Rozdej

Hledám varianty 'rozdej' [ rozdej (3) rozdat (3) rozdal (6) rozdá (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
1. Samuel 8:14... Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivyrozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše vinice zdaní...
1. Samuel 8:15... Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky...
1. Samuel 22:7...stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás všech udělá velitele...
1. Samuel 25:27... který tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť...
2. Královská 10:22...ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch a ten jim rozdal roucha. Nakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s...
2. Královská 11:10...právě odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově...
2. Letopisů 23:9...totiž nechtěl o žádný z jejich oddílů přijítRozdal setníkům kopí, pavézy a štíty krále Davida, uložené...
Matouš 19:21...být dokonalý, jdi, prodej svůj majetekrozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a...
Matouš 26:9...čemu taková ztráta? Mohlo se to draze prodatrozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu...
Marek 10:21...ti jen jedno - jdi, prodej všechno, co mášrozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a...
Marek 14:5...prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!" A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl: "Nechte...
Lukáš 18:22...Ježíš, když to uslyšel. "Prodej všechno, co mášrozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a...
Jan 6:11...tisíc mužů. Ježíš vzal ty chleby, vzdal díkyrozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když...
Jan 12:5...ta mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl proto, že by měl starost o...
1. Korintským 13:3...i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se...
Efeským 4:11...nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |