Rod

Hledám varianty 'rod' [ rody (65) rodům (6) rodů (102) rodu (82) rodové (1) rodem (8) rodech (28) rod (100) ]. Nalezeno 308 veršù.
Genesis 10:1...žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim...
Genesis 10:5...a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské rody podle svých zemí, jazyků, rodů a národností. Synové...
Genesis 10:18... Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily, takže hranice Kanaánu vedly od...
Genesis 10:20... k Leše. To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. Semovi, otci všech...
Genesis 10:31...na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových...
Genesis 10:32...svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z...
Genesis 11:10...je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let...
Genesis 11:27...Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak...
Genesis 25:12...u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 36:1...Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomůvrod. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru...
Genesis 36:9...v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména...
Exodus 2:1...každou dceru můžete nechat žít!" Jeden mužrodu Levi se oženil s jednou levitskou dcerou. Ta pak...
Exodus 6:14...z Egypta. A toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch, Palu,...
Exodus 6:25...vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po...
Leviticus 25:49...či bratranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s...
Numeri 1:2..."Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů....
Numeri 1:18...shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli...
Numeri 1:20... Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolenírodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech...
Numeri 1:22...500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolenírodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech...
Numeri 1:24...59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:26...45 650 mužů. Synové Judy podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:28...600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:30...400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:32...Synové Efraimovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:34...mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:36...mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:38...400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:40...700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 1:42...mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolenírodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni...
Numeri 2:34...svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v...
Numeri 3:15...Leviho syny podle jejich otcovských domůrodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš...
Numeri 3:18... Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech:...
Numeri 3:19...rodech: Libni a Šimei. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho po...
Numeri 3:20...Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých...
Numeri 3:21...podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou geršonské rody. Podle...
Numeri 3:23...7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem...
Numeri 3:27... a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský, hebronský a uzielský; to jsou...
Numeri 3:29...jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyniRody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku....
Numeri 3:30...Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův. Dostali do opatrování...
Numeri 3:33...plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to jsou merarijské rody. Podle...
Numeri 3:35...měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně...
Numeri 3:39...podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce....
Numeri 4:2...Kehatovy syny z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti...
Numeri 4:18...a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli,...
Numeri 4:22...Geršonovy syny podle jejich otcovských domůrodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo...
Numeri 4:24...Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů, jejich úkoly a břemena: Budou nosit plachty a houně...
Numeri 4:28...do jejich opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením...
Numeri 4:29...Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do...
Numeri 4:33...břemeno nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod...
Numeri 4:34...obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do...
Numeri 4:36...při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů,...
Numeri 4:37...započteno 2 750. Toto je součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které...
Numeri 4:38...Rovněž Geršonovi synové byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let...
Numeri 4:40...při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet...
Numeri 4:41...domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které...
Numeri 4:42...podle Hospodinova rozkazu. Také merarijské rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve...
Numeri 4:44...při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet...
Numeri 4:45...domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova...
Numeri 4:46...vůdci Izraele sečetl všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti...
Numeri 7:2...vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, a přivedli...
Numeri 11:10...lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl...
Numeri 17:17...synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému...
Numeri 17:21...mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole...
Numeri 17:23...vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Áronarodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květy a...
Numeri 25:14...Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. Ona midiánská žena se jmenovala...
Numeri 26:5...Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský, Checron a z něj...
Numeri 26:6... Palu a z něj rod paluský, Checron a z něj rod checronský, Karmi a z něj rod karmijský. To jsou...
Numeri 26:7... Karmi a z něj rod karmijský. To jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna...
Numeri 26:12...synové ale nevymřeli. Synové Šimeonovi po svých rodech: Nemuel a z něj rod nemuelský, Jamin a z něj rod...
Numeri 26:13... Jachin a z něj rod jachinský, Cochar a z něj rod cocharský, Šaul a z něj rod šaulský. To jsou šimeonské...
Numeri 26:14... Šaul a z něj rod šaulský. To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech:...
Numeri 26:15...rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod cefonský, Chagi a z něj rod...
Numeri 26:18...arodijský, Areli a z něj kmen arelijský. To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi...
Numeri 26:20...v kanaánské zemi.) Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský,...
Numeri 26:21...z něj rod zerašský. Synové Peresovi: z Checrona rod checronský, z Chamula rod chamulský. To jsou rody...
Numeri 26:22...rod checronský, z Chamula rod chamulský. To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých...
Numeri 26:23... Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský,...
Numeri 26:24...tolský, Pua a z něj rod pujský, Jašub a z něj rod jašubský, Šimron a z něj rod šimronský. To jsou rody...
Numeri 26:25...jašubský, Šimron a z něj rod šimronský. To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po...
Numeri 26:26... Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj rod seredský, Elon a z něj rod...
Numeri 26:27...a z něj rod jachleelský. To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech:...
Numeri 26:28... Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim. Synové Manasesovi: Machir a z něj...
Numeri 26:29...a Efraim. Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil Gileáda), Gileád a z něj...
Numeri 26:30...rod gileádský. Synové Gileádovi: Iezer a z něj rod iezerský, Chelek a z něj rod chelecký, Asriel a z něj...
Numeri 26:31... Chelek a z něj rod chelecký, Asriel a z něj rod asrielský, Šechem a z něj rod šechemský, Šemid a z něj...
Numeri 26:32... Šechem a z něj rod šechemský, Šemid a z něj rod šemidský, Chefer a z něj rod cheferský. Celofchad, syn...
Numeri 26:34...Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po...
Numeri 26:35... Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod...
Numeri 26:36...rod tachanský. Synové Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500...
Numeri 26:37...Šutelachovi: Eran a z něj rod eranský. To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové...
Numeri 26:38...po svých rodech. Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský...
Numeri 26:39... Achiram a z něj rod achiramský, Šufam a z něj rod šufamský, Chufam a z něj rod chufamský. Synové Belovi:...
Numeri 26:40...chufamský. Synové Belovi: Ard a Naáman: z Arda rod ardský, z Naámana rod naámanský. To jsou synové...
Numeri 26:41...naámanský. To jsou synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po...
Numeri 26:42...45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To jsou čeledi Danovy...
Numeri 26:43...čeledi Danovy po svých rodech. Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech:...
Numeri 26:44...rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod...
Numeri 26:45...něj rod berijský. Synové Beriovi: Cheber a z něj rod cheberský, Malkiel a z něj kmen malkielský. Ašerova...
Numeri 26:47...dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi...
Numeri 26:48... Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod jachceelský, Guni a z něj rod...
Numeri 26:49... Guni a z něj rod gunijský, Jecer a z něj rod jecerský, Šilem a z něj rod šilemský. To jsou čeledi...
Numeri 26:50...šilemský. To jsou čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů...
Numeri 26:53...promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob....
Numeri 26:54...území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle...
Numeri 26:57...či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod...
Numeri 26:58...něj rod merarijský. Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský, rod...
Numeri 27:1...Gileádova, syna Machirova, syna Manasesovarodu Josefova syna Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla...
Numeri 27:4...měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné...
Numeri 27:11...jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží." A to se pro syny Izraele stalo...
Numeri 33:54...si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší....
Numeri 36:1...uprostřed synů Izraele!" Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileáda, syna Machirova, syna...
Numeri 36:6... za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z...
Numeri 36:8...dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele udrželi...
Numeri 36:12...a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví...
Deuteronomium 32:5...se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácený a zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácíte, lide nerozumný a...
Jozue 7:14...kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po rodech. Rod, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po...
Jozue 7:17...kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův. Když nechal předstupovat...
Jozue 13:15... Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města...
Jozue 13:23... To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš...
Jozue 13:24...Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina...
Jozue 13:28...jezera). To je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš...
Jozue 13:29... totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé...
Jozue 13:31... pro polovinu Machirových synů podle jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských...
Jozue 15:1... který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu k edomské hranici, k poušti...
Jozue 15:12...To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova...
Jozue 15:20...Gulot. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody: V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda...
Jozue 16:5...Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede...
Jozue 16:8... To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města...
Jozue 17:2...se i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro syny Abiezerovy, Chelekovy, Asrielovy,...
Jozue 18:11... První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území, které jim losem připadlo, leží mezi syny...
Jozue 18:20...dědictví synů Benjamínových, jak je pro jejich rody vymezeno hranicemi kolem dokola. Pokolení Benjamín...
Jozue 18:21...dokola. Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava...
Jozue 18:28... To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení...
Jozue 19:1...na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy. Za dědictví jim připadla:...
Jozue 19:8... To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu,...
Jozue 19:10... Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice jejich dědictví sahá k Saridu. Směrem na...
Jozue 19:16... To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na...
Jozue 19:17...Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot, Šunem...
Jozue 19:23... To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na...
Jozue 19:24... Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli, Beten,...
Jozue 19:31...je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny...
Jozue 19:32...Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu...
Jozue 19:39...dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na...
Jozue 19:40... Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol,...
Jozue 19:48...na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele...
Jozue 21:1...se nepostaví před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a...
Jozue 21:4...města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona,...
Jozue 21:7...v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato...
Jozue 21:10...(připadla Áronovým potomkům, Leviho synůmrodů Kehatových, neboť na padl první los): V Judském...
Jozue 21:20...třináct měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení...
Jozue 21:26...Gat-rimon - celkem dvě města. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové...
Jozue 21:27...pastvinami. Synové Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné...
Jozue 21:33...a Kartan - celkem tři města. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami....
Jozue 21:34... Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s...
Jozue 21:40...města. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na...
Jozue 22:14...izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské země k synům Rubenovým a...
Soudců 5:15...tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi...
Soudců 5:16...Abys poslouchal dobytka bučení? V Rubenových rodech byly velké omluvy. Gileád vězel v Zajordání a Dan -...
Soudců 6:15..."Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v rodném domě...
Soudců 13:2...Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a...
Soudců 17:7...byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné...
Soudců 18:2...dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaolu, aby...
Soudců 18:11...Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z Danova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v...
Soudců 18:19...jednoho muže, nebo kmenového kněze pro izraelský rod?" Kněze to upřímně potěšilo. Vzal efod, bůžky i tu...
Soudců 21:24...odtamtud rozešli každý ke svému kmeni a ke svému rodu, každý do svého dědictví. Izrael byl tenkrát bez...
Růt 2:1...strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala:...
Růt 2:3...pole náhodou patřil tomu Boázovi z Elimelechova rodu.) Vtom z Betléma přišel Boáz. "Hospodin s vámi!"...
1. Samuel 1:1...Davida. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z Efraimských hor. Jmenoval se Elkána, syn Jerochama,...
1. Samuel 2:27...mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem se neukázal rodu tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v...
1. Samuel 2:28... aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efodRodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé oběti synů...
1. Samuel 2:30...Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V...
1. Samuel 2:31...dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení,...
1. Samuel 2:32...Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud někoho z vás neodetnu...
1. Samuel 9:20...celého Izraele? Přece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z...
1. Samuel 9:21...Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední. Co...
1. Samuel 10:19...nad námi krále.' Teď se tedy podle svých kmenůrodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal...
1. Samuel 10:21...kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen Benjamín a označen byl rod Matri....
1. Samuel 17:25...bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem...
1. Samuel 18:18...jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým zetěm?" Když pak...
1. Samuel 20:6...mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.' Pokud na to řekne: ‚Dobrá,' pak...
1. Samuel 22:1...jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním. Shromáždili se k němu také všichni, kdo byli...
1. Samuel 22:11... syna Achitubova, i celý jeho otcovský rod nobských kněží. Když se všichni dostavili ke králi,...
1. Samuel 23:23... Jestliže je v kraji, ho mezi všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu....
1. Samuel 24:22...nebudu, a nevymažeš jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a...
2. Samuel 3:29... padne na hlavu Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem,...
2. Samuel 16:5...blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak...
1. Královská 8:1...Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z...
1. Královská 11:14...protivníka v Hadadovi z edomského královského rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce...
2. Královská 25:25... syn Netaniáše, syna Elišamova, z královského rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj...
1. Letopisů 2:53... tedy polovina Manachatských, a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž...
1. Letopisů 2:55...polovina Manachatských, dále Corští a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští....
1. Letopisů 4:2...zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody. Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš...
1. Letopisů 4:8... Jicchara a Etnana. Koc zplodil Anuba, Cobeburody Acharchela, syna Harumova. Jábec byl slavnější než...
1. Letopisů 4:21...Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareširodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji, dále Jokim, obyvatelé...
1. Letopisů 4:27...jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi. Bydleli v...
1. Letopisů 4:38...Šemajášova. Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. Proto se...
1. Letopisů 5:6...odvlekl do vyhnanství. Beera byl v Rubenově rodu vůdcem. Jeho bratři podle svých rodin, jak jsou...
1. Letopisů 5:13...v Bášanu. Jejich bratři podle svých otcovských rodů: Michael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zia a Eber,...
1. Letopisů 5:15...Jachdoova, syna Búzova. Vůdcem jejich otcovského rodu byl Achi, syn Abdiela, syna Guniho. Bydleli v Gileádu,...
1. Letopisů 5:24...totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jirmeáš, Hodaviáš a...
1. Letopisů 6:4...Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn Libni,...
1. Letopisů 6:39...a osady na jejich územích: Synům Áronovýmrodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali...
1. Letopisů 6:45...a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. Ostatním synům Kehatovým...
1. Letopisů 6:47...Manases. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene...
1. Letopisů 6:48...Manases v Bášanu. Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z...
1. Letopisů 6:51...města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V...
1. Letopisů 6:55...a Gat-rimon s jejich pastvinami. Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene...
1. Letopisů 6:56...Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinamiRody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene...
1. Letopisů 7:2... Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v...
1. Letopisů 7:4... Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani,...
1. Letopisů 7:5... Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových...
1. Letopisů 7:7... Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034...
1. Letopisů 7:9... Ti všichni byli synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů...
1. Letopisů 7:11...byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě....
1. Letopisů 7:40...jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich...
1. Letopisů 8:10... Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů. S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala...
1. Letopisů 8:13...vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich...
1. Letopisů 8:28...synové Jerochamovi. To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli...
1. Letopisů 9:5... syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho. Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. Z rodu...
1. Letopisů 9:6...rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690....
1. Letopisů 9:9...Jibniášova. Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů - samí vůdcové otcovských rodů....
1. Letopisů 9:13...Imerova. Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v...
1. Letopisů 9:19... a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich...
1. Letopisů 9:33...byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných...
1. Letopisů 9:34...levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V Gibeonu bydlel otec...
1. Letopisů 12:28...Leviho 4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22...
1. Letopisů 12:29...válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí...
1. Letopisů 12:31...udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli...
1. Letopisů 15:12... "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratry a přenesete...
1. Letopisů 23:9...Šelomit, Chaziel a Haran, tři vůdcové otcovských rodů Ladanových. Synové Šimeiho: Jachat, Ziza, Jeuš a Beria...
1. Letopisů 23:11...synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod. Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel, celkem...
1. Letopisů 23:24... Toto jsou synové Leviho podle svých otcovských rodů, rodoví vůdcové, jednotlivě zaznamenaní ve výčtu jmen,...
1. Letopisů 24:4...Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny...
1. Letopisů 24:6... a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a...
1. Letopisů 24:30... To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní,...
1. Letopisů 24:31...a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s...
1. Letopisů 25:9...žáky. Výsledky losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho...
1. Letopisů 26:6...mu totiž požehnal.) Jeho synu Šemajášovi se narodili synové, kteří vládli otcovskému rodu, neboť to byli...
1. Letopisů 26:13... Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu: Východní bránu si...
1. Letopisů 26:21...svatých věcí. Vůdcové geršonských otcovských rodů byli synové Geršonovce Ladana, totiž Jechielovci....
1. Letopisů 26:26... které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i ostatní velitelé vojska....
1. Letopisů 26:29...Šelomit a jeho bratři. Kenaniáš a jeho synovérodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci...
1. Letopisů 26:30...a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a jeho bratřirodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili...
1. Letopisů 26:32...- 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým...
1. Letopisů 27:1...Toto je výčet synů Izraele, náčelníků otcovských rodů, vůdců nad tisíci a stovkami i správců, kteří sloužili...
1. Letopisů 28:4... Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako...
1. Letopisů 29:6...Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové izraelských kmenů i vůdcové tisíců a stovek...
2. Letopisů 1:2...i všechny vznešené vůdce izraelských otcovských rodů. Celé to shromáždění se s Šalomounem ubíralo na výšinu...
2. Letopisů 5:2...Izraele a kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z...
2. Letopisů 23:2...levity a vůdce izraelských otcovských rodů a vrátili se do Jeruzaléma. Celé to shromáždění pak v...
2. Letopisů 25:5...shromáždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého Judu i Benjamína přidělil velitelům tisíců a...
2. Letopisů 26:12...z královských vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem 2 600 - samí hrdinové. Pod jejich velením...
2. Letopisů 31:17...byli uvedeni v seznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich...
2. Letopisů 31:18...výše podle jejich služebního zařazení a směnyRodové seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželky,...
2. Letopisů 35:4...Izraeli. Rozdělte se do oddílů po otcovských rodech, jak to předepsal izraelský král David a jeho syn...
2. Letopisů 35:5...se ve svatyni tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal rodový oddíl levitů....
2. Letopisů 35:12...a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali Hospodinu, jak je předepsáno v Knize...
Ezdráš 1:5... který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichni...
Ezdráš 2:59... Adanu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové Delajášovi, Tobiášovi a...
Ezdráš 2:68...v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů věnovali dobrovolné dary pro obnovu Božího chrámu na...
Ezdráš 4:2...za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s návrhem: "Budeme stavět s vámi! Ctíme vašeho Boha...
Ezdráš 4:3...a ostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám...
Ezdráš 8:29... levitům a představitelům izraelských otcovských rodů do komor Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy...
Ezdráš 10:16...však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a...
Nehemiáš 4:7...a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a luky. Po obhlídce jsem knížatům,...
Nehemiáš 4:10...s kopími, štíty, luky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby. Nosiči jednou rukou...
Nehemiáš 7:61... Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele: Synové Delajášovi, Tobiášovi a...
Nehemiáš 7:70...a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000...
Nehemiáš 7:71...530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2...
Nehemiáš 10:35...budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha,...
Nehemiáš 11:13...Malkiášova, a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna Achzajova, syna...
Nehemiáš 12:12...Jaduu. Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v Serajášově rodu Merajáš, v...
Nehemiáš 12:13... v Jeremiášově rodu Chananiáš, v Ezdrášově rodu Mešulam, v Amariášově rodu Jochanan, v Melukiho rodu...
Nehemiáš 12:14...Mešulam, v Amariášově rodu Jochanan, v Melukiho rodu Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef, v Charimově rodu...
Nehemiáš 12:15...Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef, v Charimově rodu Adna, v Meremotově rodu Chelkaj, v Idově rodu...
Nehemiáš 12:16...rodu Adna, v Meremotově rodu Chelkaj, v Idově rodu Zachariáš, v Ginetonově rodu Mešulam, v Abiášově rodu...
Nehemiáš 12:17...Zachariáš, v Ginetonově rodu Mešulam, v Abiášově rodu Zikri, v Minjaminově rodu, v Moadiášově rodu Piltaj, v...
Nehemiáš 12:18...rodu, v Moadiášově rodu Piltaj, v Bilgově rodu Šamua, v Šemajášově rodu Jonatan, v Jojaribově rodu...
Nehemiáš 12:19...Šamua, v Šemajášově rodu Jonatan, v Jojaribově rodu Matenaj, v Jedahiášově rodu Uzi, v Salajově rodu Kalaj...
Nehemiáš 12:20...rodu Matenaj, v Jedahiášově rodu Uzi, v Salajově rodu Kalaj, v Amokově rodu Eber, v Chilkiášově rodu...
Nehemiáš 12:21...rodu Kalaj, v Amokově rodu Eber, v Chilkiášově rodu Chašabiáš, v Jedahiášově rodu Netanel. Levité za dnů...
Nehemiáš 12:22... Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia...
Nehemiáš 12:23...Dareia Perského. Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů do doby Jochanana,...
Job 32:2... Avšak Elihu, syn Barachela Buzskéhorodu Ramova, vzplanul proti Jobovi hněvem. Hrozně se...
Jeremiáš 31:1... "V ten čas, praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 33:24...mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by pro ani...
Jeremiáš 33:26...i svého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano,...
Jeremiáš 35:3... i jeho bratry a všechny jeho syny, celý rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do...
Jeremiáš 35:18... volal jsem na , ale neodpovídali." Rodu Rechabitů pak Jeremiáš řekl: "Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 41:1... s dalšími deseti muži. Byl z královského rodu a patřil ke královým nejvyšším hodnostářům. Během...
Ezechiel 16:3...praví Panovník Hospodin Jeruzalému - Původemrodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejec a matka...
Ezechiel 43:19...a aby byl skrápěn krví, dáš levitským kněžímrodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili,...
Ezechiel 44:22...ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit...
Daniel 1:3...přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty - zdravé a krásné, v každém ohledu bystré...
Daniel 11:7...zrazena. Trůnu se pak ujme nástupce z téhož rodu. Zaútočí na vojska severního krále i na jeho pevnosti...
Zachariáš 9:7...našemu Bohu a stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém...
Zachariáš 12:12...na pláni u Megida. Země bude oplakávat rod za rodem, každý rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a...
Zachariáš 12:13...rod Nátanova domu zvlášť a jejich ženy zvlášťrod domu Levi zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Šimei...
Zachariáš 12:14...zvlášť a jejich ženy zvlášť i všechny ostatní rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den...
Matouš 1:1... abych přijdu, neranil zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham...
Marek 7:26...z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyněrodem Syroféničanka, a tak řekl: "Napřed nech najíst...
Lukáš 2:4...Davidova zvaného Betlém (protože byl z domurodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou...
Skutky 4:6...Kaifáš, Jan, Alexandr a ostatní z velekněžského rodu. Postavili Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je:...
Skutky 8:33...svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připraven o život." Komoří se Filipa...
Skutky 13:26...ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám...
Filipským 3:5... bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů,...
1. Petr 2:9...se stalo jejich údělem. Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do...
Zjevení 22:16...svědčil o těchto věcech. jsem ten kořenrod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají:...

Slova obsahující rod: arodi (2) arodijský (1) brodech (1) brodem (1) brodili (1) brodit (1) brodu (1) brodů (1) brody (6) čaroděj (2) čaroděje (5) čarodějky (1) čarodějnici (1) čarodějnictví (1) čarodějové (2) dobrodinci (1) dobrodiní (24) dobrodiním (3) dobrodruhy (1) dobrodruzi (1) domorodci (4) domorodců (1) domorodé (1) domorodou (1) epafrodita (2) heroda (4) herodem (1) herodes (28) herodiadě (2) herodiadou (1) herodiady (2) herodiánů (1) herodiány (2) herodias (1) herodiona (1) herodova (3) herodově (1) herodovi (5) herodovy (2) herodových (1) charod (1) charodský (3) merodach (1) národ (94) národa (14) národe (5) národě (6) národech (9) národem (17) narodí (11) narodil (38) narodila (3) narodili (24) narodilo (6) narodily (1) narodit (5) národnost (2) národnosti (1) národností (4) národu (31) národů (176) národům (47) národy (391) nenarodí (2) nenarodil (4) nenarodili (3) neporodí (1) neporodila (1) neporodíš (1) neprodala (1) neprodává (1) neprodávají (1) neprodávali (1) neprodávej (1) neprodleně (2) nerodí (4) nerodil (1) nerodila (3) nerodím (1) nerodíš (1) neúrodná (1) nimrod (1) nimroda (2) nimrodovu (1) odprodat (1) orodovat (1) porod (4) porodí (15) porodil (1) porodila (108) porodily (2) porodíš (6) porodit (5) porodní (10) porodních (4) porodním (1) porodu (11) porody (1) prodá (12) prodají (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |