Rovněž

Hledám varianty 'rovněž' [ rovněž ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 1:16...aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby...
Genesis 41:26...pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to jeden a tentýž sen. Sedm vyhublých...
Exodus 6:5... kterou procházeli jako poutníci. Slyšel jsem rovněž úpění synů Izraele v egyptském otroctví a připomněl...
Exodus 13:13...kdybys ho nemohl vyplatit, zlomíš mu vazRovněž každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš. se...
Exodus 26:3...rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kusrovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude na...
Exodus 28:39... a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš kmentový turban a...
Exodus 36:10...měly stejné rozměry. Pět pruhů spojili k soběrovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl na...
Exodus 37:4...dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz...
Exodus 37:16...se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše a...
Exodus 38:11...z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrnéRovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket;...
Exodus 38:13...patkami, sloupové háčky a příčky byly stříbrnéRovněž přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji...
Leviticus 7:9... připadne kůže ze zápalné oběti, kterou vykonalRovněž každá moučná oběť upečená v peci, připravená na...
Leviticus 7:19...člověk, který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí...
Leviticus 7:21...vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého liduRovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého - ...
Leviticus 15:20...by během svého krvácení ležela, bude nečistérovněž všechno, na čem by seděla, bude nečisté. Kdokoli by...
Leviticus 15:23... omyje se vodou a bude nečistý do večeraRovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom,...
Leviticus 16:14...a stříkne prstem na východní stranu slitovnicerovněž před slitovnici sedmkrát stříkne prstem trochu krve....
Leviticus 20:15...Kdokoli by obcoval se zvířetem, musí zemřítRovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti,...
Leviticus 22:11...si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smírovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z jeho pokrmu....
Leviticus 23:19...obětí příjemně vonící Hospodinu. Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky...
Leviticus 23:39...slavnost. Prvního dne bude den odpočinkurovněž osmého dne bude den odpočinku. Prvního dne si...
Numeri 4:29...Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve...
Numeri 4:38...podle Hospodinova rozkazu vydaného MojžíšemRovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a...
Numeri 7:1...pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavenírovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše...
Numeri 15:4...ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané...
Numeri 15:24...moučnou obětí a úlitbou podle pravidelrovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou...
Numeri 15:25...přinesli darem ohnivou oběť Hospodinurovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé izraelské obci...
Numeri 18:2...syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z pokolení Levi, z tvého otcovského kmene...
Numeri 18:15... Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatitrovněž tak prvorozené z nečistých zvířat. Od stáří jednoho...
Numeri 18:30...všeho posvěcen vždy ten nejlepší díl. Řekni jim rovněž: Poté, co z desátků odevzdáte nejlepší díl, budou se...
Numeri 19:8...vejde do tábora. do večera však bude nečistýRovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve vodě a...
Numeri 19:10...k přípravě očistné vody. Je to oběť za hříchRovněž ten, kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv....
Numeri 19:15...a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dníRovněž každá otevřená nádoba v tom stanu, která není...
Numeri 24:25...záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domůRovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval v...
Numeri 28:31... která k náleží; hleďte, jsou bez vadyRovněž tak úlitby, které k nim náleží." "Prvního dne...
Numeri 36:2...zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra...
1. Samuel 2:7...hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, ponížírovněž povýší. Chudáka umí z prachu pozvednout, ubožáka...
1. Samuel 18:4...Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovirovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. David se...
2. Samuel 8:12...Edomců, Moábců, Amonců, Filištínů a AmalekovcůRovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova...
1. Královská 8:41...svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcůmRovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli,...
2. Letopisů 4:8...je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Vyrobil rovněž deset stolů a postavil je do chrámu, pět napravo a...
2. Letopisů 6:32...svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcůmRovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli,...
2. Letopisů 26:10...Nárožní a Údolní branou a také v rohu hradebRovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádrží,...
Ezdráš 4:20...v něm vznikají povstání a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji...
Ezdráš 8:28...zlato. Řekl jsem jim: "Jste svatí Hospodinurovněž toto náčiní je svaté. Toto zlato a stříbro je...
Nehemiáš 12:36... syna Mikajášova, syna Zakurova, syna Asafova; a rovněž jeho bratři Šemajáš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Mahaj...
Nehemiáš 12:41...chrámu, také a se mnou polovina hodnostářůrovněž kněží: Eliakim, Maasejáš, Minjamin, Míka, Eljoenaj,...
Žalmy 31:10... je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mirovněž duše, útroby! Můj život stravuje trápení, ...
Žalmy 148:9... mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazyrovněž tak hory a všechny pahorky, ovocné stromy a všechno...
Přísloví 23:23...zestárne. Pravdu získej, za nic ji neprodávejrovněž tak moudrost, kázeň, rozumnost. Otec spravedlivého...
Jeremiáš 33:21...mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími. Jako se...
Ezechiel 1:27...kovu; kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněmRovněž jakoby od jeho pasu dolů jsem viděl jakýsi oheň,...
Ezechiel 40:21... Její tři výklenky po jedné i druhé straněrovněž pilíře a síň měly stejné rozměry jako ty v první...
Ezechiel 42:8... a protože místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél...
Ezechiel 48:21...000 loktů svatého podílu k východní hranicirovněž na západ od těch 25 000 loktů k západní hranici....
Zachariáš 7:3...a zeptali se kněží v chrámě Hospodina zástupůrovněž proroků: "Máme v pátém měsíci truchlit a postit se,...
Skutky 5:32...odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto věcírovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho...
Skutky 17:18... které potkával na náměstí. Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |