Roku

Hledám varianty 'roku' [ roky (46) roku (127) rokem (5) roka (2) rok (67) roce (70) ]. Nalezeno 278 veršù.
Genesis 7:11...země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten...
Genesis 8:13...a se k němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala...
Genesis 11:10...rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem...
Genesis 14:4...let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer...
Genesis 14:5... ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním, a...
Genesis 17:21...potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od...
Genesis 18:10... "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka...
Genesis 18:14...snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna."...
Genesis 26:12... musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak...
Genesis 45:6...před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se...
Genesis 47:17...všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a...
Genesis 47:18...dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme...
Exodus 12:2...počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto...
Exodus 13:10... Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců,...
Exodus 21:2...které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku ...
Exodus 23:11...osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z...
Exodus 23:16...na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku, když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok...
Exodus 23:17... když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 23:29...i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě...
Exodus 30:10... nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna...
Exodus 34:22...začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského...
Exodus 34:23...žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 34:24...zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev ...
Exodus 40:17...přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil...
Leviticus 16:34... Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů...
Leviticus 19:23... nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí...
Leviticus 19:24...tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina,...
Leviticus 19:25... aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte...
Leviticus 23:41...Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dníroce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení....
Leviticus 25:4...svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro...
Leviticus 25:5...netknuté vinici nepořádej vinobraní: země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte...
Leviticus 25:10... celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím...
Leviticus 25:11... každý se vrátíte ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet,...
Leviticus 25:20...v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?'...
Leviticus 25:21...nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na...
Leviticus 25:22...že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě...
Leviticus 25:29... bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné....
Leviticus 25:30...dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil...
Leviticus 25:50...se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena ...
Leviticus 25:53... Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval....
Numeri 1:1...poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k...
Numeri 9:1...o jejich povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na...
Numeri 9:22...prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a...
Numeri 10:11... váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele...
Numeri 14:34...zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin....
Numeri 28:14...To je zápalná obět při novoluní každého měsíceroce. Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby je...
Numeri 33:38...země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron...
Deuteronomium 1:3...dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin...
Deuteronomium 11:12...tvého Boha, jsou stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání,...
Deuteronomium 14:28...tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve...
Deuteronomium 15:1...každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít...
Deuteronomium 15:9...nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra...
Deuteronomium 15:12...otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš propouštět na...
Deuteronomium 15:20...k práci a prvorozeného beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na...
Deuteronomium 16:16...tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Deuteronomium 24:5...boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal....
Deuteronomium 26:12...ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své...
Deuteronomium 31:10... Mojžíš jim přikázal: "Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhů, během Slavnosti...
Jozue 5:12...Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země. Jednou, když...
Soudců 9:22...a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal...
Soudců 10:8...je napospas Filištínům a Amoncům, kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na...
Soudců 11:40...v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha...
1. Samuel 1:7... Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji...
1. Samuel 1:20...miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu...
1. Samuel 7:16...soudil Izrael po všechny dny svého životaRok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i...
1. Samuel 13:1...letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich...
1. Samuel 27:7... David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na...
1. Samuel 29:3...Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co...
2. Samuel 2:10...kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad...
2. Samuel 13:23...Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské...
2. Samuel 13:38...Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo...
2. Samuel 14:26...vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho tížily), potom je zvážil a bylo to 200...
2. Samuel 14:28...překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke...
2. Samuel 21:1...knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář....
2. Samuel 24:13...Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a...
1. Královská 4:7...zásobovali krále a jeho palác. Každý měsícroce se o zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich...
1. Královská 5:25...oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu...
1. Královská 6:1...kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je...
1. Královská 6:37...Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého roku v měsíci bul (což je...
1. Královská 6:38...položeny čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se...
1. Královská 10:22...zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy....
1. Královská 10:25... zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1...
1. Královská 14:25... které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský...
1. Královská 15:1...místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad Judou...
1. Královská 15:2...Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova....
1. Královská 15:9...Místo něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat...
1. Královská 15:25...něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab,...
1. Královská 15:28...Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal...
1. Královská 15:33...králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem...
1. Královská 16:8...ho popouzel výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem...
1. Královská 16:10...Zimri, udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl...
1. Královská 16:15...píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a...
1. Královská 16:23...začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních...
1. Královská 16:29...Místo něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho....
1. Královská 18:1...slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se...
1. Královská 20:22... K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co...
1. Královská 20:26..." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby...
1. Královská 22:1...za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku...
1. Královská 22:2...se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat...
1. Královská 22:41... syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v...
1. Královská 22:52...začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat...
2. Královská 1:17... Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat...
2. Královská 3:1...Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal...
2. Královská 4:16... a když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane,"...
2. Královská 4:17...služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak Elíša řekl. Když...
2. Královská 8:16... Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě...
2. Královská 8:25...místě pak kraloval jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad...
2. Královská 8:26...dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka izraelského...
2. Královská 9:29... Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil do Jizreelu....
2. Královská 11:4...šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže...
2. Královská 12:2...králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho...
2. Královská 12:7...chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si...
2. Královská 13:1...pak kraloval jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským...
2. Královská 13:10...pak kraloval jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš,...
2. Královská 14:1...a dobyl ta izraelská města zpět. Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, začal...
2. Královská 14:23... co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal...
2. Královská 15:1...kralovat jeho syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat...
2. Královská 15:8...pak začal kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal...
2. Královská 15:13...potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum,...
2. Královská 15:17...a všechny těhotné tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal...
2. Královská 15:23...začal kralovat jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal...
2. Královská 15:27...píše v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal...
2. Královská 15:30... Napadl ho a zavraždil, a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj. Ostatní...
2. Královská 15:32...tom se píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad...
2. Královská 16:1...místě pak kraloval jeho syn Achaz. Sedmnáctého roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 17:1...začal kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea,...
2. Královská 17:5...vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně...
2. Královská 17:6... k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl...
2. Královská 18:1...jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou...
2. Královská 18:9... od hlídkových věží po pevnosti. Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále...
2. Královská 18:10...po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok izraelského...
2. Královská 18:13...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti...
2. Královská 19:29...Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a...
2. Královská 21:19...v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemet, dcera Charuce z...
2. Královská 22:3...a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova...
2. Královská 23:23...dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento...
2. Královská 24:12...králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si...
2. Královská 25:1...králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský...
2. Královská 25:2...val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě...
2. Královská 25:8... Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do...
2. Královská 25:27... protože se báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na...
1. Letopisů 21:12...a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč...
1. Letopisů 26:31...rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni...
1. Letopisů 27:1... Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil...
2. Letopisů 3:2...zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro...
2. Letopisů 9:21...nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy....
2. Letopisů 9:24... zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12...
2. Letopisů 11:17...otců. Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři...
2. Letopisů 12:2...následoval. Protože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému...
2. Letopisů 13:1...místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš....
2. Letopisů 13:2...judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Uriela z Gibeje....
2. Letopisů 15:10... jeho Bůh, je s ním. Třetího měsíce patnáctého roku Asova kralování se shromáždili v Jeruzalémě a toho dne...
2. Letopisů 15:19...a zlato a další předměty. do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém...
2. Letopisů 16:1...vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král...
2. Letopisů 16:12...judských a izraelských králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve...
2. Letopisů 16:13...Hospodina, ale lékaře. V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům....
2. Letopisů 17:7...obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše,...
2. Letopisů 22:2...dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on...
2. Letopisů 23:1...šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky...
2. Letopisů 24:23... řekl: "Hospodin to vidí a zúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko....
2. Letopisů 27:5...s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice...
2. Letopisů 29:3...jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil...
2. Letopisů 33:21...dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak...
2. Letopisů 34:3...a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého...
2. Letopisů 34:8...zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil...
2. Letopisů 35:19...Izraele. Tento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil...
2. Letopisů 36:22...sobot; odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy...
Ezdráš 1:1... jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo...
Ezdráš 3:8...dřevo z Libanonu do Jafy. Druhého měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili...
Ezdráš 4:6...se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také...
Ezdráš 4:24...v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a Zachariáš...
Ezdráš 5:13...do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu...
Ezdráš 6:3...obsahující tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě:...
Ezdráš 6:15...byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraele, kněží, levité i...
Ezdráš 7:7... jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další...
Ezdráš 7:8...dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do...
Nehemiáš 1:1... syna Chakaliášova. V měsíci kislev dvacátého roku jsem byl v královském paláci v Súsách. Tehdy přišel...
Nehemiáš 2:1...královským číšníkem. V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem králi...
Nehemiáš 5:14...v Judsku, od dvacátého do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral...
Nehemiáš 10:32...je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh. Zavazujeme se...
Nehemiáš 13:6...nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi...
Ester 1:3...sídelním paláci v Súsách. Tehdy, třetího roku své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své velmože...
Ester 2:16... Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla...
Ester 3:7...národ. Prvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby...
Job 3:6...I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta...
Job 10:5...jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém...
Job 15:20...Darebák trpí bolestí po všechny své dnyroky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní,...
Job 16:22...mohl s Bohem přít, jako se lidé přou s přáteliRoky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z...
Žalmy 65:12...a žehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky...
Přísloví 10:27...své. Úcta k Hospodinu prodlužuje životroky darebáků však budou zkráceny. Doufání spravedlivých...
Kazatel 12:1...jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dnyroky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti slunce...
Izaiáš 6:1...tmu a trápení - světlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na...
Izaiáš 14:28...Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte...
Izaiáš 16:14... dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu...
Izaiáš 20:1... dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého...
Izaiáš 20:3...řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a...
Izaiáš 21:16... před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru...
Izaiáš 29:1...- městu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým slavnostem. ale v...
Izaiáš 32:10...jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete....
Izaiáš 36:1...veselí; zármutek a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti...
Izaiáš 37:30...Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a...
Jeremiáš 1:2...z kněží v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal...
Jeremiáš 1:3... syna Jošiášova, a do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do...
Jeremiáš 17:8...vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské...
Jeremiáš 25:1...dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl...
Jeremiáš 25:3...řekl: "Je to třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co...
Jeremiáš 28:1...je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále...
Jeremiáš 28:16...Hle, posílám pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého...
Jeremiáš 28:17...o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu,...
Jeremiáš 32:1... které Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok...
Jeremiáš 34:14... uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti...
Jeremiáš 36:1...který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, dostal...
Jeremiáš 36:9...knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, byl pro...
Jeremiáš 39:1...došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému...
Jeremiáš 39:2...jej. Devátého dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena....
Jeremiáš 45:1... který pásl po jeho životě." Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté,...
Jeremiáš 46:2...Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 51:59...dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, syna...
Jeremiáš 52:4...králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský...
Jeremiáš 52:5...val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve...
Jeremiáš 52:12...smrti. Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do...
Jeremiáš 52:28...Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832...
Jeremiáš 52:29...V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém...
Jeremiáš 52:30...vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády pak velitel gardistů Nebuzardan...
Jeremiáš 52:31...Židů. Celkem to bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na...
Ezechiel 1:2...Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále Joakina) dostal...
Ezechiel 4:6...Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou...
Ezechiel 8:1...Hospodin." Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařešinové seděli...
Ezechiel 12:27...Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni:...
Ezechiel 20:1...truchlení." Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat...
Ezechiel 24:1..." Desátého dne desátého měsíce devátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, tento...
Ezechiel 26:1...jsem Hospodin." Jedenáctého měsíce dvanáctého roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem dostal slovo...
Ezechiel 29:1..." Dvanáctého dne desátého měsíce desátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se...
Ezechiel 29:17..." Prvního dne prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí,...
Ezechiel 30:20..." Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil...
Ezechiel 31:1..." Prvního dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni...
Ezechiel 32:1..." Prvního dne dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej...
Ezechiel 32:17..." Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, truchli...
Ezechiel 33:21...jednání!" Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma...
Ezechiel 40:1...Hospodin." Desátého dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství a čtrnáctém...
Daniel 1:1...město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému...
Daniel 1:5...příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli...
Daniel 1:21...království. Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar...
Daniel 2:1...zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak,...
Daniel 7:1...a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění....
Daniel 8:1...To slovo jsem si ale uchoval v srdci. Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem Daniel měl další vidění,...
Daniel 9:1...viděním otřesen a nemohl je pochopit. V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl...
Daniel 9:2...vládcem babylonského království - nuže v prvním roce jeho vlády jsem Daniel porozuměl z knih, že podle...
Daniel 10:1...ničitele zachvátí konec mu určený." Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar...
Daniel 11:1...Michael, váš kníže. Proto jsem v prvním roce Darjaveše Médského povstal, abych jej posílil a...
Daniel 11:8...je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále...
Joel 2:25...lisy budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky - ...
Amos 1:1... Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a...
Ageus 1:1...před vašimi zraky, praví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo...
Ageus 1:15...to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia, jednadvacátého dne sedmého měsíce...
Ageus 2:10..." Čtyřiadvacátého dne devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo:...
Zachariáš 1:1...praví Hospodin zástupů." V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše...
Zachariáš 1:7...měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše...
Zachariáš 7:1...devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo....
Lukáš 2:41...milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo...
Lukáš 3:1...moudřejší a milejší Bohu i lidem. Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval...
Lukáš 4:25...za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v...
Lukáš 13:7...ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale marně....
Lukáš 13:8...místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce....
Jan 11:49...i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy nic nevíte! Nechápete, že je...
Jan 11:51...však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš zemřít za tento...
Jan 18:13... Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. (To byl ten Kaifáš, který židovským...
Skutky 11:26...ho do Antiochie. Strávili v tamější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli...
Skutky 18:11...patří mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Když se však řeckým...
Skutky 19:10...v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové,...
Skutky 20:31...sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho...
Skutky 28:30...pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za ním...
2. Korintským 8:10...by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první, kdo s tím začali, ale hlavně...
Galatským 4:10...znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, obdobíroky! Bojím se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás...
Židům 9:7...bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou...
Jakub 4:13...se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem" - vy přece ani nevíte, co bude...
Jakub 5:17... aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země...
Zjevení 9:15...andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsícrok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě...

Slova obsahující roku: kroku (3) neprorokuj (3) neprorokuje (5) neprorokujte (2) obroku (1) otroku (4) prokurátor (5) prokurátora (2) prokurátorem (2) prokurátorova (1) prokurátorovi (2) prokurátorovu (1) prokurátoru (2) proroku (11) prorokuj (34) prorokuje (7) prorokujeme (1) prorokují (22) prorokujte (1) roku (127) úroku (1) výroku (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |