Roce

Hledám varianty 'roce' [ roky (46) roku (127) rokem (5) roka (2) rok (67) roce (70) ]. Nalezeno 278 veršù.
Genesis 7:11...země zaplavena vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten...
Genesis 8:13...a se k němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala...
Genesis 11:10...rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem...
Genesis 14:4...let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer...
Genesis 14:5... ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním, a...
Genesis 17:21...potvrdím Izákovi, jehož ti Sára porodí příští rok touto dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od...
Genesis 18:10... "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka...
Genesis 18:14...snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna."...
Genesis 26:12... musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak...
Genesis 45:6...před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se...
Genesis 47:17...všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a...
Genesis 47:18...dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme...
Exodus 12:2...počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto...
Exodus 13:10... Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. Hospodin přivede do země Kananejců,...
Exodus 21:2...které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku ...
Exodus 23:11...osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z...
Exodus 23:16...na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku, když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok...
Exodus 23:17... když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 23:29...i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě...
Exodus 30:10... nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna...
Exodus 34:22...začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského...
Exodus 34:23...žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Exodus 34:24...zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev ...
Exodus 40:17...přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil...
Leviticus 16:34... Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých hříchů...
Leviticus 19:23... nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí...
Leviticus 19:24...tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina,...
Leviticus 19:25... aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte...
Leviticus 23:41...Hospodinovu slavnost budete slavit sedm dníroce - to je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení....
Leviticus 25:4...svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku však země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro...
Leviticus 25:5...netknuté vinici nepořádej vinobraní: země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem smíte...
Leviticus 25:10... celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím...
Leviticus 25:11... každý se vrátíte ke své rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet,...
Leviticus 25:20...v bezpečí. Řeknete snad: ‚Co budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?'...
Leviticus 25:21...nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na...
Leviticus 25:22...že země vydá úrodu na tři roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě...
Leviticus 25:29... bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné....
Leviticus 25:30...dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil...
Leviticus 25:50...se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena ...
Leviticus 25:53... Bude s ním nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval....
Numeri 1:1...poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k...
Numeri 9:1...o jejich povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na...
Numeri 9:22...prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a...
Numeri 10:11... váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. Synové Izraele...
Numeri 14:34...zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin....
Numeri 28:14...To je zápalná obět při novoluní každého měsíceroce. Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby je...
Numeri 33:38...země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron...
Deuteronomium 1:3...dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin...
Deuteronomium 11:12...tvého Boha, jsou stále obráceny k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání,...
Deuteronomium 14:28...tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý třetí rok vezmi všechny desátky z úrody toho roku a slož je ve...
Deuteronomium 15:1...každou práci, k níž přiložíš ruku. Každý sedmý rok budeš promíjet dluhy. Promíjení dluhů se bude dít...
Deuteronomium 15:9...nechoval ničemnou myšlenku: "Blíží se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra...
Deuteronomium 15:12...otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš propouštět na...
Deuteronomium 15:20...k práci a prvorozeného beránka nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na...
Deuteronomium 16:16...tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před...
Deuteronomium 24:5...boje a není povoláván k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal....
Deuteronomium 26:12...ti Hospodin, tvůj Bůh, dal. Když budeš třetího roku, v roce desátků, dokončovat odvod všech desátků ze své...
Deuteronomium 31:10... Mojžíš jim přikázal: "Každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhů, během Slavnosti...
Jozue 5:12...Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země. Jednou, když...
Soudců 9:22...a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal...
Soudců 10:8...je napospas Filištínům a Amoncům, kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na...
Soudců 11:40...v Izraeli ten zvyk, že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha...
1. Samuel 1:7... Hospodin nedopřál plodnost. A tak to bývalo rok co rok, kdykoli šla do Hospodinovy svatyně. Jednou ji...
1. Samuel 1:20...miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok s rokem sešel, Hana počala a porodila syna. Dala mu...
1. Samuel 7:16...soudil Izrael po všechny dny svého životaRok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el, Gilgal i...
1. Samuel 13:1...letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si z Izraele tři tisíce mužů. Dva tisíce jich...
1. Samuel 27:7... David strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na...
1. Samuel 29:3...Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes mu nemám co...
2. Samuel 2:10...kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad...
2. Samuel 13:23...Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské...
2. Samuel 13:38...Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo...
2. Samuel 14:26...vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho tížily), potom je zvážil a bylo to 200...
2. Samuel 14:28...překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě nesměl králi na oči. Chtěl proto ke...
2. Samuel 21:1...knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David hledal Hospodinovu tvář....
2. Samuel 24:13...Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a...
1. Královská 4:7...zásobovali krále a jeho palác. Každý měsícroce se o zásobování staral jeden z nich. Toto jsou jejich...
1. Královská 5:25...oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu...
1. Královská 6:1...kameny ke stavbě chrámu. Čtyřstého osmdesátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je...
1. Královská 6:37...Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého roku v měsíci bul (což je...
1. Královská 6:38...položeny čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se...
1. Královská 10:22...zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy....
1. Královská 10:25... zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1...
1. Královská 14:25... které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování přitáhl k Jeruzalému egyptský...
1. Královská 15:1...místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad Judou...
1. Královská 15:2...Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova....
1. Královská 15:9...Místo něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat...
1. Královská 15:25...něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab,...
1. Královská 15:28...Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal...
1. Královská 15:33...králem Baašou trvala neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem...
1. Královská 16:8...ho popouzel výtvory svých rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem...
1. Královská 16:10...Zimri, udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl...
1. Královská 16:15...píše v Kronice izraelských králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a...
1. Královská 16:23...začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních...
1. Královská 16:29...Místo něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho....
1. Královská 18:1...slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím roce sucha, dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se...
1. Královská 20:22... K izraelskému králi tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co...
1. Královská 20:26..." Ben-hadad je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby...
1. Královská 22:1...za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku...
1. Královská 22:2...se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat...
1. Královská 22:41... syn Asův, začal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále Achaba. Jošafat se ujal království v...
1. Královská 22:52...začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat...
2. Královská 1:17... Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova, kralovat...
2. Královská 3:1...Karmel a odtud se vrátil do Samaří. Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským králem stal...
2. Královská 4:16... a když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane,"...
2. Královská 4:17...služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak Elíša řekl. Když...
2. Královská 8:16... Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě...
2. Královská 8:25...místě pak kraloval jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad...
2. Královská 8:26...dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka izraelského...
2. Královská 9:29... Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku Achabova syna Jorama. Jehu pak dorazil do Jizreelu....
2. Královská 11:4...šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže...
2. Královská 12:2...králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho...
2. Královská 12:7...chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše škody na chrámu neopravili. Král Joaš si...
2. Královská 13:1...pak kraloval jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku judského krále Joaše, syna Achaziášova, se izraelským...
2. Královská 13:10...pak kraloval jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku judského krále Joaše se izraelským králem stal Jehoaš,...
2. Královská 14:1...a dobyl ta izraelská města zpět. Druhého roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, začal...
2. Královská 14:23... co král Amaciáš ulehl ke svým otcům. Patnáctého roku judského krále Amaciáše, syna Joašova, se stal...
2. Královská 15:1...kralovat jeho syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat...
2. Královská 15:8...pak začal kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal...
2. Královská 15:13...potomci." A tak se také stalo. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se v Samaří stal králem Šalum,...
2. Královská 15:17...a všechny těhotné tam rozpáral. Devětatřicátého roku judského krále Uziáše se izraelským králem stal...
2. Královská 15:23...začal kralovat jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal...
2. Královská 15:27...píše v Kronice izraelských králů. Dvaapadesátého roku judského krále Azariáše se izraelským králem stal...
2. Královská 15:30... Napadl ho a zavraždil, a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj. Ostatní...
2. Královská 15:32...tom se píše v Kronice izraelských králů. Druhého roku izraelského krále Pekacha, syna Remaliášova, začal nad...
2. Královská 16:1...místě pak kraloval jeho syn Achaz. Sedmnáctého roku Pekacha, syna Remaliášova, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 17:1...začal kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského krále Achaze se izraelským králem stal Hošea,...
2. Královská 17:5...vtrhl do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně...
2. Královská 17:6... k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří dobyl a Izraelce odvlekl...
2. Královská 18:1...jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále Hošey, syna Elova, začal nad Judou...
2. Královská 18:9... od hlídkových věží po pevnosti. Čtvrtého roku Ezechiášovy vlády (což byl sedmý rok izraelského krále...
2. Královská 18:10...po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy vlády, což byl devátý rok izraelského...
2. Královská 18:13...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti...
2. Královská 19:29...Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku ale sejte a...
2. Královská 21:19...v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemet, dcera Charuce z...
2. Královská 22:3...a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna Acaliášova...
2. Královská 23:23...dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil tento...
2. Královská 24:12...králi vzdal. Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si...
2. Královská 25:1...králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský...
2. Královská 25:2...val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě...
2. Královská 25:8... Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do...
2. Královská 25:27... protože se báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na...
1. Letopisů 21:12...a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč...
1. Letopisů 26:31...rodopisů byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni...
1. Letopisů 27:1... Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil...
2. Letopisů 3:2...zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun položil pro...
2. Letopisů 9:21...nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy....
2. Letopisů 9:24... zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12...
2. Letopisů 11:17...otců. Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři...
2. Letopisů 12:2...následoval. Protože zradili Hospodina, v pátém roce Rechoboámova kralování vytáhl proti Jeruzalému...
2. Letopisů 13:1...místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš....
2. Letopisů 13:2...judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Uriela z Gibeje....
2. Letopisů 15:10... jeho Bůh, je s ním. Třetího měsíce patnáctého roku Asova kralování se shromáždili v Jeruzalémě a toho dne...
2. Letopisů 15:19...a zlato a další předměty. do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém...
2. Letopisů 16:1...vlády nebyla žádná další válka. V šestatřicátém roce Asova kralování ale proti Judsku vytáhl izraelský král...
2. Letopisů 16:12...judských a izraelských králů. V devětatřicátém roce své vlády Asa onemocněl na nohy. Byl vážně nemocný, ve...
2. Letopisů 16:13...Hospodina, ale lékaře. V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa zemřel a ulehl ke svým otcům....
2. Letopisů 17:7...obětní výšiny i posvátné kůly. Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše,...
2. Letopisů 22:2...dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on...
2. Letopisů 23:1...šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky...
2. Letopisů 24:23... řekl: "Hospodin to vidí a zúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi aramejské vojsko....
2. Letopisů 27:5...s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice...
2. Letopisů 29:3...jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámu a opravil...
2. Letopisů 33:21...dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak...
2. Letopisů 34:3...a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého...
2. Letopisů 34:8...zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám, pověřil...
2. Letopisů 35:19...Izraele. Tento Hod beránka se slavil v osmnáctém roce Jošiášova kralování. Po tom, když Jošiáš dokončil...
2. Letopisů 36:22...sobot; odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo řečené ústy...
Ezdráš 1:1... jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít." Prvního roku perského krále Kýra se naplnilo Hospodinovo slovo...
Ezdráš 3:8...dřevo z Libanonu do Jafy. Druhého měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili...
Ezdráš 4:6...se pak vlády ujal Xerxes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyvatele Judy a Jeruzaléma podáno udání. Také...
Ezdráš 4:24...v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus prorok a Zachariáš...
Ezdráš 5:13...do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu...
Ezdráš 6:3...obsahující tento záznam: Král Kýros v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě:...
Ezdráš 6:15...byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové Izraele, kněží, levité i...
Ezdráš 7:7... jeho Bůh, nad ním držel svou ruku. Sedmého roku krále Artaxerxe s ním do Jeruzaléma odešli také další...
Ezdráš 7:8...dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do...
Nehemiáš 1:1... syna Chakaliášova. V měsíci kislev dvacátého roku jsem byl v královském paláci v Súsách. Tehdy přišel...
Nehemiáš 2:1...královským číšníkem. V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval krále. Když jsem králi...
Nehemiáš 5:14...v Judsku, od dvacátého do dvaatřicátého roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral...
Nehemiáš 10:32...je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh. Zavazujeme se...
Nehemiáš 13:6...nebyl v Jeruzalémě, protože jsem ve dvaatřicátém roce babylonského krále Artaxerxe musel odcestovat ke králi...
Ester 1:3...sídelním paláci v Súsách. Tehdy, třetího roku své vlády, uspořádal slavnost pro všechny své velmože...
Ester 2:16... Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla...
Ester 3:7...národ. Prvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby...
Job 3:6...I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta...
Job 10:5...jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém...
Job 15:20...Darebák trpí bolestí po všechny své dnyroky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní,...
Job 16:22...mohl s Bohem přít, jako se lidé přou s přáteliRoky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z...
Žalmy 65:12...a žehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky...
Přísloví 10:27...své. Úcta k Hospodinu prodlužuje životroky darebáků však budou zkráceny. Doufání spravedlivých...
Kazatel 12:1...jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dnyroky, o kterých řekneš: Nemám je rád! Dřív než ti slunce...
Izaiáš 6:1...tmu a trápení - světlo se skryje za mraky! V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na...
Izaiáš 14:28...Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte...
Izaiáš 16:14... dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za tři roky, jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu...
Izaiáš 20:1... dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do Ašdodu svého...
Izaiáš 20:3...řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a...
Izaiáš 21:16... před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník, všechna sláva Kedaru...
Izaiáš 29:1...- městu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým slavnostem. ale v...
Izaiáš 32:10...jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete....
Izaiáš 36:1...veselí; zármutek a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti...
Izaiáš 37:30...Letos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co se samo urodí. Třetího roku však sejte a...
Jeremiáš 1:2...z kněží v Anatotu v kraji Benjamín. Ve třináctém roce vlády judského krále Jošiáše, syna Amonova, dostal...
Jeremiáš 1:3... syna Jošiášova, a do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do...
Jeremiáš 17:8...vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské...
Jeremiáš 25:1...dostal o veškerém judském lidu ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova (což byl...
Jeremiáš 25:3...řekl: "Je to třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna Amonova, dodneška - co...
Jeremiáš 28:1...je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády judského krále...
Jeremiáš 28:16...Hle, posílám pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého...
Jeremiáš 28:17...o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují slova dopisu,...
Jeremiáš 32:1... které Jeremiáš dostal od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok...
Jeremiáš 34:14... uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého roku každý propustíte svého hebrejského bratra, který se ti...
Jeremiáš 36:1...který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, dostal...
Jeremiáš 36:9...knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, byl pro...
Jeremiáš 39:1...došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému...
Jeremiáš 39:2...jej. Devátého dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena....
Jeremiáš 45:1... který pásl po jeho životě." Slovo, které prorok Jeremiáš promluvil k Baruchovi, synu Neriášovu, poté,...
Jeremiáš 46:2...Karkemiše na řece Eufrat (kde je pak ve čtvrtém roce vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova,...
Jeremiáš 51:59...dřina půjde do ohně!" Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, syna...
Jeremiáš 52:4...králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský...
Jeremiáš 52:5...val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve...
Jeremiáš 52:12...smrti. Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do...
Jeremiáš 52:28...Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832...
Jeremiáš 52:29...V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém...
Jeremiáš 52:30...vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve třiadvacátém roce Nabukadnezarovy vlády pak velitel gardistů Nebuzardan...
Jeremiáš 52:31...Židů. Celkem to bylo 4 600 osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na...
Ezechiel 1:2...Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále Joakina) dostal...
Ezechiel 4:6...Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok. Upři svůj zrak na obležený Jeruzalém a s obnaženou...
Ezechiel 8:1...Hospodin." Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařešinové seděli...
Ezechiel 12:27...Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky. Prorokuje o vzdálené budoucnosti.' Proto jim řekni:...
Ezechiel 20:1...truchlení." Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat...
Ezechiel 24:1..." Desátého dne desátého měsíce devátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, tento...
Ezechiel 26:1...jsem Hospodin." Jedenáctého měsíce dvanáctého roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem dostal slovo...
Ezechiel 29:1..." Dvanáctého dne desátého měsíce desátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, obrať se...
Ezechiel 29:17..." Prvního dne prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí,...
Ezechiel 30:20..." Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, přerazil...
Ezechiel 31:1..." Prvního dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni...
Ezechiel 32:1..." Prvního dne dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, zpívej...
Ezechiel 32:17..." Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, truchli...
Ezechiel 33:21...jednání!" Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma...
Ezechiel 40:1...Hospodin." Desátého dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství a čtrnáctém...
Daniel 1:1...město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády judského krále Joakima přitáhl k Jeruzalému...
Daniel 1:5...příděl pokrmů a vína z královského stolu. Tři roky měli být takto vychováváni a po jejich uplynutí měli...
Daniel 1:21...království. Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar...
Daniel 2:1...zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak,...
Daniel 7:1...a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění....
Daniel 8:1...To slovo jsem si ale uchoval v srdci. Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem Daniel měl další vidění,...
Daniel 9:1...viděním otřesen a nemohl je pochopit. V prvním roce Darjaveše, syna Ahasverova (původem Méda), jenž byl...
Daniel 9:2...vládcem babylonského království - nuže v prvním roce jeho vlády jsem Daniel porozuměl z knih, že podle...
Daniel 10:1...ničitele zachvátí konec mu určený." Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar...
Daniel 11:1...Michael, váš kníže. Proto jsem v prvním roce Darjaveše Médského povstal, abych jej posílil a...
Daniel 11:8...je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále...
Joel 2:25...lisy budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy, ponravy i housenky - ...
Amos 1:1... Slova Amose, jednoho z tekojských pastevců. Dva roky před zemětřesením, za vlády judského krále Uziáše a...
Ageus 1:1...před vašimi zraky, praví Hospodin." Ve druhém roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo...
Ageus 1:15...to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia, jednadvacátého dne sedmého měsíce...
Ageus 2:10..." Čtyřiadvacátého dne devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus slovo Hospodinovo:...
Zachariáš 1:1...praví Hospodin zástupů." V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše...
Zachariáš 1:7...měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš, syn Berechiáše...
Zachariáš 7:1...devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále Dareia dostal Zachariáš slovo Hospodinovo....
Lukáš 2:41...milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo...
Lukáš 3:1...moudřejší a milejší Bohu i lidem. Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval...
Lukáš 4:25...za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v...
Lukáš 13:7...ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale marně....
Lukáš 13:8...místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce....
Jan 11:49...i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku veleknězem, jim řekl: "Vy nic nevíte! Nechápete, že je...
Jan 11:51...však neřekl sám od sebe, ale protože byl toho roku veleknězem, prorokoval, že Ježíš zemřít za tento...
Jan 18:13... Byl totiž tchánem Kaifáše, který byl toho roku veleknězem. (To byl ten Kaifáš, který židovským...
Skutky 11:26...ho do Antiochie. Strávili v tamější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli...
Skutky 18:11...patří mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Když se však řeckým...
Skutky 19:10...v posluchárně jistého Tyranna. To se dělo po dva roky, takže všichni obyvatelé Asie, jak Židé, tak Řekové,...
Skutky 20:31...sebou. Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho...
Skutky 28:30...pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za ním...
2. Korintským 8:10...by podle mého názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první, kdo s tím začali, ale hlavně...
Galatským 4:10...znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, obdobíroky! Bojím se o vás, aby snad všechna moje dřina pro vás...
Židům 9:7...bohoslužbu. Do druhé však jen jednou za rok vchází samotný velekněz, a to ne bez krve, kterou...
Jakub 4:13...se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem" - vy přece ani nevíte, co bude...
Jakub 5:17... aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země...
Zjevení 9:15...andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsícrok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě...

Slova obsahující roce: procesí (1) procestovali (2) roce (70) srocení (4) srocením (1) srocený (1) zbrocená (1) zbroceni (1) zbrocený (1) zkrocen (1) zkroceni (1) zkrocený (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |