Rozdělit

Hledám varianty 'rozdělit' [ rozdělte (6) rozdělíte (6) rozdělit (1) rozdělíš (1) rozdělíme (2) rozdělím (3) rozdělily (5) rozdělilo (2) rozdělili (9) rozdělil (27) rozdělí (19) rozděleno (3) rozdělena (4) rozdělen (4) rozděl (7) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 10:5...Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a...
Genesis 10:25...se narodili dva synové: jeden se jmenoval PelegRozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho...
Genesis 10:32...svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí,...
Genesis 14:15...ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je k...
Genesis 25:23...lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší...
Genesis 32:8...mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkostRozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů,...
Genesis 33:1... spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužůRozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a...
Genesis 49:7...prudký, a jejich prchlivost, že je tak krutáRozdělím je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe...
Genesis 49:27...vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k...
Exodus 14:16...dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k mořirozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou....
Exodus 21:35...že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud...
Numeri 7:5... to slouží ke službě při Stanu setkáváníRozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou."...
Numeri 26:55...- každému podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob...
Numeri 26:56...ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem, malému či velkému. Toto je výčet...
Numeri 31:27...zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytkaRozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do...
Numeri 33:54...ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji!  Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých...
Numeri 34:13...Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta zeměrozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena...
Numeri 34:17...k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův....
Numeri 36:2...našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo...
Deuteronomium 19:3... tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenostirozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho...
Jozue 3:13...ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se voda přitékající shora nahromadí na...
Jozue 4:7...ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela...
Jozue 11:14...Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny...
Jozue 13:6... sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem...
Jozue 13:7...dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině...
Jozue 14:5...udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem...
Jozue 18:5...podle svých dědictví. se potom ke mně vrátírozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých...
Jozue 22:8...bronzem a železem a se spoustou vzácných oděvůRozdělte se o kořist svých nepřátel se svými příbuznými."...
Jozue 23:4... Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Hlerozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících...
Soudců 7:16...tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh a...
Soudců 9:43... Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojskorozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když...
Růt 1:17...mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s...
1. Samuel 11:11... jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad...
1. Samuel 30:24...jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí...
2. Samuel 19:30..." přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to...
1. Královská 16:21...izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim,...
1. Královská 18:6...naživu koně i mezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním...
2. Královská 2:11...tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru...
1. Letopisů 1:19...se narodili dva synové; jeden se jmenoval PelegRozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho...
1. Letopisů 23:6... které k tomu nechal zhotovit. David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům...
1. Letopisů 24:3...a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí...
1. Letopisů 24:4... a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny...
1. Letopisů 24:5...do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmiRozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové...
2. Letopisů 31:2...do svých měst, každý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů, podle kterých pak...
2. Letopisů 35:4...Hospodinu, svému Bohu, a jeho lidu IzraeliRozdělte se do oddílů po otcovských rodech, jak to...
Nehemiáš 9:11...sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši. Jejich...
Žalmy 60:8...Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je...
Žalmy 68:13...s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemena, křídla ...
Žalmy 74:13...ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi...
Žalmy 78:13...otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanskémRozdělil moře, převedl je, vody postavil jako hromady....
Žalmy 78:55... Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni...
Žalmy 108:8...Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je...
Žalmy 136:13...- jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl...
Přísloví 31:15...své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z...
Kazatel 11:2...svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jejRozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého...
Izaiáš 7:6...a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme horozdělíme si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.'...
Izaiáš 11:15...moře, na Eufrat máchne rukou své vichřicerozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v sandálech....
Izaiáš 33:23... stožár se viklá, plachty svěšeny; jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho lupu zúčastní!...
Izaiáš 49:8...dám lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovilrozdělil zpustlá dědictví, abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a...
Izaiáš 63:12...paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze...
Ezechiel 5:1...si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhurozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš...
Ezechiel 47:13...Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů....
Ezechiel 47:14...kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem...
Ezechiel 47:21...Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné...
Ezechiel 47:22...zem si rozdělíte mezi izraelské kmenyRozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro...
Ezechiel 48:29... ke Středozemnímu moři. Toto je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich...
Daniel 11:4...Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho...
Daniel 11:24...jeho otců ani z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude chystat úklady i...
Daniel 11:39... svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král,...
Joel 4:2...lid a dědictví, které rozptýlili mezi pohanyRozdělili si moji zemi a losovali o můj lid. Chlapce za...
Abakuk 3:9...luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a se svíjejí....
Zachariáš 14:4...před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí vedví, takže od východu na západ vznikne širé...
Matouš 10:35...jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a...
Matouš 12:26...proti sobě neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království?...
Marek 3:24...může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům...
Marek 3:25...samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan...
Marek 3:26... Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže...
Marek 6:41...učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem, a tak se všichni najedli do sytosti...
Lukáš 3:11...ptaly se ho zástupy. "Kdo dvě košile, se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo ...
Lukáš 11:18...dům rozdělený proti domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království?...
Lukáš 11:22...výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje...
Lukáš 12:13..."Mistře, řekni mému bratrovi, se se mnou rozdělí o dědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ...
Lukáš 12:52...pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem....
Lukáš 15:12... dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a...
Lukáš 22:17...kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jejrozdělte se spolu. Říkám vám, že neokusím plod vinné...
Jan 7:43... kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale...
Jan 9:16...by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali:...
Jan 19:24...ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova...
Skutky 2:3... Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli...
Skutky 13:19... a když vyhladil sedm národů v zemi Kanaánrozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta...
Skutky 14:4...ruce divy a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli s Židy a druzí s apoštoly. Když se je...
Skutky 23:7...začali se saduceji hádat, a tak se shromáždění rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení...
1. Korintským 1:13...a další " zase Kristův." Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad...
2. Korintským 9:9...účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy...
Efeským 4:8...do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil." To, že "vystoupil", musí znamenat, že předtím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |