Rozbij

Hledám varianty 'rozbij' [ rozbity (2) rozbito (2) rozbita (3) rozbít (1) rozbily (1) rozbili (7) rozbila (3) rozbil (3) rozbijte (1) rozbijí (2) rozbiji (2) rozbije (3) rozbij (3) ]. Nalezeny 32 verše.
Leviticus 6:21...Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita. Pokud se vařilo v mosazné nádobě, je vydrhnuta...
Leviticus 11:33... všechno v bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z ...
Leviticus 15:12...nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když...
Soudců 5:26... pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránurozbila hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám klesl...
Soudců 7:19...mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohyrozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly...
Soudců 7:20...nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohyrozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní...
Soudců 9:53... nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavurozbila mu lebku. Abimelech k sobě rychle zavolal mládence,...
2. Královská 11:18...Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a Baalova kněze Matana zabili před těmi...
2. Královská 18:4...jeho otec David. To on odstranil obětní výšinyrozbil posvátné sloupy a rozřezal Ašeřiny kůly. Roztloukl i...
2. Královská 25:13...bronzové Moře, které bylo v Hospodinově chrámurozbili Babyloňané na kusy a bronz z nich odvezli do...
2. Letopisů 15:16...nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálil u potoka Kidron. Asa sice z Izraele...
2. Letopisů 23:17...pak vyrazili k Baalovu chrámu a zbořili hoRozbili jeho oltáře i sochy a Baalova kněze Matana zabili...
Žalmy 3:8...stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň , Bože můjRozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů!...
Žalmy 58:7...aby k nim nedoleh. V ústech jim, Hospodinerozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej! se...
Žalmy 74:6...v lese máchali. V jediné chvíli všechny rytiny rozbili sekerami a krumpáči. Do základů vypálili tvoji...
Kazatel 12:6...se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad pramenem a kolo u...
Izaiáš 30:14...se náhle zřítí v okamžik. Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže se...
Izaiáš 45:2... před tebou půjdu a srovnám nerovnostirozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti...
Jeremiáš 2:16... Z Memfisu a Dafné přišli muži, kteří ti lebku rozbili. Copak si za to nemůžeš sama? Opustilas Hospodina,...
Jeremiáš 19:10... se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak...
Jeremiáš 19:11...jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Jako když se rozbije hliněná nádoba a se nedá opravit, tak rozbiji...
Jeremiáš 48:12...kteří jej vylijí, vyprázdní jeho nádoby a džbány rozbijí. Moáb se bude stydět za Kemoše, jako se národ...
Jeremiáš 50:23...války, strašné ničení. Jak je roztlučeno, jak je rozbito kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon...
Jeremiáš 50:29...na Babylon střelce, všechny, kdo napínají lukRozbijte tábor kolem něj, nemá úniku! Odplaťte mu jeho...
Jeremiáš 52:17...bronzové Moře, které bylo v Hospodinově chrámurozbili Babyloňané na kusy a všechen bronz z nich odvezli...
Pláč 2:9... Brány se k zemi zřítily, když rozlámalrozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohany, Zákon se...
Ezechiel 6:4...budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou rozbity a před vaše hnusné modly naházím vaše mrtvoly....
Ozeáš 8:6... řemeslník je vyrobil. To že je Bůh? NikoliRozbito bude na třísky to tele v Samaří! Protože vítr...
Amos 6:11...Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazyrozbije veliký dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou...
Micheáš 1:7... obnažím její základy. Všechny její modly budou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny její...
Zachariáš 11:6...napospas jejich bližním a napospas jejich králiRozbijí tu zemi na kusy, ale je nevysvobodím." Pásl jsem...
Marek 14:3...drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, někteří se rozhořčili: "K...

Slova obsahující rozbij: rozbij (3) rozbije (3) rozbiji (2) rozbijí (2) rozbijte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |