Roh

Hledám varianty 'roh' [ rozích (6) rohy (54) rohům (4) rohů (23) rohu (21) rohové (3) rohem (2) roh (55) ]. Nalezeno 149 veršù.
Genesis 22:13...a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a obětoval...
Exodus 19:13...smět vystoupit, teprve zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a...
Exodus 19:16...se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z...
Exodus 19:19...z pece a celá hora se mohutně otřásala. Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal...
Exodus 20:18...viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli se opodál...
Exodus 25:26...čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy budou upevněny těsně pod...
Exodus 26:23...rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu budou k sobě přiléhat...
Exodus 26:24... Tak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných...
Exodus 27:2...na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem....
Exodus 29:12... Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře....
Exodus 30:2...na výšku dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny...
Exodus 30:3...jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k...
Exodus 30:10...úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm...
Exodus 36:28...rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu k sobě přiléhaly a...
Exodus 36:29...prstencem. Tak to udělali s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných...
Exodus 37:13...čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. Kruhy byly upevněny těsně pod...
Exodus 37:25...na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny...
Exodus 37:26...jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k...
Exodus 38:2...na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a obložil jej bronzem. Vyrobil...
Leviticus 4:7... před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před...
Leviticus 4:18...Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání...
Leviticus 4:25...nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě...
Leviticus 4:30... Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak...
Leviticus 4:34...nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev...
Leviticus 8:15...jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu....
Leviticus 9:9...podali krev, namočil si v prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tuk, ledviny...
Leviticus 16:18...vezme trochu krve z onoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát...
Leviticus 25:9...Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh....
Numeri 23:22...Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích. Není žádné věštby proti Jákobovi, není...
Numeri 24:8... Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich kosti...
Deuteronomium 33:17...Jak prvorozenému býku čest mu náleží, jeho rohy jsou rohy buvolí; národy ze všech zemských končinon...
Jozue 6:4...kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí...
Jozue 6:5...na trouby. Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak všechen lid vyrazí...
Jozue 6:6...Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci...
Jozue 6:8...nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilo, začalo troubit na trouby a Truhla...
Jozue 6:13...před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli...
Soudců 3:27... zatroubil v Efraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili z hor s Ehudem v čele....
Soudců 6:34...sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém...
Soudců 7:8...převzali od zbytku vojska jejich zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin...
Soudců 7:16...do tří oddílů, každému dal do rukou beraní roh a prázdný džbán a do toho džbánu pochodeň. Pak jim...
Soudců 7:18...to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a...
Soudců 7:19...stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly...
Soudců 7:20...které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé...
Soudců 7:22...prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže...
1. Samuel 2:1...se raduji srdcem svým, v Hospodinu svůj roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasměji, mou radostí...
1. Samuel 2:10...Hospodin. Hospodin silou obdaří svého králeroh svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů...
1. Samuel 13:3...tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!" Když se celý Izrael...
1. Samuel 16:1...přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k Jišajovi Betlémskému, neboť...
1. Samuel 16:13...Hospodin. "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roh s olejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho...
2. Samuel 2:28...své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce pronásledovat....
2. Samuel 6:15...Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s troubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova,...
2. Samuel 15:10...posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S...
2. Samuel 18:16...ubili Abšaloma k smrti. Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele....
2. Samuel 20:1...Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na roh a prohlásil: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým...
2. Samuel 20:22...hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb...
2. Samuel 22:3...Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štítroh vítězství, můj hrad, skrýš, vítězství - před...
1. Královská 1:34...Gíchon. Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a...
1. Královská 1:39...ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní...
1. Královská 1:41...když končili hostinu, Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani...
1. Královská 1:50...a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z...
1. Královská 1:51... Adoniáš z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne,...
1. Královská 2:28...proto utekl k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl...
1. Královská 7:34... paprsky i náboje, vše bylo odlité. Ke čtyřem rohům každého stojanu vedla čtyři ramena jednolitá se...
1. Královská 7:39... Moře postavil po pravé straně v jihovýchodním rohu. Dále Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak...
1. Královská 22:11...nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš...
2. Královská 9:13...ho pod ním na schody, troubili na beraní roh a volali: "Jehu je král!" Tak Jehu, syn Jošafata, syna...
1. Letopisů 15:28...Hospodinovy smlouvy s jásotem, za zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelů, lyr a citer. Když Truhla...
1. Letopisů 25:5...Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery. Ti všichni se v...
2. Letopisů 4:10...bronzem. Moře postavil napravo v jihovýchodním rohu. Nakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatky a mísy. Tak...
2. Letopisů 15:14...přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský lid se z přísahy radoval, protože...
2. Letopisů 18:10...nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle utrkáš...
2. Letopisů 26:9...věže nad Nárožní a Údolní branou a takérohu hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho...
Nehemiáš 3:19...další část od stupňů ke zbrojnici do rohu hradby. Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval...
Nehemiáš 3:20... syn Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za...
Nehemiáš 3:24... syn Chenadadův, od Azariášova domu k baštěrohu hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval naproti rohové...
Nehemiáš 3:25...hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval naproti rohové baště a horní věži vysunuté před královským palácem...
Nehemiáš 3:31...sluhů a kupců naproti Strážné bráně a rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali...
Nehemiáš 3:32...naproti Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci....
Nehemiáš 4:12...opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatním z...
Nehemiáš 4:14...od sebe daleko. Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!" Pracovali...
Žalmy 18:3...Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štítroh vítězství, můj hrad. Vzýval jsem Hospodina - je hoden...
Žalmy 22:22... prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu zvěstovat tvé jméno,...
Žalmy 47:6...uprostřed jásání, Hospodin, když troubí se na roh beraní. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi,...
Žalmy 69:32...Hospodina potěší víc než býk, více než dobytekrohy a kopyty! Ponížení se rozveselí, to uvidí - vám,...
Žalmy 75:5...S pýchou přestaňte! Ničemům říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně...
Žalmy 75:6...říkám: Nepozvedejte rohy své! Nepozvedejte své rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východu, západu ani...
Žalmy 75:11... Bohu Jákobovu budu zpívat žalm: "Všem ničemům rohy usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!" Pro...
Žalmy 81:4...tamburína, líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní...
Žalmy 89:18...síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému...
Žalmy 89:25... porazím. věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na...
Žalmy 92:11...zničeni: rozprášeni budou všichni zločinci! Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem ...
Žalmy 98:6... při citeře mu žalmy zpívejte. Na trubkyrohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte! Moře ...
Žalmy 112:9...rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby...
Žalmy 118:27...průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejterohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj...
Žalmy 132:17...věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho...
Žalmy 148:14...nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemíRoh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých...
Žalmy 150:3...jeho velikou vznešenost! Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery! Chvalte ho tamburínami...
Přísloví 7:8...zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po...
Přísloví 7:12...Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbá, bez...
Izaiáš 27:13...po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleni...
Izaiáš 51:20...těší ? Tvoji synové leží v mrákotách na každém rohu jak antilopa lapená, pod tíhou hněvu Hospodinova, pod...
Jeremiáš 6:1... prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se...
Jeremiáš 17:1...hrotem je vyryt na tabulích jejich srdcí, na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře...
Jeremiáš 31:40... všechna ta pohřebiště k potoku Kidron, rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno...
Jeremiáš 48:25...ostatní moábská města, blízká i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomena, praví Hospodin....
Pláč 2:3...jeho velmoži! V zuřivém rozhněvání uťal Izraeli rohy. Před tváří nepřítele odvrátil od něj svou pravici....
Pláč 2:17...se slitoval. Obveselil nad tebou protivníkaroh tvých nepřátel nechal triumfovat. Volej k Hospodinu ze...
Ezechiel 16:25...svatyňku. Postavila sis svatyňku na každém rohu a zprznila svou krásu. Roztahovala jsi nohy každému...
Ezechiel 16:31...coura provádíš! Rozbalila sis stánek na každém rohu a na každém plácku sis pořídila svatyňku. Narozdíl od...
Ezechiel 34:21...ovcemi. Protože se tlačíte boky i rameny a svými rohy trkáte všechny nemohoucí, jste je odehnali pryč,...
Ezechiel 41:22... 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavec a stěny byly ze dřeva. "To je stůl stojící...
Ezechiel 43:15...4 lokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a...
Ezechiel 43:20...hřích. Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem...
Ezechiel 46:21...odvedl na vnější nádvoří. Zavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří byl jakýsi dvorek....
Ezechiel 46:22...byl jakýsi dvorek. Ohrazené dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké....
Daniel 3:5...jazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu...
Daniel 3:7...ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál a všechnu tu hudbu,...
Daniel 3:10... ráčil vydat nařízení, že každý, kdo uslyší roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu...
Daniel 3:15...vztyčil? Jste teď připraveni, jakmile uslyšíte roh, píšťalu, citeru, harfu, cimbál, buben a všechnu tu...
Daniel 7:7...všech šelem, které ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi...
Daniel 7:8...ji předcházely, a měla deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a...
Daniel 7:11...jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo...
Daniel 7:20... Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a tři vypadly,...
Daniel 7:21... Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel...
Daniel 7:24...celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po...
Daniel 8:3... spatřil jsem na břehu jakéhosi berana se dvěma rohy. Oba rohy měl dlouhé, jeden však byl delší než druhý,...
Daniel 8:5...západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile se...
Daniel 8:7...berana vztekle útočí, vráží do něj a láme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho srazil k zemi,...
Daniel 8:8...a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran...
Daniel 8:9... Z jednoho z nich potom vyrazil jakýsi nepatrný roh, který se však nesmírně rozmáhal k jihu, k východu i k...
Daniel 8:21...Persie. Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a...
Ozeáš 5:8...novoluní pohltí i s jejich pozemky. V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě zazní polnice, na poplach v...
Amos 3:14...vzbouření, zúčtuji také s betelskými oltářiRohy oltáře budou odsekány a popadají k zemi. Udeřím na...
Micheáš 4:13...mlat. Vstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy,...
Sofoniáš 1:16...a temnoty, den mračna a setmění, den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými baštami....
Zachariáš 2:1..." Zvedl jsem oči a hle - uviděl jsem čtyři rohy. "Co to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se...
Zachariáš 2:2...jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a Jeruzalém," odpověděl...
Zachariáš 2:4...jdou dělat?" ptal jsem se. Odpověděl mi: "Tyto rohy rozprášily Judu tak, že nikdo ani nemohl zvednout...
Zachariáš 9:15...jak po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůh, zachrání v onen den svůj...
Lukáš 1:69...navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval...
Zjevení 5:6...těch starců stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na...
Zjevení 9:13...šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl...
Zjevení 12:3...hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu...
Zjevení 13:1...z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé...
Zjevení 13:11...jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává...
Zjevení 17:3...byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta...
Zjevení 17:7...i šelmy, která ji nese, jež sedm hlav a deset rohů. Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a vystoupit z...
Zjevení 17:12...král; je z těch sedmi a jde do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě...
Zjevení 17:16...jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět...

Slova obsahující roh: dvourohému (1) dvourohý (1) neprohlédnete (2) neprohlédnou (1) neprohlédnu (1) prohání (1) prohlásí (28) prohlásil (57) prohlásila (2) prohlásili (18) prohlásíš (3) prohlásit (7) prohlášen (2) prohlášeno (1) prohlašoval (3) prohlašovali (4) prohlašovat (1) prohlašuje (7) prohlašuješ (1) prohlašujete (1) prohlašuji (5) prohlašují (2) prohlašujte (1) prohledal (1) prohledali (3) prohledám (1) prohledány (1) prohledávat (1) prohledej (1) prohledejte (1) prohlédl (14) prohlédli (6) prohlédne (29) prohlédnem (1) prohlédneš (2) prohlédněte (2) prohlédni (2) prohlédnou (3) prohlédnout (7) prohlédnutí (1) prohlídce (1) prohlížel (2) prohlíží (2) prohlubeň (1) prohlubně (1) prohnaně (1) prohnaní (1) prohnaností (1) prohnaných (1) prohra (1) prohrábni (1) prohřešek (1) prohřeší (8) prohřešil (5) prohřešili (1) prohřešíte (1) prohřešky (5) roh (55) rohem (2) rohga (1) rohové (3) rohových (1) rohu (21) rohů (23) rohům (4) rohy (54) tvaroh (1) tvarohem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |