Rozbořte

Hledám varianty 'rozbořte' [ rozbořte (2) rozbořili (5) rozbořil (7) rozboří (1) rozbořeno (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
2. Královská 3:25... Oni je ale dostihli a pobili je. Jejich města rozbořili, všechny dobré pozemky úplně zaházeli kamením,...
2. Královská 23:12...ve sloupořadí), a spálil sluneční vozyRozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní...
2. Královská 23:15...svedl Izrael k hříchu - i tento oltář Jošiáš rozbořil, tu výšinu spálil a rozdrtil na prach. Spálil také...
2. Královská 25:10...vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří...
2. Letopisů 36:19... Boží chrám vypálili, jeruzalémské hradby rozbořili, všechny paláce zapálili a všechny cennosti v...
Nehemiáš 2:3... když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy žádáš?"...
Žalmy 28:5...činy - na to, co vykonal svýma rukama - proto je rozboří a nikdy více nebude je budovat. Požehnán buď...
Žalmy 80:13... její větévky k Eufratu dosáhly. Proč jen jsi rozbořil zídku vinice, aby z každý kolemjdoucí trhat...
Žalmy 89:41...jeho hradby jsi prolomil, jeho opevnění jsi rozbořil. Všichni kolemjdoucí jej drancují, svým sousedům...
Žalmy 137:7...v Jeruzalémě v onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město v základech!" Ó dcero...
Izaiáš 24:10...víno s písněmi, pijákům zhořkl nápoj opojnýRozbořeno je město marnosti; vchody všech domů zataraseny....
Jeremiáš 48:18...Dcero dibonská! Zhoubce Moábu na tebe zaútočilrozbořil tvé pevnosti. Postav se na cestě a vyhlížej,...
Jeremiáš 52:14...vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo celého Jeruzaléma. Velitel gardistů...
Pláč 2:2...všechny Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil k zemi, zneuctil...
Pláč 2:5...celý Izrael; pohltil všechny jeho palácerozbořil jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a...
Římanům 11:3...Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen , a i mně usilují o život!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |