Rouhali

Hledám varianty 'rouhali' [ rouhat (4) rouhali (12) rouhala (1) rouhal (8) rouhají (1) rouhá (5) ]. Nalezeno 29 veršù.
Leviticus 24:11...Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedli k Mojžíši....
Leviticus 24:16...svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez...
Numeri 15:30... je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalecrouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu....
1. Samuel 3:13...kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho synové se rouhali a on jim v tom nezabránil. Proto o Elího domě...
2. Královská 19:6...se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem,...
2. Královská 19:22...Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil...
Nehemiáš 9:18...Bůh, který vyvedl z Egypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém nesmírném slitování nenechal...
Nehemiáš 9:26...vyzývali, aby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k...
Job 34:7...nic neproved!' Je snad Jobovi někdo podobnýRouhá se, jako by vodu pil! Dává se do spolku se zločinci,...
Žalmy 10:13...utlačené se, Bože, rozpomeň! Proč se ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to nepřijdeš? Ty to...
Žalmy 74:10... jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se tvému jménu vysmívat navěky? Proč...
Žalmy 74:22... a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej na řev svých nepřátel, křik tvých...
Žalmy 89:52...do klína! Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé rouhali! Tvému pomazanému se rouhali a jeho šlépějím!...
Izaiáš 37:6...se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem,...
Izaiáš 37:23...Dcera jeruzalémská! Kohos to urážel, komu ses rouhal, proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil...
Daniel 3:29...lidem všech národů a jazyků: Kdokoli by se rouhal Bohu Šadrachovu, Mešachovu a Abednegovu, bude...
Matouš 9:3..." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich...
Matouš 26:65..." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme svědky? Právě jste...
Marek 3:28...všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhá, jakkoli by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti...
Marek 3:29... i rouhání, jakkoli by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno;...
Lukáš 5:21...se ale začali dohadovat: "Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?"...
Lukáš 12:10...člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do...
Skutky 6:11...muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!" Tím pobouřili lid i...
Skutky 18:6... že Ježíš je Mesiáš. Když mu však odporovalirouhali se, setřásl si prach z pláště se slovy: "Vaše krev...
1. Timoteus 1:20... které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat. Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby,...
Zjevení 13:6...dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří...
Zjevení 16:9...lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žáremrouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami, avšak...
Zjevení 16:11...zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazykarouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy,...
Zjevení 16:21...těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká. Tehdy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |