Rovným

Hledám varianty 'rovným' [ rovným (3) rovný (1) rovnou (10) rovného (7) rovné (3) rovná (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Leviticus 7:10...nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené...
Numeri 13:26...dnech se pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnou k Mojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do...
Numeri 31:27... jak z lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi...
1. Samuel 6:12...zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže...
1. Samuel 10:24...vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel...
1. Královská 2:22...odpověděl král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší bratr a...
1. Královská 3:12... Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to,...
1. Královská 3:13... takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na ...
2. Letopisů 1:12...bohatství, poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se...
Job 1:3...mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých...
Job 1:8...Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 2:3...Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a...
Job 33:6... předlož mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej...
Žalmy 26:12... smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm...
Žalmy 89:7... shromáždění svatých tvou věrnost velebíRovná se Hospodinu někdo v oblacích? Kdo z Božích synů je...
Přísloví 4:25...oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé...
Ezechiel 1:7...nich měla čtyři tváře a čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla měly jako býčí kopyta, třpytící se jako...
Jonáš 4:3...a který od zla upouští. Radši teď, Hospodinerovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu...
Micheáš 3:9...domu Izraele, vy, kdo pohrdáte právem a všechno rovné křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a Jeruzalém...
Lukáš 5:19...a spustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl:...
Lukáš 6:49...a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka,...
Jan 5:18...nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám:...
Římanům 3:8...pravdomluvnost k jeho slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří...
1. Korintským 11:6... Pokud se žena nechce zahalovat, pak se rovnou ostříhá. Pokud se ovšem stydí ostříhat nebo oholit,...
Galatským 5:12... se ti, kdo vás navádějí k obřízce, jdou rovnou vyřezat! Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |