Rodin

Hledám varianty 'rodin' [ rodiny (32) rodinu (19) rodinou (16) rodino (3) rodině (18) rodinami (3) rodinám (2) rodinách (5) rodina (15) rodin (4) ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 12:3... a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak...
Genesis 18:19...jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, zachovávají Hospodinovu cestu konáním...
Genesis 24:28...mého pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se...
Genesis 28:14...v tobě a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle, jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli...
Genesis 34:19...Jákobově dceři velmi toužil. (Šechem byl z celé rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamor a jeho syn...
Genesis 35:2...před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež...
Genesis 36:40... Toto jsou jména Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen...
Genesis 42:19...jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého...
Genesis 42:33...lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně...
Genesis 43:7..."Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?'...
Genesis 45:18...do kanaánské země, vezměte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z Egypta,...
Genesis 46:31...žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou...
Genesis 47:12...otce i bratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý...
Genesis 47:24...na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život...
Genesis 50:8...egyptští hodnostáři. Šla také celá Josefova rodina, jeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj...
Genesis 50:22...nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolurodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy...
Exodus 1:1... kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 1:21... A že se ty porodní báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého...
Exodus 6:14... Palu, Checron a Karmi - to jsou Rubenovy rodiny. Synové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin,...
Exodus 6:15...a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich...
Exodus 6:17...let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel....
Exodus 6:19...Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu...
Exodus 6:24...Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z...
Exodus 6:25... To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl:...
Exodus 12:3...měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina na...
Exodus 12:4...rodinu. Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího...
Exodus 12:21...jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek...
Exodus 12:27...domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se....
Leviticus 6:22...vodou. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se však jíst...
Leviticus 7:6...odškodnění. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude...
Leviticus 18:9...tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou...
Leviticus 20:5...se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom smilstvu následovali...
Leviticus 25:10...ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti:...
Leviticus 25:41...- on a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece...
Numeri 16:32... Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich...
Numeri 18:31...z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu...
Numeri 34:14...pokolením. Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž dostalo dědictví, stejně jako polovině...
Numeri 36:12...a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví...
Deuteronomium 11:6...- země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy...
Deuteronomium 12:7...prvorozené ze svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z...
Deuteronomium 14:26...Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou rodinou. Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě,...
Deuteronomium 15:16..."Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích...
Deuteronomium 15:20...beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které...
Deuteronomium 25:5...by měl syna, neprovdá se žena zesnulého venrodiny, za cizího muže. se s spojí její švagr; ten ...
Deuteronomium 25:9..."To si zaslouží muž, který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá...
Deuteronomium 25:10...který nechce zbudovat rodinu svého bratra!" Jeho rodina pak bude v Izraeli známá pod jménem "Rodina...
Deuteronomium 29:17...drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani ženarodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od...
Jozue 2:12...jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu...
Jozue 2:18...sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu,...
Jozue 6:25...do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachabrodinou jejího otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue...
Jozue 7:14...zadrží, bude přistupovat po jednotlivých rodinách. Rodina, kterou Hospodin zadrží, bude přistupovat...
Jozue 7:17... Když nechal předstupovat Zerachův rod po rodinách, byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho...
Jozue 7:18... byl označen Zimri. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achan, syn Karmiho, syna...
Soudců 1:25...vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel pak do země Chetitů, vystavěl...
Soudců 6:27...a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli strachurodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale...
Soudců 16:31...života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou...
Soudců 18:25...vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka...
1. Samuel 1:21..." Když se pak Elkána znovu vydal s celou svou rodinou předložit Hospodinu výroční oběť a splnit svůj slib...
1. Samuel 20:29...mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, ...
1. Samuel 25:6...ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce...
1. Samuel 27:3...usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a...
2. Samuel 2:3...David vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních městech. Tam za...
2. Samuel 6:21... který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele...
2. Samuel 21:1...tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je...
2. Samuel 24:17...tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy:...
2. Královská 8:1...ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde....
2. Královská 8:2... jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když...
1. Letopisů 5:7...v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou uvedeni ve svých rodopisech: Jehiel (jejich...
1. Letopisů 13:14... Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i...
1. Letopisů 21:17... Bože můj, tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův...
2. Letopisů 21:13...dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své bratry, kteří byli lepší než ty. Nuže, pohleď:...
2. Letopisů 31:18...zařazení a směny. Rodové seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželky, nemluvňata, syny i dcery, celé to...
Ester 4:14... Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla...
Ester 9:28...a slavit v každém následujícím pokolení, v každé rodině, každé provincii a každém městě. Tyto dny purim v...
Job 19:17...je odporný i manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím,...
Job 21:21... vypije si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo...
Žalmy 22:28...před tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy. Vždyť Hospodinovo je království, on vládne...
Žalmy 68:7...Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají...
Žalmy 107:41...bez cíle. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil. Poctiví radují se, když to vidí,...
Žalmy 113:9... mezi knížaty v lidu svém. Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí raduje! Haleluja! Když Izrael...
Žalmy 122:4... v jediný celek semknuté. Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin,...
Žalmy 135:19...ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v doufajíRodino Izraelova, velebte Hospodina! Rodino Áronova,...
Žalmy 135:20...Hospodina! Rodino Áronova, velebte HospodinaRodino Leviho, velebte Hospodina! Kdo ctíte Hospodina,...
Přísloví 27:27...mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živobytí i pro tvou čeládku! Darebáci...
Přísloví 31:15...zdaleka. Ráno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví, také svým služebným rozdělí úkoly....
Přísloví 31:21... pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strachrodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou...
Izaiáš 3:6...tehdy popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s...
Jeremiáš 2:4...Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši...
Jeremiáš 3:14... Přijmu vás, po jednom z města, po dvourodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám pastýře podle svého...
Jeremiáš 29:32...hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežil a viděl, co dobrého učiním pro...
Jeremiáš 38:17...město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům babylonského krále nevzdáš...
Micheáš 2:2... po domě a ho mají. Odírají muže i jejich rodiny, připravují je o dědictví. A proto tak praví...
Micheáš 7:6...tchyni vzdoruje - člověk nepřátele ve vlastní rodině. ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha - on ...
Matouš 10:36...tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku více než , není ...
Skutky 7:13...poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou. Josef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé...
Skutky 17:28...řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že...
Skutky 17:29...‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla...
1. Korintským 1:16...v mém jménu. Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího....
1. Korintským 16:15...vámi děje v lásce. Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka a že se vydali službě svatým....
Galatským 6:10...je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. PODÍVEJTE SE, JAK VÁM VELKÝMI PÍSMENY PÍŠU...
Efeským 2:19... ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků,...
Efeským 3:15...na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství...
1. Timoteus 3:4...a nezištný člověk, který se dobře starárodinu a poslušné a dobře vychované děti. (Když se někdo...
1. Timoteus 3:5...děti. (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být...
1. Timoteus 3:12...manželé, kteří se dobře starají o své dětirodiny. Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré...
1. Timoteus 5:4...učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí....
1. Timoteus 5:8...Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Mezi vdovy v...
2. Timoteus 3:6... Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními...
Titus 1:11...zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané...
Židům 11:7...bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti,...

Slova obsahující rodin: dobrodinci (1) dobrodiní (24) dobrodiním (3) rodin (4) rodina (15) rodinách (5) rodinám (2) rodinami (3) rodině (18) rodinné (1) rodinném (1) rodino (3) rodinou (16) rodinu (19) rodiny (32)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |