Rosu

Hledám varianty 'rosu' [ rosy (4) rosu (6) rosou (4) rosa (21) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 27:28...jemuž Hospodin žehná! Hospodin ti nebeskou rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti. lidé slouží...
Genesis 27:39...příbytek - daleko od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš...
Exodus 16:13...a zasypaly tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo...
Exodus 16:14...tábor. Ráno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné...
Numeri 11:9...jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče,...
Deuteronomium 32:2... Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak sprška pro zeleň a jako...
Deuteronomium 33:13...řekl: "Jeho zemi žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře, prameny sahajícími dolů do hloubky,...
Deuteronomium 33:28...neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa. Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobný, lide,...
Soudců 6:37...Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že...
Soudců 6:38...jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se...
Soudců 6:39... sucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa." A Bůh to noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho,...
Soudců 6:40...na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa. Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým...
2. Samuel 1:21...neobřezaných! Svahy Gilboa, ano, vy - deštěrosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde...
2. Samuel 17:12... se schovává kdekoli. Sneseme se na něj jako rosa na zem, a nepřežije on ani žádný z jeho mužů. Jestli...
1. Královská 17:1... před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na slovo." Potom dostal slovo...
Job 29:19...písku u moře. kořeny budou sahat k voděrosa bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá...
Žalmy 110:3... se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci....
Žalmy 133:3...Áronově tekoucí, po jeho rouchu po cíp. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece...
Přísloví 3:20... Jeho věděním tryskají z hlubin proudy, oblaka rosu skýtají. Soudnost a prozíravost nesejdou ti z očí,...
Přísloví 19:12... Králova zlost - to je lví řev, jeho přízeňrosa na trávě. Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá...
Píseň 5:2... lásko , holubičko , dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí! Košili jsem si...
Izaiáš 26:19...Probuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbení! Tvá rosa je jako rosa svítání, zemi mrtvých s zavlažíš!...
Izaiáš 45:8...to všechno působím. Nebesa, sešlete shůry rosu, spravedlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ...
Daniel 4:12...a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa jej napájí a o pastvu se dělí se zvěří. Lidský...
Daniel 4:20...a bronzových mezi trávou na poli, jej nebeská rosa napájí a o pastvu se dělí se zvěří, dokud mu...
Daniel 4:22...zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že...
Daniel 4:30...od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, mu narostly vlasy jako orlí peří a nehty jako...
Daniel 5:21...osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh...
Ozeáš 6:4...Judo, udělat? Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá! Proto jsem vás otesával skrze...
Ozeáš 13:3...telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva,...
Ozeáš 14:6...můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a rozkvete jako lilie. Zapustí kořeny jako cedr v...
Micheáš 5:6...z Jákoba uprostřed mnohých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak déšť padající na trávu, jenž ve...
Ageus 1:10...jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem sucho na...
Zachariáš 8:12...réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a nebe vydá rosu. To všechno dám pozůstatku tohoto lidu za dědictví....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |