Reptali

Hledám varianty 'reptali' [ reptáte (2) reptat (4) reptali (5) reptala (2) reptal (2) reptají (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 15:24... (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy...
Exodus 16:2...a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi...
Exodus 16:7...reptání proti Hospodinu. Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin ...
Exodus 17:3...Hospodina?" A tak tam lid žíznil po voděreptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?"...
Numeri 14:2...a naříkal celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala:...
Numeri 14:27..."Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů Izraele, slyšel jsem, jak...
Numeri 14:29...let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v ...
Numeri 16:11...srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a...
Numeri 17:20...reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich...
Deuteronomium 1:27... svého Boha. Začali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z Egypta, protože nás...
Jozue 9:18... Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme...
Izaiáš 29:24...mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda vzpurným dětem! praví...
Matouš 20:11...po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu...
Jan 6:41... ho vzkřísím v poslední den." Židé pak na něj reptali, že řekl: " jsem ten chléb, který sestoupil z...
Jan 6:43...‚Sestoupil jsem z nebe'?" "Přestaňte spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít,...
Jan 6:61...v nitru poznal, že jeho učedníci kvůli tomu reptají, a tak jim řekl: "Tohle vás uráží? A co kdybyste...
1. Korintským 10:10...hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |