smečku na poušti....
Žalmy 89:11...vln dovedeš ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země...
Žalmy 89:24...žádným zlosynem. Jeho protivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí, porazím. věrnost a láska...
Žalmy 144:6... nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod ...
Přísloví 6:15... Proto, neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtí, nebude pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí...
Přísloví 25:15...si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a...
Přísloví 27:22...pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti! Své ovce znej...
Izaiáš 7:8...Damašku Recin. Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, takže nebude národem. Hlavou Efraima je Samaří...
Izaiáš 14:25... se stane, co jsem rozhodl, to bude: Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude...
Izaiáš 41:15... novým a s hroty ostrými. Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s plevami. Rozptýlíš je a...
Izaiáš 51:9... za časů, jež byly od věků! Nebyls to ty, kdo rozdrtil netvora, kdo tehdy toho draka udolal? Nebyls to ty...
Jeremiáš 17:18...Jen na přiveď ten zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do...
Jeremiáš 22:20...vykřikni nad svými milenci, neboť jsou všichni rozdrceni! Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid, říkala...
Jeremiáš 48:4...je slyšet křik: Zkáza, hrozné neštěstí! Moáb je rozdrcen, zní nářek maličkých. Luchitským svahem s pláčem...
Jeremiáš 48:20... říkej: ‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcen. Naříkejte a kvílejte! Podél Arnonu oznamujte:...
Jeremiáš 51:8... se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen. Kvílejte nad ním, přineste balzám na jeho rány,...
Jeremiáš 51:34..."Babylonský král Nabukadnezar požíralrozdrtil na sousta, udělal ze prázdný džbán. Polykal...
Pláč 1:15...v mých zdech. Vojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil mládence. Hospodin šlapal v lisu panenskou...
Pláč 3:4...obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mirozdrtil kosti na padrť. Ohradil a obklopil hořkou...
Pláč 3:48... zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou bez ustání, ten proud nemůže...
Pláč 4:10...vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl rozdrcen můj lid. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal...
Ezechiel 32:12...hrdinů - nejukrutnějších ze všech pohanů, kteří rozdrtí pýchu Egypta a celá jeho horda bude zničena....
Daniel 2:34... zasáhl sochu do železných a hliněných nohourozdrtil je. Vtom se všechno to železo, hlína, bronz,...
Daniel 2:44... které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak...
Daniel 2:45...ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámenrozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh...
Daniel 7:23...všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe jirozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z...
Ozeáš 5:11...jako povodní. Efraim bude poroben, soudem rozdrcen, neboť si usmyslel jít za Nesmyslem. Pro Efraima...
Micheáš 4:13... vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopytaRozdrtíš mnohé národy, zasvětíš Hospodinu jejich zisk a...
Abakuk 3:13...svého pomazaného zachránit. Vůdce zlého domu jsi rozdrtil, obnažil jsi jej od hlavy po paty. séla...
Matouš 21:44...se roztříští, a na koho ten kámen padne, toho rozdrtí." Když vrchní kněží a farizeové slyšeli ta jeho...
Lukáš 20:18... ten se roztříští. Na koho ten kámen padne, toho rozdrtí." Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli...
Římanům 16:20... a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |