Rodu

Hledám varianty 'rodu' [ rody (65) rodům (6) rodů (102) rodu (82) rodové (1) rodem (8) rodech (28) rod (100) ]. Nalezeno 308 veršù.
Genesis 10:1...žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim...
Genesis 10:5...a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské rody podle svých zemí, jazyků, rodů a národností. Synové...
Genesis 10:18... Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od...
Genesis 10:20... k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. Semovi, otci všech...
Genesis 10:31...na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových...
Genesis 10:32...svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z...
Genesis 11:10...je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let...
Genesis 11:27...Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak...
Genesis 25:12...u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 36:1...Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomůvrod. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru...
Genesis 36:9...v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména...
Exodus 2:1...každou dceru můžete nechat žít!" Jeden mužrodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak...
Exodus 6:14...z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu,...
Exodus 6:25...vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po...
Leviticus 25:49...či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s...
Numeri 1:2..."Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů....
Numeri 1:18...shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli...
Numeri 1:20... Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolenírodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech...
Numeri 1:22...500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolenírodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech...
Numeri 1:24...59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:26...45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:28...600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:30...400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:32...Synové Efraimovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:34...mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:36...mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:38...400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:40...700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:42...mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 2:34...svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v...
Numeri 3:15...Leviho syny podle jejich otcovských domůrodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš...
Numeri 3:18... Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech:...
Numeri 3:19...rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho po...
Numeri 3:20...Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých...
Numeri 3:21...podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou geršonské rody. Podle...
Numeri 3:23...7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem...
Numeri 3:27... a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský, hebronský a uzielský; to jsou...
Numeri 3:29...jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyniRody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku....
Numeri 3:30...Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův. Dostali do opatrování...
Numeri 3:33...plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to jsou merarijské rody. Podle...
Numeri 3:35...měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně...
Numeri 3:39...podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce....
Numeri 4:2...Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti...
Numeri 4:18...a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli,...
Numeri 4:22...Geršonovy syny podle jejich otcovských domůrodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo...
Numeri 4:24...Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně...
Numeri 4:28...do jejich opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením...
Numeri 4:29...Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do...
Numeri 4:33...břemeno nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod...
Numeri 4:34...obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do...
Numeri 4:36...při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů,...
Numeri 4:37...započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které...
Numeri 4:38...Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let...
Numeri 4:40...při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet...
Numeri 4:41...domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které...
Numeri 4:42...podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve...
Numeri 4:44...při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet...
Numeri 4:45...domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova...
Numeri 4:46...vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti...
Numeri 7:2...vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli...
Numeri 11:10...lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl...
Numeri 17:17...synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému...
Numeri 17:21...mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole...
Numeri 17:23...vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Áronarodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květy a...
Numeri 25:14...Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Ona midiánská žena se jmenovala...
Numeri 26:5...Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský, Checron a z něj...
Numeri 26:6... Palu a z něj rod paluský, Checron a z něj rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský. To jsou...
Numeri 26:7... Karmi a z něj rod karmijský. To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna...
Numeri 26:12...synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z něj rod...
Numeri 26:13... Jachin a z něj rod jachinský, Cochar a z něj rod cocharský, Šaul a z něj rod šaulský. To jsou šimeonské...
Numeri 26:14... Šaul a z něj rod šaulský. To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech:...
Numeri 26:15...rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod...
Numeri 26:18...arodijský, Areli a z něj kmen arelijský. To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi...
Numeri 26:20...v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský,...
Numeri 26:21...z něj rod zerašský. Synové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod chamulský. To jsou rody...
Numeri 26:22...rod checronský, z Chamula rod chamulský. To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých...
Numeri 26:23... Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský,...
Numeri 26:24...tolský, Pua a z něj rod pujský, Jašub a z něj rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský. To jsou rody...
Numeri 26:25...jašubský, Šimron a z něj rod šimronský. To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po...
Numeri 26:26... Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj rod...
Numeri 26:27...a z něj rod jachleelský. To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech:...
Numeri 26:28... Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové Manasesovi: Machir a z něj...
Numeri 26:29...a Efraim. Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj...
Numeri 26:30...rod gileádský. Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z něj rod chelecký, Asriel a z něj...
Numeri 26:31... Chelek a z něj rod chelecký, Asriel a z něj rod asrielský, Šechem a z něj rod šechemský, Šemid a z něj...
Numeri 26:32... Šechem a z něj rod šechemský, Šemid a z něj rod šemidský, Chefer a z něj rod cheferský. Celofchad, syn...
Numeri 26:34...Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po...
Numeri 26:35... Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod...
Numeri 26:36...rod tachanský. Synové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500...
Numeri 26:37...Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové...
Numeri 26:38...po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský...
Numeri 26:39... Achiram a z něj rod achiramský, Šufam a z něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamský. Synové Belovi:...
Numeri 26:40...chufamský. Synové Belovi: Ard a Naáman: z Arda rod ardský, z Naámana rod naámanský. To jsou synové...
Numeri 26:41...naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po...
Numeri 26:42...45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou čeledi Danovy...
Numeri 26:43...čeledi Danovy po svých rodech. Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech:...
Numeri 26:44...rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod...
Numeri 26:45...něj rod berijský. Synové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský. Ašerova...
Numeri 26:47...dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi...
Numeri 26:48... Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z něj rod...
Numeri 26:49... Guni a z něj rod gunijský, Jecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský. To jsou čeledi...
Numeri 26:50...šilemský. To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů...
Numeri 26:53...promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob....
Numeri 26:54...území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle...
Numeri 26:57...či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod...
Numeri 26:58...něj rod merarijský. Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský, rod...
Numeri 27:1...Gileádova, syna Machirova, syna Manasesovarodu Josefova syna Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla...
Numeri 27:4...měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné...
Numeri 27:11...jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo...
Numeri 33:54...si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší....
Numeri 36:1...uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileáda, syna Machirova, syna...
Numeri 36:6... za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z...
Numeri 36:8...dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele udrželi...
Numeri 36:12...a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví...
Deuteronomium 32:5...se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácíte, lide nerozumný a...
Jozue 7:14...kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po rodech. Rod, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po...
Jozue 7:17...kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův. Když nechal předstupovat...
Jozue 13:15... Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města...
Jozue 13:23... To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš...
Jozue 13:24...Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina...
Jozue 13:28...jezera). To je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš...
Jozue 13:29... totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé...
Jozue 13:31... pro polovinu Machirových synů podle jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských...
Jozue 15:1... který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu k edomské hranici, k poušti...
Jozue 15:12...To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova...
Jozue 15:20...Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda...
Jozue 16:5...Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede...
Jozue 16:8... To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města...
Jozue 17:2...se i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro syny Abiezerovy, Chelekovy, Asrielovy,...
Jozue 18:11... První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo, leží mezi syny...
Jozue 18:20...dědictví synů Benjamínových, jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín...
Jozue 18:21...dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava...
Jozue 18:28... To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení...
Jozue 19:1...na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla:...
Jozue 19:8... To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu,...
Jozue 19:10... Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice jejich dědictví sahá k Saridu. Směrem na...
Jozue 19:16... To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na...
Jozue 19:17...Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot, Šunem...
Jozue 19:23... To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na...
Jozue 19:24... Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli, Beten,...
Jozue 19:31...je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny...
Jozue 19:32...Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu...
Jozue 19:39...dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na...
Jozue 19:40... Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol,...
Jozue 19:48...na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele...
Jozue 21:1...se nepostaví před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a...
Jozue 21:4...města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona,...
Jozue 21:7...v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato...
Jozue 21:10...(připadla Áronovým potomkům, Leviho synůmrodů Kehatových, neboť na padl první los): V Judském...
Jozue 21:20...třináct měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení...
Jozue 21:26...Gat-rimon - celkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové...
Jozue 21:27...pastvinami. Synové Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné...
Jozue 21:33...a Kartan - celkem tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami....
Jozue 21:34... Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s...
Jozue 21:40...města. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na...
Jozue 22:14...izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské země k synům Rubenovým a...
Soudců 5:15...tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi...
Soudců 5:16...Abys poslouchal dobytka bučení? V Rubenových rodech byly velké omluvy. Gileád vězel v Zajordání a Dan -...
Soudců 6:15..."Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v rodném domě...
Soudců 13:2...Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a...
Soudců 17:7...byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné...
Soudců 18:2...dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby...
Soudců 18:11...Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v...
Soudců 18:19...jednoho muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu...
Soudců 21:24...odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez...
Růt 2:1...strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala:...
Růt 2:3...pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.) Vtom z Betléma přišel Boáz. "Hospodin s vámi!"...
1. Samuel 1:1...Davida. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána, syn Jerochama,...
1. Samuel 2:27...mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v...
1. Samuel 2:28... aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efodRodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů...
1. Samuel 2:30...Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V...
1. Samuel 2:31...dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení,...
1. Samuel 2:32...Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu...
1. Samuel 9:20...celého Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z...
1. Samuel 9:21...Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední. Co...
1. Samuel 10:19...nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenůrodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal...
1. Samuel 10:21...kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl rod Matri....
1. Samuel 17:25...bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem...
1. Samuel 18:18...jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak...
1. Samuel 20:6...mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak...
1. Samuel 22:1...jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním. Shromáždili se k němu také všichni, kdo byli...
1. Samuel 22:11... syna Achitubova, i celý jeho otcovský rod nobských kněží. Když se všichni dostavili ke králi,...
1. Samuel 23:23... Jestliže je v kraji, ho mezi všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu....
1. Samuel 24:22...nebudu, a nevymažeš jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a...
2. Samuel 3:29... padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem,...
2. Samuel 16:5...blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak...
1. Královská 8:1...Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z...
1. Královská 11:14...protivníka v Hadadovi z edomského královského rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce...
2. Královská 25:25... syn Netaniáše, syna Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj...
1. Letopisů 2:53... tedy polovina Manachatských, a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž...
1. Letopisů 2:55...polovina Manachatských, dále Corští a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští....
1. Letopisů 4:2...zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody. Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš...
1. Letopisů 4:8... Jicchara a Etnana. Koc zplodil Anuba, Cobeburody Acharchela, syna Harumova. Jábec byl slavnější než...
1. Letopisů 4:21...Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareširodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji, dále Jokim, obyvatelé...
1. Letopisů 4:27...jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. Bydleli v...
1. Letopisů 4:38...Šemajášova. Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. Proto se...
1. Letopisů 5:6...odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou...
1. Letopisů 5:13...v Bášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber,...
1. Letopisů 5:15...Jachdoova, syna Búzova. Vůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho. Bydleli v Gileádu,...
1. Letopisů 5:24...totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš, Hodaviáš a...
1. Letopisů 6:4...Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn Libni,...
1. Letopisů 6:39...a osady na jejich územích: Synům Áronovýmrodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali...
1. Letopisů 6:45...a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. Ostatním synům Kehatovým...
1. Letopisů 6:47...Manases. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene...
1. Letopisů 6:48...Manases v Bášanu. Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z...
1. Letopisů 6:51...města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V...
1. Letopisů 6:55...a Gat-rimon s jejich pastvinami. Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene...
1. Letopisů 6:56...Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinamiRody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene...
1. Letopisů 7:2... Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v...
1. Letopisů 7:4... Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani,...
1. Letopisů 7:5... Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových...
1. Letopisů 7:7... Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034...
1. Letopisů 7:9... Ti všichni byli synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů...
1. Letopisů 7:11...byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě....
1. Letopisů 7:40...jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich...
1. Letopisů 8:10... Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů. S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala...
1. Letopisů 8:13...vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich...
1. Letopisů 8:28...synové Jerochamovi. To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli...
1. Letopisů 9:5... syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho. Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. Z rodu...
1. Letopisů 9:6...rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690....
1. Letopisů 9:9...Jibniášova. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů....
1. Letopisů 9:13...Imerova. Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v...
1. Letopisů 9:19... a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich...
1. Letopisů 9:33...byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných...
1. Letopisů 9:34...levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec...
1. Letopisů 12:28...Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22...
1. Letopisů 12:29...válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí...
1. Letopisů 12:31...udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli...
1. Letopisů 15:12... "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete...
1. Letopisů 23:9...Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských rodů Ladanových. Synové Šimeiho: Jachat, Ziza, Jeuš a Beria...
1. Letopisů 23:11...synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem...
1. Letopisů 23:24... Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen,...
1. Letopisů 24:4...Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny...
1. Letopisů 24:6... a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a...
1. Letopisů 24:30... To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní,...
1. Letopisů 24:31...a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s...
1. Letopisů 25:9...žáky. Výsledky losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho...
1. Letopisů 26:6...mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli...
1. Letopisů 26:13... Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si...
1. Letopisů 26:21...svatých věcí. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce Ladana, totiž Jechielovci....
1. Letopisů 26:26... které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska....
1. Letopisů 26:29...Šelomit a jeho bratři. Kenaniáš a jeho synovérodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci...
1. Letopisů 26:30...a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho bratřirodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili...
1. Letopisů 26:32...- 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým...
1. Letopisů 27:1...Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili...
1. Letopisů 28:4... Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako...
1. Letopisů 29:6...Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek...
2. Letopisů 1:2...i všechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to shromáždění se s Šalomounem ubíralo na výšinu...
2. Letopisů 5:2...Izraele a kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z...
2. Letopisů 23:2...levity a vůdce izraelských otcovských rodů a vrátili se do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v...
2. Letopisů 25:5...shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého Judu i Benjamína přidělil velitelům tisíců a...
2. Letopisů 26:12...z královských vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením...
2. Letopisů 31:17...byli uvedeni v seznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich...
2. Letopisů 31:18...výše podle jejich služebního zařazení a směnyRodové seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželky,...
2. Letopisů 35:4...Izraeli. Rozdělte se do oddílů po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský král David a jeho syn...
2. Letopisů 35:5...se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů....
2. Letopisů 35:12...a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu, jak je předepsáno v Knize...
Ezdráš 1:5... který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichni...
Ezdráš 2:59... Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové Delajášovi, Tobiášovi a...
Ezdráš 2:68...v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na...
Ezdráš 4:2...za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha...
Ezdráš 4:3...a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám...
Ezdráš 8:29... levitům a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy...
Ezdráš 10:16...však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a...
Nehemiáš 4:7...a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a luky. Po obhlídce jsem knížatům,...
Nehemiáš 4:10...s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou...
Nehemiáš 7:61... Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové Delajášovi, Tobiášovi a...
Nehemiáš 7:70...a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000...
Nehemiáš 7:71...530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2...
Nehemiáš 10:35...budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha,...
Nehemiáš 11:13...Malkiášova, a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna Achzajova, syna...
Nehemiáš 12:12...Jaduu. Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v Serajášově rodu Merajáš, v...
Nehemiáš 12:13... v Jeremiášově rodu Chananiáš, v Ezdrášově rodu Mešulam, v Amariášově rodu Jochanan, v Melukiho rodu...
Nehemiáš 12:14...Mešulam, v Amariášově rodu Jochanan, v Melukiho rodu Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef, v Charimově rodu...
Nehemiáš 12:15...Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef, v Charimově rodu Adna, v Meremotově rodu Chelkaj, v Idově rodu...
Nehemiáš 12:16...rodu Adna, v Meremotově rodu Chelkaj, v Idově rodu Zachariáš, v Ginetonově rodu Mešulam, v Abiášově rodu...
Nehemiáš 12:17...Zachariáš, v Ginetonově rodu Mešulam, v Abiášově rodu Zikri, v Minjaminově rodu, v Moadiášově rodu Piltaj, v...
Nehemiáš 12:18...rodu, v Moadiášově rodu Piltaj, v Bilgově rodu Šamua, v Šemajášově rodu Jonatan, v Jojaribově rodu...
Nehemiáš 12:19...Šamua, v Šemajášově rodu Jonatan, v Jojaribově rodu Matenaj, v Jedahiášově rodu Uzi, v Salajově rodu Kalaj...
Nehemiáš 12:20...rodu Matenaj, v Jedahiášově rodu Uzi, v Salajově rodu Kalaj, v Amokově rodu Eber, v Chilkiášově rodu...
Nehemiáš 12:21...rodu Kalaj, v Amokově rodu Eber, v Chilkiášově rodu Chašabiáš, v Jedahiášově rodu Netanel. Levité za dnů...
Nehemiáš 12:22... Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia...
Nehemiáš 12:23...Dareia Perského. Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů do doby Jochanana,...
Job 32:2... Avšak Elihu, syn Barachela Buzskéhorodu Ramova, vzplanul proti Jobovi hněvem. Hrozně se...
Jeremiáš 31:1... "V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 33:24...mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by pro ani...
Jeremiáš 33:26...i svého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano,...
Jeremiáš 35:3... i jeho bratry a všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do...
Jeremiáš 35:18... volal jsem na , ale neodpovídali." Rodu Rechabitů pak Jeremiáš řekl: "Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 41:1... s dalšími deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během...
Ezechiel 16:3...praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původemrodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka...
Ezechiel 43:19...a aby byl skrápěn krví, dáš levitským kněžímrodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili,...
Ezechiel 44:22...ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit...
Daniel 1:3...přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty - zdravé a krásné, v každém ohledu bystré...
Daniel 11:7...zrazena. Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti...
Zachariáš 9:7...našemu Bohu a stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém...
Zachariáš 12:12...na pláni u Megida. Země bude oplakávat rod za rodem, každý rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a...
Zachariáš 12:13...rod Nátanova domu zvlášť a jejich ženy zvlášťrod domu Levi zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Šimei...
Zachariáš 12:14...zvlášť a jejich ženy zvlášť i všechny ostatní rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den...
Matouš 1:1... abych přijdu, neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham...
Marek 7:26...z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyněrodem Syroféničanka, a tak řekl: "Napřed nech najíst...
Lukáš 2:4...Davidova zvaného Betlém (protože byl z domurodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou...
Skutky 4:6...Kaifáš, Jan, Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Postavili Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je:...
Skutky 8:33...svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa...
Skutky 13:26...ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám...
Filipským 3:5... bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů,...
1. Petr 2:9...se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do...
Zjevení 22:16...svědčil o těchto věcech. jsem ten kořenrod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají:...

Slova obsahující rodu: brodu (1) národu (31) porodu (11) rodu (82) úrodu (51)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |