Ranou

Hledám varianty 'ranou' [ raný (1) ranou (13) raní (10) ]. Nalezeny 23 verše.
Leviticus 13:52...tkanina i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí to...
Leviticus 14:35...a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže,...
Numeri 11:33...proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby...
Numeri 17:14...a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli...
Numeri 25:9...rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 28:22...v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin  raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a...
Deuteronomium 28:27...zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin  raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z...
Deuteronomium 28:28... z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin  raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne...
Deuteronomium 28:35...kterou uvidíš. Hospodin na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy...
1. Samuel 6:19...smutek, protože Hospodin ranil lid tou hroznou ranou. Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může...
1. Samuel 26:10...Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a...
2. Samuel 3:27...byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o...
2. Samuel 3:34...ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovyranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to víc....
2. Letopisů 21:14...lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou - bude se...
Žalmy 109:17...bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní, nestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv...
Izaiáš 3:17...cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží!...
Jeremiáš 17:18.... Jen na přiveď ten zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav...
Ezechiel 24:16...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, jedinou ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani...
Zachariáš 14:12...bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso...
Zachariáš 14:18...lid Egypta, nebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit...
Skutky 13:11...přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom...
Jakub 5:7...úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův...
Zjevení 11:6...je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. ale dokončí své svědectví,...

Slova obsahující ranou: branou (20) čechranou (1) obranou (1) ranou (13) stranou (16) záchranou (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |