Rozděl

Hledám varianty 'rozděl' [ rozdělte (6) rozdělíte (6) rozdělit (1) rozdělíš (1) rozdělíme (2) rozdělím (3) rozdělily (5) rozdělilo (2) rozdělili (9) rozdělil (27) rozdělí (19) rozděleno (3) rozdělena (4) rozdělen (4) rozděl (7) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 10:5...Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a...
Genesis 10:25...se narodili dva synové: jeden se jmenoval PelegRozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho...
Genesis 10:32...svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí,...
Genesis 14:15...ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a pronásledovali je k...
Genesis 25:23...lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší...
Genesis 32:8...mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkostRozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů,...
Genesis 33:1... spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužůRozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a...
Genesis 49:7...prudký, a jejich prchlivost, že je tak krutáRozdělím je v Jákobovi, v Izraeli je rozptýlím. Judo, tebe...
Genesis 49:27...vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k...
Exodus 14:16...dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k mořirozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou....
Exodus 21:35...že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé zvíře se rozdělí napůl. Pokud...
Numeri 7:5... to slouží ke službě při Stanu setkáváníRozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou."...
Numeri 26:55...- každému podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob...
Numeri 26:56...ve svém otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem, malému či velkému. Toto je výčet...
Numeri 31:27...zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytkaRozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do...
Numeri 33:54...ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji!  Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých...
Numeri 34:13...Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta zeměrozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena...
Numeri 34:17...k Mojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův....
Numeri 36:2...našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo...
Deuteronomium 19:3... tvůj Bůh, za dědictví, rozměř vzdálenostirozděl její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho...
Jozue 3:13...ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, takže se voda přitékající shora nahromadí na...
Jozue 4:7...ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela...
Jozue 11:14...Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny...
Jozue 13:6... sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem...
Jozue 13:7...dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině...
Jozue 14:5...udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem...
Jozue 18:5...podle svých dědictví. se potom ke mně vrátírozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých...
Jozue 22:8...bronzem a železem a se spoustou vzácných oděvůRozdělte se o kořist svých nepřátel se svými příbuznými."...
Jozue 23:4... Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Hlerozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících...
Soudců 7:16...tábor do vašich rukou!" Těch tři sta mužů rozdělil do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh a...
Soudců 9:43... Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojskorozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když...
Růt 1:17...mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi viděla, že se Rút pevně rozhodla jít s...
1. Samuel 11:11... jak uznáte za vhodné." Druhého dne Saul rozdělil své muže do tří oddílů. Během poslední hlídky nad...
1. Samuel 30:24...jako podíl toho, kdo šel do bitvy. Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne dodnes v Izraeli platí...
2. Samuel 19:30..." přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte." " si klidně vezme všechno," řekl na to...
1. Královská 16:21...izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim,...
1. Královská 18:6...naživu koně i mezky a nepřišli o dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdou. Achab vyrazil jedním...
2. Královská 2:11...tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru...
1. Letopisů 1:19...se narodili dva synové; jeden se jmenoval PelegRozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho...
1. Letopisů 23:6... které k tomu nechal zhotovit. David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům...
1. Letopisů 24:3...a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí...
1. Letopisů 24:4... a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny...
1. Letopisů 24:5...do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmiRozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové...
2. Letopisů 31:2...do svých měst, každý do svého kraje. Ezechiáš rozdělil kněží a levity do oddílů, podle kterých pak...
2. Letopisů 35:4...Hospodinu, svému Bohu, a jeho lidu IzraeliRozdělte se do oddílů po otcovských rodech, jak to...
Nehemiáš 9:11...sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši. Jejich...
Žalmy 60:8...Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je...
Žalmy 68:13...s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemena, křídla ...
Žalmy 74:13...ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi...
Žalmy 78:13...otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanskémRozdělil moře, převedl je, vody postavil jako hromady....
Žalmy 78:55... Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni...
Žalmy 108:8...Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je...
Žalmy 136:13...- jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho středem provedl...
Přísloví 31:15...své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly. Posoudí pozemek a sama jej pořídí, z...
Kazatel 11:2...svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jejRozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého...
Izaiáš 7:6...a říkal: ‚Pojďme napadnout Judsko! Porazíme horozdělíme si ho a králem tam uděláme syna Tabealova.'...
Izaiáš 11:15...moře, na Eufrat máchne rukou své vichřicerozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v sandálech....
Izaiáš 33:23... stožár se viklá, plachty svěšeny; jednou si ale rozdělíš spoustu kořisti - i chromí se toho lupu zúčastní!...
Izaiáš 49:8...dám lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovilrozdělil zpustlá dědictví, abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a...
Izaiáš 63:12...paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze...
Ezechiel 5:1...si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhurozděl je na díly. uplynou dny tvého obléhání, spálíš...
Ezechiel 47:13...Hospodin: Toto jsou hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů....
Ezechiel 47:14...kmenů. Josef dostane dva díly, ale jinak ji rozdělíte stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem...
Ezechiel 47:21...Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné...
Ezechiel 47:22...zem si rozdělíte mezi izraelské kmenyRozdělíte si ji na dědičné podíly pro sebe i pro...
Ezechiel 48:29... ke Středozemnímu moři. Toto je země, kterou rozdělíte jako dědictví kmenům Izraele, a toto jsou jejich...
Daniel 11:4...Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř světových stran. Nepřipadne ovšem jeho...
Daniel 11:24...jeho otců ani z otců jeho otců. Svým stoupencům rozdělí kořist, lup a bohatství. Bude chystat úklady i...
Daniel 11:39... svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na něj zaútočí jižní král,...
Joel 4:2...lid a dědictví, které rozptýlili mezi pohanyRozdělili si moji zemi a losovali o můj lid. Chlapce za...
Abakuk 3:9...luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a se svíjejí....
Zachariáš 14:4...před Jeruzalémem. Olivetská hora se tehdy rozdělí vedví, takže od východu na západ vznikne širé...
Matouš 10:35...jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a...
Matouš 12:26...proti sobě neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království?...
Marek 3:24...může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům...
Marek 3:25...samo proti sobě, nemůže obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže obstát. Jestliže tedy satan...
Marek 3:26... Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže...
Marek 6:41...učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem, a tak se všichni najedli do sytosti...
Lukáš 3:11...ptaly se ho zástupy. "Kdo dvě košile, se rozdělí s tím, kdo nemá žádnou," odpověděl jim, "a kdo ...
Lukáš 11:18...dům rozdělený proti domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království?...
Lukáš 11:22...výzbroj, na kterou spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje...
Lukáš 12:13..."Mistře, řekni mému bratrovi, se se mnou rozdělí o dědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ...
Lukáš 12:52...pokoj, ale rozdělení! Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem....
Lukáš 15:12... dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a...
Lukáš 22:17...kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jejrozdělte se spolu. Říkám vám, že neokusím plod vinné...
Jan 7:43... kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale...
Jan 9:16...by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali:...
Jan 19:24...ti vojáci udělali, naplnilo se Písmo, jež říká: "Rozdělili si šaty, o roucho házeli los." U Ježíšova...
Skutky 2:3... Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli...
Skutky 13:19... a když vyhladil sedm národů v zemi Kanaánrozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta...
Skutky 14:4...ruce divy a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli s Židy a druzí s apoštoly. Když se je...
Skutky 23:7...začali se saduceji hádat, a tak se shromáždění rozdělilo. (Saduceové totiž tvrdí, že není žádné vzkříšení...
1. Korintským 1:13...a další " zase Kristův." Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad...
2. Korintským 9:9...účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy...
Efeským 4:8...do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil." To, že "vystoupil", musí znamenat, že předtím...

Slova obsahující rozděl: nerozděláte (1) nerozdělí (1) nerozděluj (1) nerozděluje (1) rozděl (7) rozdělali (1) rozdělaný (1) rozděláváte (1) rozdělen (4) rozdělena (4) rozdělené (10) rozdělenému (1) rozdělení (6) rozděleno (3) rozdělený (2) rozdělí (19) rozdělil (27) rozdělili (9) rozdělilo (2) rozdělily (5) rozdělím (3) rozdělíme (2) rozdělíš (1) rozdělit (1) rozdělíte (6) rozdělovala (2) rozdělovali (5) rozdělovalo (1) rozdělování (1) rozdělováním (1) rozdělovat (3) rozdělte (6) rozděluje (1) rozdělujeme (1) rozdělují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |