Rostli

Hledám varianty 'rostli' [ růst (11) rostou (8) rostly (2) rostlo (3) rostli (4) rostla (8) rostl (13) rostete (1) rosteš (1) roste (12) ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 19:25...okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla...
Genesis 21:20...dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník....
Exodus 1:12...Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů...
Numeri 6:5... bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se...
Deuteronomium 30:16...přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žítrůst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou...
Soudců 13:24...porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a...
Soudců 16:22... Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou...
1. Samuel 2:26... aby zemřeli. Chlapec Samuel však prospívalrostl a byl milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel...
1. Samuel 3:19...Hospodin; učiní, co se mu zlíbí." Samuel pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby jediné z jeho...
1. Samuel 14:19...hovořil s knězem, hluk ve filištínském táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul...
2. Letopisů 17:12...beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města a v...
2. Letopisů 24:13...chrám. Mistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama. Obnovili Boží chrám do původního stavu a...
Ezdráš 5:8...zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim roste pod rukama. Ptali jsme se jejich stařešinů: "Na čí...
Ezdráš 6:14...Dareia. Židovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval prorok Ageus a Zachariáš, syn Idův....
Nehemiáš 4:1...doslechli, že obnovené hradby Jeruzaléma rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná...
Ester 9:4...šířila po všech provinciích a Mordechajův vliv rostl stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele...
Job 8:11...ti povědí, z hloubi svého srdce ti toto vyjevíRoste papyrus, kde nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody?...
Job 41:22...kyje, mávání šavlí směje se. Ostré střepy mu rostou na břiše, stopu nechává jak brány blátem vláčené....
Žalmy 38:5... kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno! vlastní...
Žalmy 65:11... hojnými lijáky ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou...
Žalmy 90:6...- jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer skosena usychá! Pro tvé rozlícení...
Žalmy 92:8...neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétají, aby...
Žalmy 104:14...ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země...
Žalmy 147:8...nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i...
Izaiáš 44:14...je sílit mezi stromy v lese, zasadil sosnurostla s deštěm. To dřevo je pro člověka palivem - kus z...
Jeremiáš 12:2...žijí v poklidu? Zasadil jsi je, zakořenilirostou a přinášejí plody. Jejich ústům jsi stále nablízku,...
Ezechiel 16:7...krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Nechal jsem  růst jako sazenici v poli, a tak jsi rostla a dospívala, ...
Ezechiel 31:5...okolí. Měl větví stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do délky, dík množství vláhy košatil. Všichni ptáci...
Daniel 4:8...jsem, jak se uprostřed země tyčí obrovský stromRostl a sílil, jeho vrchol dosáhl k nebi, a ten strom...
Daniel 4:17...o tvých odpůrcích! Ten strom, který jsi viděl růst a sílit, jeho vrchol dosáhl k nebi, strom, který...
Daniel 4:19...hnízdili ptáci - ten strom jsi, králi, ty! Vyrostl jsi a zesílil, tvá mohutnost rostla, dosáhla k...
Daniel 7:8...jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů byly...
Amos 7:1...Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle - nachystal roje kobylek! Když...
Abakuk 1:3...jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilírostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a právo...
Ageus 1:11...hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na...
Matouš 6:28...s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani...
Matouš 13:30...koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte...
Marek 4:27... Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčíroste, a on ani neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od...
Marek 4:32...ze všech semen na zemi. Jakmile je však zasetoroste, je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné...
Lukáš 1:80...přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchu a žil na poušti do dne, kdy...
Lukáš 2:40...do svého města Nazaretu v Galileji. Chlapec pak rostl a sílil, naplňován moudrostí, a Boží milost byla s...
Lukáš 2:52...to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. ...
Lukáš 8:7...protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, je udusilo. Jiné však padlo do dobré...
Lukáš 12:27...staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani...
Jan 3:30...raduje. Tato radost se tedy naplnila. On musí růst a se menšit." Kdo přichází shůry, je nade všechny;...
Skutky 7:17...Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a množil se, dokud nepovstal jiný král, který o...
Skutky 16:5...starší v Jeruzalémě. Církve pak sílily ve vířerostly v počtu každý den. Procestovali Frygii a Galacii,...
Římanům 15:13...radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás...
2. Korintským 4:15...šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž...
Efeským 2:21...Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojujeroste ve svatý chrám v Pánu. V něm se i vy společně...
Efeským 4:15...máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a...
Efeským 4:16...celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkáníroste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní...
Filipským 1:9...Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli...
Filipským 4:17...proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet. Potvrzuji, že...
Koloským 1:10...radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutkůrostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho...
Koloským 2:19...tělo, zásobované a propojené klouby a tkáněmiroste Božím vzrůstem. Když jste s Kristem zemřeli principům...
1. Tesalonickým 4:1... prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co děláte - žijte...
1. Tesalonickým 4:10...celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a...
2. Tesalonickým 1:3... Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Sami se...
1. Timoteus 4:15...přemýšlej, v tom zůstávej, a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a svého učení. Pokračuj v tom, a tvá...
1. Petr 2:2...neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je...
2. Petr 3:18... neodpadejte od své stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše...

Slova obsahující rostli: rostli (4) rostlina (1) rostlinách (1) rostlinám (1) rostlině (1) rostlinu (2) rostliny (8) vyrostli (2) zarostli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |