Raní

Hledám varianty 'raní' [ raný (1) ranou (13) ranit (2) raním (3) ranili (1) ranila (3) ranil (15) raní (10) raněni (1) raněn (5) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 19:11...u vchodu do domu, od nejmenších po největšíranili slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva...
Exodus 12:23...dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domůranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné...
Leviticus 13:52...tkanina i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí to...
Leviticus 14:35...a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže,...
Numeri 11:33...proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby...
Numeri 17:14...a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli...
Numeri 25:9...rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k...
Deuteronomium 28:22...v zemi, kterou jdeš obsadit. Hospodin  raní úbytěmi, zimnicí a zánětem, palčivým horkem a...
Deuteronomium 28:27...zvěř a nebude, kdo by je odháněl. Hospodin  raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z...
Deuteronomium 28:28... z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin  raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli. I v poledne...
Deuteronomium 28:35...kterou uvidíš. Hospodin na kolenou i stehnech raní nejhoršími vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy...
1. Samuel 5:6...- přinesla pohromu a Ašdod i s okolím ranila nádory. Když obyvatelé Ašdodu viděli, co se děje,...
1. Samuel 5:9...Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzuranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se...
1. Samuel 5:12... dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal k nebi. ...
1. Samuel 6:19... kteří nahlíželi do Truhly HospodinovyRanil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak...
1. Samuel 25:37... mu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho ranila mrtvice a on ztuhl jako kámen. Asi po deseti dnech...
1. Samuel 26:10...Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře, anebo vytáhne do války a...
2. Samuel 3:27...byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o...
2. Samuel 3:34...ruce nebyly spoutány, na nohou neměls okovyranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to víc....
1. Královská 22:34...král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat...
2. Královská 15:5...pálil kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v...
2. Letopisů 13:20...dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct...
2. Letopisů 18:33...král svému vozatajovi. "Odvez z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak izraelský král...
2. Letopisů 21:14...lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce onemocníš střevní chorobou - bude se...
2. Letopisů 21:18...syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě Hospodin ranil nevyléčitelnou střevní chorobou. Po dlouhé době,...
2. Letopisů 26:20...on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a...
2. Letopisů 35:23...!" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži ho tedy odnesli z vozu, naložili ho na...
Job 2:7...naživu." S tím satan od Hospodina odešelranil Joba od hlavy k patě hroznými vředy. Job seděl v...
Žalmy 109:17...bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní, nestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv...
Izaiáš 3:17...cinkají jim na nohách. Sionské dcery proto Pán raní prašivinou na temeni - Hospodin jejich spánky obnaží!...
Izaiáš 9:12...udeřit! Lid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto Hospodin...
Izaiáš 53:8...totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě...
Izaiáš 53:10...lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jejranit jej trápením: Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí...
Jeremiáš 17:18.... Jen na přiveď ten zlý den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav...
Jeremiáš 21:6... kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytekraním těžkým morem, který je zabije. Potom, praví Hospodin,...
Jeremiáš 30:14...na tebe zapomněli, žádný z nich o tebe nestojíRanil jsem jako nepřítel, ztrestal jako surovec,...
Pláč 1:5... nepřátelé mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti -...
Pláč 1:12...je bolest podobná , kterou trpím, kterou  ranil Hospodin v den, kdy se rozlítil. On seslal oheň z...
Pláč 2:20...Pohleď, Hospodine, jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě...
Ezechiel 24:16...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, jedinou ranou zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani...
Ezechiel 28:23...své rozsudky, v něm dostojím své svatostiRaním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v...
Ozeáš 6:1...horlivě. "Pojďme se vrátit k Hospodinu! On nás ranil a on uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám...
Micheáš 4:6...a zahnané shromáždím - ty, jež jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané...
Micheáš 6:13...lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem  ranil trápením, abych zničil za tvůj hřích. Budeš jíst,...
Zachariáš 12:4...světové národy. V onen den, praví Hospodinraním každého koně tak, že se splaší, a jezdce na něm tak,...
Zachariáš 14:12...bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly proti Jeruzalému: Maso...
Zachariáš 14:18...lid Egypta, nebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit...
Matouš 8:6...a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: " přijdu a...
Skutky 13:11...přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom...
Jakub 5:7...úrodu země - trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův...
Zjevení 11:6...je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. ale dokončí své svědectví,...

Slova obsahující raní: beraní (18) beraního (2) beraních (11) havraní (2) hraní (2) hraním (1) nenažraní (1) neodstraníte (2) nestraní (7) nestraníš (1) odstraní (9) odstraním (15) odstraníš (2) odstraníte (1) poraní (1) raní (10) raním (3) rozhraní (1) straní (1) ústraní (5) vinobraní (13) vinobraním (1) vraníci (1) vranících (1) vraníky (1) vybraní (1) zbraní (8) zbraních (1) zbraním (1) zraní (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |