Rozšířil

Hledám varianty 'rozšířil' [ rozšířím (2) rozšířily (1) rozšířili (1) rozšířila (5) rozšířil (4) rozšíří (12) rozšířeno (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 9:27... Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž bude...
Genesis 10:18...a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem...
Exodus 34:24... Bohem Izraele. před tebou vypudím národyrozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když...
Leviticus 13:7...to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistýRozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl...
Leviticus 13:22... odloučí ho kněz na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána...
Leviticus 13:27...dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána...
Leviticus 13:35...kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistýRozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého,...
Deuteronomium 12:20... nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůhrozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš:...
Deuteronomium 19:8... tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým...
1. Samuel 5:11...nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na dolehla velmi...
2. Samuel 18:8...řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne pohltil více mužů,...
1. Letopisů 4:10...volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnalrozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila...
1. Letopisů 5:9...jejich stáda v gileádské zemi velmi rozmnožilarozšířili se na východ k okraji pouště sahající k řece...
2. Letopisů 26:8...se rozneslo k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš postavil a opevnil...
2. Letopisů 26:15...střel a balvanů z věží a bašt. Jeho pověst se rozšířila do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou pomoc, ...
2. Letopisů 31:5...věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele začali přinášet množství prvotin...
Izaiáš 2:3...Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví....
Izaiáš 26:15... Hospodine, rozmnožil jsi národ, oslavil sesrozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodine, hledali ve...
Micheáš 4:2...Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké...
Micheáš 7:11...to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; den, kdy připutují k vám z Asýrie i z měst...
Zachariáš 2:10...ze severní země, praví Hospodin, neboť vás rozšířím do čtyř světových stran, praví Hospodin. Pojď,...
Matouš 24:12...falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá...
Matouš 28:15...jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo do...
Lukáš 7:17...Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judsku i okolí. Janovi učedníci mu o tom...
Římanům 5:12...člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích...
2. Korintským 10:15... že jak vaše víra poroste, naše působiště se rozšíří ještě daleko za vás. Pak budeme zvěstovat...

Slova obsahující rozšířil: nerozšířila (1) rozšířil (4) rozšířila (5) rozšířili (1) rozšířily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |