Ratolestí

Hledám varianty 'ratolestí' [ ratolestmi (2) ratolestí (3) ratolesti (20) ratolest (11) ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 49:22...vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Leviticus 23:40...dne si vezmete ovoce citrusových stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních vrb a po sedm...
Numeri 13:23...Soan.) Když došli k údolí Eškol, uřízli tam ratolest s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na...
Nehemiáš 8:15...tuto zprávu: "Vyjděte do hor a přineste ratolesti z ušlechtilých i planých oliv, z myrt, palem a...
Job 5:25...nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil...
Job 21:8...narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav,...
Job 27:14...měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po něm pohřbí mor, nebudou...
Job 31:8...- pak co zaseji, sní někdo jiný, jsou  ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou...
Žalmy 80:11... vpustila kořeny. Vysoké hory přikryl její stínratolestmi zakryla cedry nejvyšší. k moři vyslala svoje...
Žalmy 80:16...révu se postarej! Réva, již sázela tvá praviceratolest, kterou sis pěstoval, posekána, spálena ohněm je,...
Žalmy 118:27...je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvodratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi...
Izaiáš 14:19...jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako roucho zabitých, mečem zohavených, jako...
Izaiáš 16:8...v Sibmě vinná réva. Vládci národů zdupali její ratolesti, které k Jaezeru sahaly, které se dříve vinuly...
Izaiáš 18:5...pupeny, než na místě květů hrozny uzrají, ořeže ratolesti vinařskými noži, odstraní vinoucí se výhonky....
Izaiáš 22:24...viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků ...
Jeremiáš 6:9...když se paběrkuje vinice. Znovu prohrábni její ratolesti, jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu...
Jeremiáš 11:16... Za hřmění hrozné bouře ji ale zapálí, její ratolesti zničí oheň! Hospodin zástupů, který sázel,...
Ezechiel 15:2...je dřevo vinné révy oproti stromům? Co je její ratolest oproti všem lesům? se z jejího dřeva něco...
Ezechiel 17:6...vzešlo, byla z něj nevysoká vinoucí se réva. Své ratolesti obracela k němu a zapouštěla kořeny. Semínko se...
Ezechiel 17:7...byla zasazena, k němu a natahovala k němu své ratolesti, aby ji zavlažil. Přitom byla zasazena do dobré...
Ezechiel 17:8...do dobré půdy pěkně u vody, aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a stala se překrásným vínem. Řekni:...
Ezechiel 17:22... vezmu snítku ze samé špičky cedru, útlou ratolest vytrhnu z jeho koruny a na vysoké strmé hoře si ji...
Ezechiel 17:23... zasadím ji na vznešené hoře Izraele. Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém...
Ezechiel 19:10...zasazená byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody. Vyrostly na silné větve...
Ezechiel 31:5...stromy v okolí. Měl větví stále víc a víc, jeho ratolesti rostly do délky, dík množství vláhy košatil....
Nahum 2:3...náleží, ačkoli jej plenitelé plenili a jeho ratolesti zlámali. Rudé jsou štíty jeho hrdinů, bojovníci v...
Zachariáš 4:12...jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové ratolesti, ze kterých dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý...
Malachiáš 3:19...Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce...
Marek 11:8... Mnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti, které nařezali v polích. Ti, kdo šli napřed, i...
Jan 15:2...jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou,...
Jan 15:4...k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve...
Jan 15:5...nezůstanete ve mně. jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a v něm, ten nese mnoho...
Jan 15:6...někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a...
Zjevení 7:9... oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |