Rozdílu

Hledám varianty 'rozdílu' [ rozdíly (1) rozdílu (2) rozdíl (11) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 8:19...že Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'"...
2. Letopisů 27:2...očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu)....
Ezechiel 22:26... Nerozlišují mezi svatým a obyčejným, neukazují rozdíl mezi čistým a nečistým a neohlížejí se na soboty....
Ezechiel 44:23...domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lidrozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi...
Zachariáš 14:7...nebývalý den - jen Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera....
Malachiáš 3:18...k synovi, který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží...
Skutky 15:9...nám. Vírou očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč...
Římanům 3:22...Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva...
Římanům 5:15...přijít. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží...
Římanům 5:16...Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k soudu a odsouzení, ale...
Římanům 10:12...se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho...
2. Korintským 2:17... Kdo je ale k takové službě způsobilý? My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme...
Jakub 2:4...si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem? Poslouchejte,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |