Rohy

Hledám varianty 'rohy' [ rozích (6) rohy (54) rohům (4) rohů (23) rohu (21) rohové (3) rohem (2) roh (55) ]. Nalezeno 149 veršù.
Genesis 22:13...a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval...
Exodus 19:13...smět vystoupit, teprve zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a...
Exodus 19:16...se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z...
Exodus 19:19...z pece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal...
Exodus 20:18...viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál...
Exodus 25:26...čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod...
Exodus 26:23...rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat...
Exodus 26:24... Tak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných...
Exodus 27:2...na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem....
Exodus 29:12... Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře....
Exodus 30:2...na výšku dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny...
Exodus 30:3...jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k...
Exodus 30:10...úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm...
Exodus 36:28...rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a...
Exodus 36:29...prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných...
Exodus 37:13...čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod...
Exodus 37:25...na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny...
Exodus 37:26...jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k...
Exodus 38:2...na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a obložil jej bronzem. Vyrobil...
Leviticus 4:7... před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před...
Leviticus 4:18...Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání...
Leviticus 4:25...nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě...
Leviticus 4:30... Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak...
Leviticus 4:34...nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev...
Leviticus 8:15...jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu....
Leviticus 9:9...podali krev, namočil si v prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tuk, ledviny...
Leviticus 16:18...vezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát...
Leviticus 25:9...Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh....
Numeri 23:22...Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není...
Numeri 24:8... Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich kosti...
Deuteronomium 33:17...Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy ze všech zemských končinon...
Jozue 6:4...kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí...
Jozue 6:5...na trouby. Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak všechen lid vyrazí...
Jozue 6:6...Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci...
Jozue 6:8...nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilo, začalo troubit na trouby a Truhla...
Jozue 6:13...před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli...
Soudců 3:27... zatroubil v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele....
Soudců 6:34...sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém...
Soudců 7:8...převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin...
Soudců 7:16...do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň. Pak jim...
Soudců 7:18...to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a...
Soudců 7:19...stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly...
Soudců 7:20...které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé...
Soudců 7:22...prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže...
1. Samuel 2:1...se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí...
1. Samuel 2:10...Hospodin. Hospodin silou obdaří svého králeroh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů...
1. Samuel 13:3...tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael...
1. Samuel 16:1...přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k Jišajovi Betlémskému, neboť...
1. Samuel 16:13...Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho...
2. Samuel 2:28...své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat....
2. Samuel 6:15...Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s troubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova,...
2. Samuel 15:10...posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S...
2. Samuel 18:16...ubili Abšaloma k smrti. Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele....
2. Samuel 20:1...Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na roh a prohlásil: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým...
2. Samuel 20:22...hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb...
2. Samuel 22:3...Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štítroh vítězství, můj hrad, skrýš, vítězství - před...
1. Královská 1:34...Gíchon. Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a...
1. Královská 1:39...ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní...
1. Královská 1:41...když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani...
1. Královská 1:50...a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z...
1. Královská 1:51... Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne,...
1. Královská 2:28...proto utekl k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl...
1. Královská 7:34... paprsky i náboje, vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá se...
1. Královská 7:39... Moře postavil po pravé straně v jihovýchodním rohu. Dále Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak...
1. Královská 22:11...nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš...
2. Královská 9:13...ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna...
1. Letopisů 15:28...Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelů, lyr a citer. Když Truhla...
1. Letopisů 25:5...Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni se v...
2. Letopisů 4:10...bronzem. Moře postavil napravo v jihovýchodním rohu. Nakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak...
2. Letopisů 15:14...přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský lid se z přísahy radoval, protože...
2. Letopisů 18:10...nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš...
2. Letopisů 26:9...věže nad Nárožní a Údolní branou a takérohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho...
Nehemiáš 3:19...další část od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval...
Nehemiáš 3:20... syn Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za...
Nehemiáš 3:24... syn Chenadadův, od Azariášova domu k baštěrohu hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval naproti rohové...
Nehemiáš 3:25...hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval naproti rohové baště a horní věži vysunuté před královským palácem...
Nehemiáš 3:31...sluhů a kupců naproti Strážné bráně a rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali...
Nehemiáš 3:32...naproti Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci....
Nehemiáš 4:12...opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z...
Nehemiáš 4:14...od sebe daleko. Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali...
Žalmy 18:3...Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štítroh vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je hoden...
Žalmy 22:22... prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno,...
Žalmy 47:6...uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraní. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi,...
Žalmy 69:32...Hospodina potěší víc než býk, více než dobytekrohy a kopyty! Ponížení se rozveselí, to uvidí - vám,...
Žalmy 75:5...S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně...
Žalmy 75:6...říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani...
Žalmy 75:11... Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!" Pro...
Žalmy 81:4...tamburína, líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní...
Žalmy 89:18...síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému...
Žalmy 89:25... porazím. věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na...
Žalmy 92:11...zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci! Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem ...
Žalmy 98:6... při citeře mu žalmy zpívejte. Na trubkyrohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte! Moře ...
Žalmy 112:9...rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby...
Žalmy 118:27...průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejterohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj...
Žalmy 132:17...věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho...
Žalmy 148:14...nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemíRoh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých...
Žalmy 150:3...jeho velikou vznešenost! Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery! Chvalte ho tamburínami...
Přísloví 7:8...zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po...
Přísloví 7:12...Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbá, bez...
Izaiáš 27:13...po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleni...
Izaiáš 51:20...těší ? Tvoji synové leží v mrákotách na každém rohu jak antilopa lapená, pod tíhou hněvu Hospodinova, pod...
Jeremiáš 6:1... prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se...
Jeremiáš 17:1...hrotem je vyryt na tabulích jejich srdcí, na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře...
Jeremiáš 31:40... všechna ta pohřebiště k potoku Kidron, rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno...
Jeremiáš 48:25...ostatní moábská města, blízká i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomena, praví Hospodin....
Pláč 2:3...jeho velmoži! V zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici....
Pláč 2:17...se slitoval. Obveselil nad tebou protivníkaroh tvých nepřátel nechal triumfovat. Volej k Hospodinu ze...
Ezechiel 16:25...svatyňku. Postavila sis svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy každému...
Ezechiel 16:31...coura provádíš! Rozbalila sis stánek na každém rohu a na každém plácku sis pořídila svatyňku. Narozdíl od...
Ezechiel 34:21...ovcemi. Protože se tlačíte boky i rameny a svými rohy trkáte všechny nemohoucí, jste je odehnali pryč,...
Ezechiel 41:22... 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavec a stěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící...
Ezechiel 43:15...4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a...
Ezechiel 43:20...hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem...
Ezechiel 46:21...odvedl na vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek....
Ezechiel 46:22...byl jakýsi dvorek. Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké....
Daniel 3:5...jazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu...
Daniel 3:7...ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál a všechnu tu hudbu,...
Daniel 3:10... ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu...
Daniel 3:15...vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu...
Daniel 7:7...všech šelem, které ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi...
Daniel 7:8...ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a...
Daniel 7:11...jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo...
Daniel 7:20... Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly,...
Daniel 7:21... Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel...
Daniel 7:24...celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po...
Daniel 8:3... spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý,...
Daniel 8:5...západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile se...
Daniel 8:7...berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi,...
Daniel 8:8...a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran...
Daniel 8:9... Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k...
Daniel 8:21...Persie. Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a...
Ozeáš 5:8...novoluní pohltí i s jejich pozemky. V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě zazní polnice, na poplach v...
Amos 3:14...vzbouření, zúčtuji také s betelskými oltářiRohy oltáře budou odsekány a popadají k zemi. Udeřím na...
Micheáš 4:13...mlat. Vstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy,...
Sofoniáš 1:16...a temnoty, den mračna a setmění, den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami....
Zachariáš 2:1..." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se...
Zachariáš 2:2...jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém," odpověděl...
Zachariáš 2:4...jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout...
Zachariáš 9:15...jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůh, zachrání v onen den svůj...
Lukáš 1:69...navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval...
Zjevení 5:6...těch starců stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na...
Zjevení 9:13...šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl...
Zjevení 12:3...hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu...
Zjevení 13:1...z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé...
Zjevení 13:11...jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává...
Zjevení 17:3...byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta...
Zjevení 17:7...i šelmy, která ji nese, jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a vystoupit z...
Zjevení 17:12...král; je z těch sedmi a jde do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě...
Zjevení 17:16...jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |