Rodovém

Hledám varianty 'rodovém' [ rodovými (2) rodovým (1) rodových (5) rodový (1) rodoví (4) rodovému (1) rodovém (4) rodového (1) rodové (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Numeri 17:18...vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před...
Numeri 31:26...Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z...
Numeri 36:1...uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileáda, syna Machirova, syna...
Jozue 21:1...ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým vůdcům izraelských pokolení v Šílu v kanaánské zemi...
1. Letopisů 5:17... kam sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů...
1. Letopisů 7:5...rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylorodových seznamech zaznamenáno 87 000. Synové Benjamínovi:...
1. Letopisů 7:7... Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků....
1. Letopisů 7:9... Ti všichni byli synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů...
1. Letopisů 7:40...udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. ...
1. Letopisů 8:6... Šefufana a Churama. Toto jsou synové Ehudovirodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do...
1. Letopisů 9:1... Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a...
1. Letopisů 23:24...jsou synové Leviho podle svých otcovských rodůrodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen,...
2. Letopisů 31:18...výše podle jejich služebního zařazení a směnyRodové seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželky,...
2. Letopisů 31:19...pohlaví a každému levitovi, uvedenému na jejich rodovém seznamu. Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku....
2. Letopisů 35:5...otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte se, porážejte velikonoční...
Ezdráš 3:12...Hospodinu. Mnozí ze starších kněží, levitůrodových vůdců, kteří ještě pamatovali původní chrám,...
Ezdráš 8:1...vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády...
Nehemiáš 7:5...shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lidrodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a...
Nehemiáš 8:13... která slyšeli číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity shromáždili k...

Slova obsahující rodovém: rodovém (4) rodovému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |