Rodinou

Hledám varianty 'rodinou' [ rodiny (32) rodinu (19) rodinou (16) rodino (3) rodině (18) rodinami (3) rodinám (2) rodinách (5) rodina (15) rodin (4) ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 12:3... a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak...
Genesis 18:19...jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním...
Genesis 24:28...mého pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se...
Genesis 28:14...v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli...
Genesis 34:19...Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn...
Genesis 35:2...před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež...
Genesis 36:40... Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen...
Genesis 42:19...jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého...
Genesis 42:33...lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně...
Genesis 43:7..."Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?'...
Genesis 45:18...do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta,...
Genesis 46:31...žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou...
Genesis 47:12...otce i bratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý...
Genesis 47:24...na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život...
Genesis 50:8...egyptští hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj...
Genesis 50:22...nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolurodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy...
Exodus 1:1... kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 1:21... A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého...
Exodus 6:14... Palu, Checron a Karmi - to jsou Rubenovy rodiny. Synové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin,...
Exodus 6:15...a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich...
Exodus 6:17...let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel....
Exodus 6:19...Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu...
Exodus 6:24...Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z...
Exodus 6:25... To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl:...
Exodus 12:3...měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina na...
Exodus 12:4...rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího...
Exodus 12:21...jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek...
Exodus 12:27...domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se....
Leviticus 6:22...vodou. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst...
Leviticus 7:6...odškodnění. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude...
Leviticus 18:9...tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou...
Leviticus 20:5...se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali...
Leviticus 25:10...ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti:...
Leviticus 25:41...- on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece...
Numeri 16:32... Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich...
Numeri 18:31...z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu...
Numeri 34:14...pokolením. Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž dostalo dědictví, stejně jako polovině...
Numeri 36:12...a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví...
Deuteronomium 11:6...- země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy...
Deuteronomium 12:7...prvorozené ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z...
Deuteronomium 14:26...Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě,...
Deuteronomium 15:16..."Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích...
Deuteronomium 15:20...beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které...
Deuteronomium 25:5...by měl syna, neprovdá se žena zesnulého venrodiny, za cizího muže. se s spojí její švagr; ten ...
Deuteronomium 25:9..."To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá...
Deuteronomium 25:10...který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina...
Deuteronomium 29:17...drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani ženarodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od...
Jozue 2:12...jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu...
Jozue 2:18...sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu,...
Jozue 6:25...do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachabrodinou jejího otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue...
Jozue 7:14...zadrží, bude přistupovat po jednotlivých rodinách. Rodina, kterou Hospodin zadrží, bude přistupovat...
Jozue 7:17... Když nechal předstupovat Zerachův rod po rodinách, byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho...
Jozue 7:18... byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho, syna...
Soudců 1:25...vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitů, vystavěl...
Soudců 6:27...a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli strachurodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale...
Soudců 16:31...života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou...
Soudců 18:25...vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka...
1. Samuel 1:21..." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib...
1. Samuel 20:29...mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, ...
1. Samuel 25:6...ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce...
1. Samuel 27:3...usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a...
2. Samuel 2:3...David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních městech. Tam za...
2. Samuel 6:21... který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele...
2. Samuel 21:1...tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je...
2. Samuel 24:17...tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy:...
2. Královská 8:1...ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde....
2. Královská 8:2... jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když...
1. Letopisů 5:7...v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich...
1. Letopisů 13:14... Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i...
1. Letopisů 21:17... Bože můj, tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův...
2. Letopisů 21:13...dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své bratry, kteří byli lepší než ty. Nuže, pohleď:...
2. Letopisů 31:18...zařazení a směny. Rodové seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželky, nemluvňata, syny i dcery, celé to...
Ester 4:14... Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla...
Ester 9:28...a slavit v každém následujícím pokolení, v každé rodině, každé provincii a každém městě. Tyto dny purim v...
Job 19:17...je odporný i manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím,...
Job 21:21... vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo...
Žalmy 22:28...před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne...
Žalmy 68:7...Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají...
Žalmy 107:41...bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí,...
Žalmy 113:9... mezi knížaty v lidu svém. Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja! Když Izrael...
Žalmy 122:4... v jediný celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin,...
Žalmy 135:19...ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufajíRodino Izraelova, velebte Hospodina! Rodino Áronova,...
Žalmy 135:20...Hospodina! Rodino Áronova, velebte HospodinaRodino Leviho, velebte Hospodina! Kdo ctíte Hospodina,...
Přísloví 27:27...mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živobytí i pro tvou čeládku! Darebáci...
Přísloví 31:15...zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly....
Přísloví 31:21... pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strachrodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou...
Izaiáš 3:6...tehdy popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s...
Jeremiáš 2:4...Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši...
Jeremiáš 3:14... Přijmu vás, po jednom z města, po dvourodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého...
Jeremiáš 29:32...hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežil a viděl, co dobrého učiním pro...
Jeremiáš 38:17...město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš...
Micheáš 2:2... po domě a ho mají. Odírají muže i jejich rodiny, připravují je o dědictví. A proto tak praví...
Micheáš 7:6...tchyni vzdoruje - člověk nepřátele ve vlastní rodině. ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha - on ...
Matouš 10:36...tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku více než , není ...
Skutky 7:13...poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou. Josef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé...
Skutky 17:28...řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že...
Skutky 17:29...‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla...
1. Korintským 1:16...v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího....
1. Korintským 16:15...vámi děje v lásce. Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým....
Galatským 6:10...je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU...
Efeským 2:19... ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků,...
Efeským 3:15...na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství...
1. Timoteus 3:4...a nezištný člověk, který se dobře starárodinu a poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo...
1. Timoteus 3:5...děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být...
1. Timoteus 3:12...manželé, kteří se dobře starají o své dětirodiny. Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré...
1. Timoteus 5:4...učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí....
1. Timoteus 5:8...Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v...
2. Timoteus 3:6... Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními...
Titus 1:11...zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané...
Židům 11:7...bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |