Raněni

Hledám varianty 'raněni' [ ranit (2) raním (3) ranili (1) ranila (3) ranil (15) raní (10) raněni (1) raněn (5) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 19:11...u vchodu do domu, od nejmenších po největšíranili slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva...
Exodus 12:23...dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domůranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné...
Deuteronomium 28:22...v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin  raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a...
Deuteronomium 28:27...zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin  raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z...
Deuteronomium 28:28... z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin  raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne...
Deuteronomium 28:35...kterou uvidíš. Hospodin na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy...
1. Samuel 5:6...- přinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje,...
1. Samuel 5:9...Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzuranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se...
1. Samuel 5:12... dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal k nebi. ...
1. Samuel 6:19... kteří nahlíželi do Truhly HospodinovyRanil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak...
1. Samuel 25:37... mu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po deseti dnech...
1. Samuel 26:10...Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a...
1. Královská 22:34...král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat...
2. Královská 15:5...pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v...
2. Letopisů 13:20...dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct...
2. Letopisů 18:33...král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král...
2. Letopisů 21:18...syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. Po dlouhé době,...
2. Letopisů 26:20...on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a...
2. Letopisů 35:23...!" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na...
Job 2:7...naživu." S tím satan od Hospodina odešelranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v...
Žalmy 109:17...bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní, nestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv...
Izaiáš 3:17...cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží!...
Izaiáš 9:12...udeřit! Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto Hospodin...
Izaiáš 53:8...totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě...
Izaiáš 53:10...lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jejranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí...
Jeremiáš 21:6... kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytekraním těžkým morem, který je zabije. Potom, praví Hospodin,...
Jeremiáš 30:14...na tebe zapomněli, žádný z nich o tebe nestojíRanil jsem jako nepřítel, ztrestal jako surovec,...
Pláč 1:5... nepřátelé mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti -...
Pláč 1:12...je bolest podobná , kterou trpím, kterou  ranil Hospodin v den, kdy se rozlítil. On seslal oheň z...
Pláč 2:20...Pohleď, Hospodine, jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě...
Ezechiel 28:23...své rozsudky, v něm dostojím své svatostiRaním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v...
Ozeáš 6:1...horlivě. "Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám...
Micheáš 4:6...a zahnané shromáždím - ty, jež jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané...
Micheáš 6:13...lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem  ranil trápením, abych zničil za tvůj hřích. Budeš jíst,...
Zachariáš 12:4...světové národy. V onen den, praví Hospodinraním každého koně tak, že se splaší, a jezdce na něm tak,...
Zachariáš 14:12...bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso...
Zachariáš 14:18... nebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit Svátek stánků....
Matouš 8:6...a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a...
Skutky 13:11...přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom...

Slova obsahující raněni: odstraněni (1) raněni (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |