Rodiče

Hledám varianty 'rodiče' [ rodičům (5) rodičů (4) rodičích (1) rodiči (1) rodiče (34) rodič (1) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 49:26...Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu...
Deuteronomium 24:16...kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hříchRodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své...
Deuteronomium 32:18...ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své...
2. Královská 14:6...zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své...
2. Letopisů 25:4...totiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své...
Přísloví 19:14...žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá...
Přísloví 23:24... Otec spravedlivého je naplněn štěstímrodič moudrého důvod k radosti. Tvůj otec i matka ...
Přísloví 28:24...spíše než jazyk, který jen lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův...
Jeremiáš 6:21... kladu tomuto lidu překážky, o které klopýtnou rodiče i děti, zahynou přátelé i sousedi." Tak praví...
Jeremiáš 13:14... že budou opilí. Roztříštím je jedny o druhérodiče i děti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani...
Jeremiáš 31:29... praví Hospodin. V těch dnech nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž...
Jeremiáš 47:3...lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kolRodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset...
Ezechiel 5:10...neprovedl nikdy dřív a neprovedu nikdy vícRodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče!...
Ezechiel 18:2...vámi, že o izraelské zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem...
Ezechiel 18:4... Hle - mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí ten, kdo hřeší....
Zachariáš 13:3... řekne mu jeho otec i matka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v Hospodinově jménu lhal!"...
Matouš 10:21...tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni...
Matouš 15:6... jsem daroval Bohu,' ten nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili...
Marek 13:12...i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni...
Lukáš 2:27... Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle...
Lukáš 2:41...moudrostí, a Boží milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma....
Lukáš 2:43...se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den...
Lukáš 2:48...jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu...
Lukáš 8:51...dovnitř nikoho kromě Petra, Jakuba, Janarodičů děvčátka. Všichni nad plakali a kvíleli, ale on...
Lukáš 8:56... Nechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co...
Lukáš 18:29... kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a nepřijal by v...
Lukáš 21:16...vašich protivníků. Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají...
Jan 9:2...ho zeptali: "Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?" Ježíš odpověděl: "Nejde o to,...
Jan 9:3..."Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky. musím...
Jan 9:18...býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý?"...
Jan 9:20...náš syn a že se narodil slepý," odpověděli jeho rodiče. "Jak to, že teď vidí, ale nevíme. Nevíme, kdo mu...
Jan 9:22...přece dospělý, může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených....
Jan 9:23...Mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: "Je dospělý, ptejte se jeho.") A tak toho...
Římanům 1:30... vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurnírodičům; nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní...
2. Korintským 12:14...peníze, ale o vás! Děti přece nemají vydržovat rodiče, ale rodiče děti. Pokud jde o , milerád se vydám z...
Efeským 6:1... svého manžela v úctě. Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu - tak je to správné. "Cti svého otce i matku...
Koloským 3:20...nebuďte k nim hrubí. Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. Otcové, nepřivádějte své děti...
1. Timoteus 5:4...vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova...
2. Timoteus 3:2...vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurnírodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní,...
Židům 11:23...byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |