Rovinou

Hledám varianty 'rovinou' [ roviny (4) rovinu (6) rovinou (3) rovině (8) rovina (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 13:10..." Lot pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova...
Genesis 13:11...a Gomoru). Lot si tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého...
Genesis 13:12...zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany k Sodomě. Sodomští lidé však...
Genesis 19:17..."Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot...
Genesis 19:25...to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země,...
Genesis 19:28... Když se podíval k Sodomě a Gomoře a na celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát...
Genesis 19:29...jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed...
Deuteronomium 3:10...Senír.) Zmocnili jsme se všech měst náhorní roviny, celého Gileádu a celého Bášanu po Salchu a Edrei...
Deuteronomium 4:43...měst a zůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení Ruben, Rámot v Gileádu pro pokolení Gád...
Deuteronomium 34:3...Judy ke Středozemnímu moři, Negev i údolní rovinu Palmového města Jericha po Coar. Hospodin mu...
Jozue 13:9...uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále...
Jozue 13:16...města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i všechna města na náhorní rovině:...
Jozue 13:17...u Medeby, Chešbon i všechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon, Jahca, Kedemot,...
Jozue 13:21...Pisgy a Bet-ješimot - všechna města náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který...
Jozue 20:8...z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali Rámot v Gileádu a z...
2. Samuel 18:23..." odpověděl Joáb. Achimaac běžel přes jordánskou rovinu a Habešana předběhl. David právě seděl mezi vnitřní...
1. Královská 7:46...bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. Bylo jich...
1. Královská 20:23...nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na rovině, porazíme je! Proveď to takhle: Králů se zbav a...
1. Královská 20:25... s takovou jízdou a vozy, a utkejme se s nimi na rovině. Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechl a...
2. Letopisů 4:17...bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. Všeho...
Izaiáš 42:16...před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro toto vše a neopustím je. Ale ti, kdo...
Jeremiáš 48:8... neunikne mu žádné z nich. Celá pláň zahynerovina zajde, jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solí, vždyť...
Jeremiáš 48:21...Arnonu oznamujte: Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu přišel soud - na Cholon, Jahcu i Mefaat, na Dibon,...
Zachariáš 4:7... Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi rovinou! Osadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |