Roucha

Hledám varianty 'roucha' [ rouše (2) rouchy (3) rouchu (15) roucho (52) rouchem (6) roucha (80) rouch (8) ]. Nalezeny 144 verše.
Genesis 41:42...navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal...
Genesis 49:11... k ušlechtilé révě oslátko své. Ve víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šat. Jeho oči se nad víno...
Exodus 28:2...a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými...
Exodus 28:3...jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen, aby mi konal kněžskou službu...
Exodus 28:4... aby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice...
Exodus 29:5...setkávání a omyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu,...
Exodus 29:21...oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak bude...
Exodus 29:29...jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich bývali...
Exodus 31:10... umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání kněžské...
Exodus 35:19... kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i...
Exodus 35:21...setkávání, na veškerou službu v něm i na svatá roucha. Přicházeli muži i ženy, každý s ochotným srdcem, a...
Exodus 39:1...a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni. Připravili také svatá roucha...
Exodus 39:41...v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze Árona i...
Exodus 40:13...a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal...
Leviticus 6:3...bude planout oheň. Kněz si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere popel ze zápalné...
Leviticus 6:20... bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hliněná...
Leviticus 8:2...k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a...
Leviticus 8:30...byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak posvětil...
Leviticus 10:6...si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou...
Leviticus 16:4...hlavu si ovine plátěným turbanem. Jsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si tělo vodou. Od izraelské...
Leviticus 16:23...vejde do Stanu setkávání, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně,...
Leviticus 16:24...místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou...
Leviticus 16:32...místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí nejsvětější svatyni i Stan setkávání, očistí...
Leviticus 19:19... Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos roucho z dvojího druhu tkaniny. Kdyby někdo spal s otrokyní...
Leviticus 21:10...olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani...
Numeri 14:6... syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův - roztrhli svá roucha a promluvili k celé izraelské obci: "Země, kterou...
Numeri 20:26...Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude...
Numeri 20:28...na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu...
Numeri 31:24... propláchněte vodou. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora."...
Deuteronomium 22:17...ale důkaz panenství dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho...
Deuteronomium 24:17...právo přistěhovalce ani sirotka a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi byl v Egyptě otrokem a že ...
Soudců 8:26... nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich...
Soudců 11:35...dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla...
1. Samuel 4:12...toho dne zběhl z bitvy a dorazil do ŠílaRoucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí...
2. Samuel 1:11...jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni, kdo byli s ním. ...
2. Samuel 3:31...a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte se pytlovinou a naříkejte nad Abnerem."...
2. Samuel 10:4...služebníky zajal, oholil jim polovinu bradyroucha jim uřezal v půli u zadnic a tak je poslal zpátky...
2. Samuel 13:31...ani jeden. Tehdy král vstal, roztrhl svá roucha a vrhl se na zem. Všichni jeho služebníci stáli...
2. Samuel 15:32...se Bohu, hle - naproti mu jde Chušaj Arkijskýroucho roztržené a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když...
1. Královská 10:5...jeho dvořanů, práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky i to, jaké oběti král přináší v...
1. Královská 21:27...) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil se, spával v...
1. Královská 22:10...a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do...
1. Královská 22:30...bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském rouchu." A tak se král Izraele před bitvou přestrojil....
2. Královská 2:12...A víckrát ho neviděl. Elíša vzal své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zvedl plášť, který...
2. Královská 5:7...si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává...
2. Královská 5:8...muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho...
2. Královská 6:30...Když král uslyšel slova ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že na holém...
2. Královská 10:22...naplnili ho od jednoho konce k druhému. "Vydávej roucha všem Baalovým ctitelům!" přikázal Jehu správci rouch...
2. Královská 11:14...radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za ...
2. Královská 18:37...Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášoviroucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. ...
2. Královská 19:1... Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu....
2. Královská 22:11...král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi, Achikamovi, synu...
2. Královská 22:14...Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch. Bydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom...
2. Královská 22:19...ale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšel,...
2. Královská 23:7...prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských...
1. Letopisů 19:4...tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jeroucha jim uřezal v půli u zadnic a tak je poslal zpátky...
2. Letopisů 9:4...jeho dvořanů, práci jeho služebníků a jejich roucha, jeho číšníky a jejich roucha i to, jaké oběti král...
2. Letopisů 18:9...a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u vchodu do...
2. Letopisů 18:29...do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu." A tak se král Izraele před bitvou přestrojil....
2. Letopisů 23:13...a hudebníci vedli chvály. Atalia roztrhla své roucho a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za ...
2. Letopisů 34:19... Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal Chilkiášovi, Achikamovi, synu Šafanovu,...
2. Letopisů 34:22...Šaluma, syna Tokhatova, syna Chasry, strážce rouch. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví...
2. Letopisů 34:27...Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšel,...
Ezdráš 3:10...chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité,...
Ezdráš 9:3...Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i plášť a rval si vlasy i vousy. V naprostém zděšení...
Ezdráš 9:5...své trýzně vzpamatoval. Stále ještě v roztrženém rouchu a plášti jsem padl na kolena a vzepjal ruce k...
Ester 5:1... Třetího dne si Ester oblékla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce...
Ester 6:8...král někoho vyznamenat, přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na kterém jezdí...
Ester 6:9...jezdí král, s královskou korunou na hlavě. To roucho i koně svěří některému z králových...
Ester 6:10... koho chce král vyznamenat!'" "Rychle vezmi to roucho i koně!" odpověděl král Hamanovi. "To, co jsi řekl,...
Ester 6:11... co jsi řekl, nevynecháš." A tak Haman vzal to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a...
Job 13:28...Člověk se rozpadá jak něco shnilého, jako když roucho žere mol. Smrtelník z ženy zrozený jen pár dnů -...
Job 38:14...Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak roucho začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy své světlo...
Žalmy 22:19...se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty,...
Žalmy 45:9...nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery...
Žalmy 45:15...pokoji, svůj šat zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za jdou panny, družičky - k...
Žalmy 133:2...po bradě - po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu po cíp. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na...
Píseň 7:6...vysoko jak Karmel tyčí se, kadeře ti z hlavy jak roucho splývají - král je polapen v těch pramíncích! Jak...
Izaiáš 3:24...pásu provaz, místo účesu bude lysina, místo roucha pytel a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sione, padnou...
Izaiáš 6:1...na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý...
Izaiáš 9:4...při midiánské porážce. Veškerá obuv válečnároucha krví zbrocená budou určena k spálení, budou pohlcena...
Izaiáš 14:19...jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako roucho zabitých, mečem zohavených, jako pošlapaná zdechlina...
Izaiáš 22:21...Eliakima, syna Chilkiášova, obléknu mu tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám tvou...
Izaiáš 36:22...Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášoviroucha roztržená, a ohlásili mu, co říkal nejvyšší komoří. ...
Izaiáš 37:1... Když to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domu....
Izaiáš 52:1...se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe...
Izaiáš 59:17...hlavu vzal si přilbu spasení. Jako šaty vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil. Jak si...
Izaiáš 61:10... duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti zahalil jako...
Izaiáš 63:1...opuštěné. Kdo to přichází z Edomu, z Bosryrouchu rudě zbarveném? Kdo to v hávu svého majestátu kráčí...
Izaiáš 63:2...k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem šlapal vinnou káď a...
Izaiáš 63:3... mi jejich krev na šaty stříkala, všechna  roucha jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomsty;...
Jeremiáš 2:34...za milováním! I nejhorší coury teď můžeš poučitRoucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů,...
Jeremiáš 36:24...slova, vůbec se nelekali, natož aby si roztrhli roucha. Ani když Elnatan, Delajáš a Gemariáš krále prosili,...
Jeremiáš 41:5...poutníků s oholenými bradami, roztrženými rouchy a se smutečními jizvami. Měli s sebou moučné oběti a...
Pláč 4:14...prolitou; nikdo se neodvážil ani dotknout jejich rouch. "Z cesty! Nečistý!" křičeli na . "Z cesty, z...
Ezechiel 9:2...ničivou zbraní v ruce, a s nimi jeden v plátěném rouchu a s písařským náčiním po boku. Přišli a stanuli u...
Ezechiel 16:16...kolemjdoucímu; oddala ses mu. Vzala jsi svá roucha a vyparádila jimi obětní výšiny a smilnila jsi na...
Ezechiel 16:18... s nimiž jsi smilnila. Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi...
Ezechiel 42:14...vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž svatá. Než přijdou...
Ezechiel 44:17...do bran vnitřního nádvoří, obléknou si lněná roucha. Kdykoli budou sloužit v branách vnitřního nádvoří...
Ezechiel 44:19...na vnější nádvoří, kde je lid, svléknou si roucha, ve kterých sloužili, odloží je ve svatých...
Daniel 7:9...Byly rozestaveny trůny a Odvěký se posadilRoucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí....
Sofoniáš 1:8...s knížaty a princi i se všemi, kdo se oblékají rouchy z ciziny. V ten den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje...
Zachariáš 3:4...snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý turban!"...
Zachariáš 3:5...mu tedy na hlavu čistý turban a oblékli mu roucha. Hospodinův anděl stál u toho. Potom Hospodinův...
Zachariáš 8:23...mluvících jazyky všelijakých národů chytí cípu roucha jednoho Žida se slovy: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme...
Matouš 7:15...falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich...
Matouš 9:16...záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do...
Matouš 9:20...let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha,...
Matouš 9:21... Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena." Ježíš se otočil, a když ji uviděl,...
Matouš 14:36...ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Tehdy k...
Matouš 22:11...tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez...
Matouš 22:12...‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak řekl služebníkům: ‚Svažte mu...
Matouš 26:65...nebeských oblacích." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "Rouhal se! K čemu ještě potřebujeme...
Matouš 28:3...se na něm. Jeho obličej zářil jako bleskroucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj...
Marek 5:27... prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha,...
Marek 5:28...roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na...
Marek 5:30...Otočil se v davu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe...
Marek 6:56...ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven. Farizeové a...
Marek 14:63...s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz roztrhl roucho a zvolal: "K čemu ještě potřebujeme svědky? Slyšeli...
Marek 16:5...vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly. On jim však řekl: "Nelekejte...
Lukáš 8:44...zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned přestalo. "Kdo se dotkl?"...
Lukáš 23:11...se mu dost naposmíval, oblékl ho do skvostného roucha a poslal ho zpátky k Pilátovi. Toho dne se Herodes s...
Lukáš 24:4... když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim...
Jan 19:24...se Písmo, jež říká: "Rozdělili si šaty, o  roucho házeli los." U Ježíšova kříže stála i jeho matka a...
Jan 20:12...Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou. "Proč pláčeš,...
Skutky 1:10...do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi,...
Skutky 10:30... Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornelie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé...
Skutky 12:21...území). Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat:...
Skutky 14:14...Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme...
Židům 1:12...se jako šaty obnosí. Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž - tvá léta...
Zjevení 1:13...těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě...
Zjevení 3:4...v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť...
Zjevení 3:5...to zaslouží. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale...
Zjevení 3:18...zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty;...
Zjevení 4:4...sedělo čtyřiadvacet starců oblečených do bílých rouch a na hlavách měli zlaté koruny. Z trůnu vycházelo...
Zjevení 6:11...za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, odpočívají ještě krátký čas,...
Zjevení 7:9...před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali:...
Zjevení 7:13...a zeptal se : "Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš."...
Zjevení 7:14...ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím...
Zjevení 16:15...jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A...
Zjevení 19:13...jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním...
Zjevení 19:16...lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ....
Zjevení 22:14... první i poslední." Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |