Ran

Hledám varianty 'ran' [ rány (30) ránu (26) ráno (144) ráně (7) ranami (18) ranám (1) ranách (2) rána (100) ran (15) ]. Nalezeny 313 verše.
Genesis 1:5..."den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby...
Genesis 1:8...se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí...
Genesis 1:13... A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze...
Genesis 1:19... A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím...
Genesis 1:23... se rozmnožují na zemi." Byl večer a bylo ráno, den pátý. Bůh řekl: " země vydá různé druhy...
Genesis 1:31... a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou...
Genesis 4:23...Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež...
Genesis 12:17...manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?"...
Genesis 19:2...služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a  ráno vstanete, vydáte se znovu na cestu." "To ne,"...
Genesis 20:8...všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim celou...
Genesis 21:14... neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a...
Genesis 22:3...oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva...
Genesis 24:54...doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratr a...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 28:18...Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou,...
Genesis 29:25...svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob...
Genesis 32:1...hodovali a zůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal jim....
Genesis 40:6...sen, každý s vlastním významem. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se...
Genesis 41:8... Vtom se farao probudil a hle, byl to senRáno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat...
Genesis 44:3...za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řeklRáno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva...
Genesis 49:27...vyvoleného z bratří! Benjamín jako dravý vlk ráno úlovek bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je...
Exodus 7:15...řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lidRáno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a...
Exodus 8:16...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před něj se...
Exodus 9:13...je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví...
Exodus 10:13...vítr, který vál celý ten den a celou nocRáno ten východní vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly...
Exodus 11:1...řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro,...
Exodus 12:10... nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A...
Exodus 12:13...tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej...
Exodus 12:22...nadpraží i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít...
Exodus 14:24...jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na...
Exodus 14:27...Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali...
Exodus 16:7...poznáte, že vás z Egypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu, neboť slyšel vaše reptání...
Exodus 16:8..." vám Hospodin večer k jídlu masoráno chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel vaše...
Exodus 16:12... Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst masoráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem...
Exodus 16:13...večer, přiletěly křepelky a zasypaly táborRáno pak okolo tábora padala rosa. A když rosa přestala...
Exodus 16:21...se proto na hněval. A tak to sbírali každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to...
Exodus 18:13...posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno...
Exodus 18:14...děláš? Proč ty sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke...
Exodus 19:16...na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou...
Exodus 21:25...za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninuránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když někdo udeří...
Exodus 23:18...kvašeným. Z tuku slavnostní oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu...
Exodus 24:4...pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných...
Exodus 29:34...pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je...
Exodus 29:39...roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také...
Exodus 29:41...spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto ...
Exodus 30:7...bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku,...
Exodus 30:12... aby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl...
Exodus 34:2...deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory,...
Exodus 34:4...dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin...
Exodus 34:25...ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu...
Exodus 36:3...na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary. Všichni...
Leviticus 6:2...oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si...
Leviticus 6:5...plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm...
Leviticus 6:13...jemné mouky jako stálou moučnou oběť, polovinu ráno a polovinu večer. Bude se smažit na plotně. Nasáklou...
Leviticus 7:15...den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako...
Leviticus 13:2...otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k...
Leviticus 13:3...nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a...
Leviticus 13:5...dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších...
Leviticus 13:6...dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého -...
Leviticus 13:9...- je to malomocenství. Když se na člověku objeví rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho...
Leviticus 13:20...zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu. Jestliže však kněz...
Leviticus 13:22...rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane na místě a...
Leviticus 13:25... Kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství. Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a...
Leviticus 13:27...rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě,...
Leviticus 13:30...nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:31...na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než...
Leviticus 13:32...prašivinou na sedm dní. Sedmého dne kněz ránu prohlédne znovu: Pokud se prašivina nešíří, její...
Leviticus 13:42...holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na holém čele nebo na...
Leviticus 13:43...Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým otokem, podobná kožnímu...
Leviticus 13:47... ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství napadne vlněný nebo lněný oděv, vlněnou...
Leviticus 13:49...lněnou tkaninu, kůži nebo cokoliv koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána malomocenství...
Leviticus 13:50...předmětu - musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní....
Leviticus 13:51...věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovu. Jestliže se po oděvu, tkanině nebo...
Leviticus 13:53...malomocenství - musí to být spáleno. Pokud kněz ránu prohlédne a uvidí, že se po oděvu, tkanině nebo...
Leviticus 13:55...odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i když...
Leviticus 13:56...je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kněz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji od...
Leviticus 13:57...od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to...
Leviticus 13:58...spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý."...
Leviticus 13:59...bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákonráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na tkanině i...
Leviticus 14:3...ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho,...
Leviticus 14:34... a na některý dům v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi:...
Leviticus 14:36...dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic...
Leviticus 14:37...potom kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo...
Leviticus 14:39...sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátíránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu,...
Leviticus 14:43...hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a...
Leviticus 14:44... vyškrabání a novém vymazání domu, přijde knězránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné...
Leviticus 14:48...domě jedl, vypere svůj oděv. Pokud kněz přijderánu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho vymazání...
Leviticus 14:54...a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu, o malomocenství na...
Leviticus 19:13... Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému -...
Leviticus 22:30... je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte...
Leviticus 24:3...před Hospodinem, aby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. ...
Leviticus 26:21... přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti,...
Numeri 8:19...výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a...
Numeri 9:12...a s trpkými bylinami. z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. slaví Hod beránka...
Numeri 9:15...Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. Tak tomu...
Numeri 9:21...táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se oblak...
Numeri 14:37...hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem, zůstal naživu jen...
Numeri 14:40...Izraele, lid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a vydali se vzhůru k horskému hřebenu se...
Numeri 16:5...Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k...
Numeri 17:11...Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a...
Numeri 17:12...doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smíření....
Numeri 17:13...obřad smíření. Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14...
Numeri 17:15...těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do...
Numeri 22:8...slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na nocRáno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak...
Numeri 22:13...ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své...
Numeri 22:21... Dělej však jen to, co ti řeknu." Balaám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a odjel s moábskými...
Numeri 22:41...hostině Balaáma i hodnostáře, kteří ho přivedliRáno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší,...
Numeri 25:8...i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou...
Numeri 25:18...dcery midiánského vůdce, zabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi...
Numeri 26:1...v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze...
Numeri 28:4...ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej...
Numeri 28:8... Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu." "V...
Numeri 31:16... Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu,...
Numeri 33:3...na jejich tažení: Patnáctého dne prvního měsíceráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu....
Deuteronomium 16:4...večer prvního dne, nezůstane nic do rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst, která...
Deuteronomium 16:7...na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené...
Deuteronomium 24:8...zemře. Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny...
Deuteronomium 25:2... položit a zbičovat pod svým dohledem tolika ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne...
Deuteronomium 25:3...ranami, kolik si zaslouží. Nechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování...
Deuteronomium 28:59...Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene - mohutné a vytrvalé rány, hrozné...
Deuteronomium 28:61...na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud...
Deuteronomium 28:67...se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíš, budeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer zas: "Kéž by...
Jozue 3:1...obyvatelé se před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli k...
Jozue 6:12...tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo...
Jozue 6:15...do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali za svítání a stejným způsobem obešli město,...
Jozue 7:14...neodstraníte ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin...
Jozue 7:16...smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los...
Jozue 8:10...Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal...
Jozue 8:14...všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli....
Jozue 22:17...u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec! A vy se dnes...
Soudců 5:26...kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu, rozbila hlavu, spánky skrz naskrz probila. K nohám ...
Soudců 6:28...z města to ovšem neudělal ve dne, ale v nociRáno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen,...
Soudců 6:31...ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo...
Soudců 6:38...jsi řekl." A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši...
Soudců 7:1...rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa.  Ráno se pak Jerub-baal (totiž Gedeon) s celým svým vojskem...
Soudců 9:33...vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži...
Soudců 19:5...dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne ráno si přivstali a zeť se zvedal, že půjde. Dívčin otec...
Soudců 19:8...na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na nocRáno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale...
Soudců 19:25...ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc do rána. Pustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena...
Soudců 19:27...ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle...
Soudců 20:19...jim řekl: "První bude Juda." Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale před...
Růt 2:7...mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút...
Růt 3:13...je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo...
Růt 3:14... Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala,...
1. Samuel 1:19... pojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se poklonili Hospodinu, vydali se...
1. Samuel 3:15...obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se...
1. Samuel 4:8...To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, ...
1. Samuel 5:4...tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou...
1. Samuel 9:19...návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty...
1. Samuel 9:26...se Saulem pohovořil na střešní terase. Brzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše...
1. Samuel 15:12...hněvem a celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na...
1. Samuel 17:16...svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj...
1. Samuel 17:20...v údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak...
1. Samuel 19:2...varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu....
1. Samuel 19:11...poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídaliRáno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale...
1. Samuel 20:35...kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s...
1. Samuel 25:22...jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davida,...
1. Samuel 25:37...mu do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno vyprávěla. V...
1. Samuel 26:8...teď tím kopím probodnu do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl:...
1. Samuel 29:11...odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do filištínské země, zatímco...
2. Samuel 2:27... muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži...
2. Samuel 7:14...pochybí, potrestám jej holí smrtelníků, lidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako jsem ji...
2. Samuel 11:14...lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po Uriášovi. V...
2. Samuel 15:2...padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo...
2. Samuel 20:10...vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány, aby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem...
2. Samuel 24:11...Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád,...
2. Samuel 24:15..." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z...
2. Samuel 24:21... "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj...
2. Samuel 24:25... Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v...
1. Královská 8:37...housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby...
1. Královská 8:38...ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jderánu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, pak každou...
1. Královská 17:6...se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil. Po...
1. Královská 18:26...navrhl, připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani...
1. Královská 22:35...podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se...
2. Královská 3:20...dobré pozemky zaházíte kamením!" Druhý den ráno, v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu...
2. Královská 3:22...i mladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když ráno vstali, vycházející slunce ozářilo vodu. Moábcům ta...
2. Královská 6:15...vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčiliRáno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle - kolem...
2. Královská 7:9... a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci."...
2. Královská 8:29...Král Joram se vrátil do Jizreelu, aby se léčilran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským...
2. Královská 9:15...král Joram vrátil do Jizreelu, aby se léčilran, které v boji s aramejským králem Chazaelem utržil.)...
2. Královská 10:8..."Přinesli hlavy královských synů." "Složte je u brány na dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpověděl....
2. Královská 10:9...dvě hromady a nechte je tam do rána!" odpovědělRáno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim:...
2. Královská 19:35...anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužůRáno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král...
1. Letopisů 9:27...okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídatráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na starosti...
1. Letopisů 16:40...pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který...
1. Letopisů 21:17...ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův anděl promluvil ke...
1. Letopisů 21:22... "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu."...
1. Letopisů 23:30...bochánky a o veškeré vážení a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a...
2. Letopisů 2:3...předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a novoluních a při slavnostech...
2. Letopisů 6:28...housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či nemoc - kdyby...
2. Letopisů 6:29...tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe,...
2. Letopisů 13:11... jsou synové Áronovi, kterým pomáhají levitéRáno co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým...
2. Letopisů 20:20...Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy ráno vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se...
2. Letopisů 22:6... Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se léčilran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským...
2. Letopisů 29:20...jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se do...
Ester 2:14...chtěla, a bylo vyhověno. Večer odcházelaráno se vracela zpět do harému pod dohled královského...
Ester 5:14...postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš...
Job 1:5... Job pro posílal, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si...
Job 4:20...je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich...
Job 7:4...A noc se táhne a se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány na kůži mám...
Job 7:5...tam do rána. Tělo mám červy a strupy pokrytérány na kůži mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly ...
Job 7:18...významný a že ti tolik leží na srdci? Od samého rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš sledovat....
Job 9:17... Rozdrtil by vichřicí, pro nic za nic by  rány rozmnožil. Nenechal by ani nadechnout, nasytil by...
Job 9:23...hubí bezúhonného spolu s bídákem! Když zhoubná rána náhle dopadne, zoufalství nevinných on se zasměje....
Job 18:13...jeho pád. Jeho kůži sžírá choroba, jeho údy hltá rána smrtelná. Vyrván bude z bezpečí svého stanu, odveden...
Job 34:6... I když jsem poctivý, jsem brán za lháře,  rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi někdo...
Žalmy 5:4... volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlímRáno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své...
Žalmy 30:6...život provází. Večerní pláč zůstává přes nocráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával jsem...
Žalmy 35:17...na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém...
Žalmy 38:6... je jejich břemeno! vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež páchnou a mokvají. Shrbený jsem,...
Žalmy 38:12...oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o...
Žalmy 39:11...tys to způsobil! Odvrať ode svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu,...
Žalmy 49:15...jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřemRáno pak poctiví pošlapají je, když jejich tělo bude v...
Žalmy 55:18...Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana. Večerráno, také v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh ...
Žalmy 59:17...o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den...
Žalmy 64:8...tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle, plní ran! Jazyky svými sami se srazí, každý, kdo spatří je, se...
Žalmy 73:14...si myji v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však...
Žalmy 78:50...svůj hněv, před samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené...
Žalmy 89:33...potrestám jejich poklesky a jejich provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní...
Žalmy 90:6...je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomineráno roste a rozkvétá, večer skosena usychá! Pro tvé...
Žalmy 91:3...Jistě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší. Přikryje svými perutěmi, pod jeho křídly...
Žalmy 91:6... morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Po tvém boku jich padne tisíc a deset...
Žalmy 91:10...svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodírána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly...
Žalmy 101:8... Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města...
Žalmy 106:30...Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu to za spravedlnost po všechna...
Žalmy 143:8...mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi...
Přísloví 7:18... skořice nechybí. Pojď, opijeme se milováním, do rána kochejme se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na...
Přísloví 7:26...se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede...
Přísloví 19:29... Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá,...
Přísloví 20:30...šediny. Modřiny a boule vydrhnou špatnostrány zasáhnou hluboko do nitra. Královo srdce je v...
Přísloví 23:35...bys ulehl stožáru na špici. Prý: Dostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy! se proberu, dám...
Přísloví 25:20... Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky. Hladoví-li...
Přísloví 27:6...pokárání nežli tajené milování. Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství...
Přísloví 27:14... Kdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému crčení v období...
Přísloví 31:15...lodi se podobá: přináší pokrmy zdalekaRáno vstává, než se rozední, celé své rodině jídlo připraví...
Píseň 7:13... do polí pojďme, mezi trsy heny budem nocovatRáno si přivstaneme, k vinicím zamíříme, zda pučí réva, se...
Izaiáš 1:5...se musíte stále protivit? Hlava je celá pokrytá ranami a srdce puká bolestí. Od chodidel k temeni...
Izaiáš 1:6... k temeni nezůstal kousek netknutý: jen samé rány, modřiny a jizvy samý hnis - nejsou ošetřeny ani...
Izaiáš 5:11...měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají...
Izaiáš 14:6...žezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi nelítostným soužením!...
Izaiáš 17:11... i kdyby ti vypučely ještě v den sadby, ještě to ráno kdyby ti rozkvetly, sklizeň ti ale najednou zmizí v...
Izaiáš 21:12...dlouho bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se...
Izaiáš 28:19...zdupaná. Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhneráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo...
Izaiáš 30:26...sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle,...
Izaiáš 33:2...námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným...
Izaiáš 37:36...anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužůRáno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král...
Izaiáš 38:13...než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev -...
Izaiáš 50:4...učených, abych uměl znaveného slovem posílitRáno za ránem probouzí, probouzí uši, abych slyšel...
Izaiáš 53:5...snášel potrestání - byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na...
Jeremiáš 6:7... Útlak a zhouba se v něm rozléhá, jeho bolestirány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravit,...
Jeremiáš 8:22...v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla...
Jeremiáš 10:19...na soužení, aby byli zajati." Běda mi,  rána bolí, zranění se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle...
Jeremiáš 14:17... nejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje,...
Jeremiáš 15:18... Proč bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak...
Jeremiáš 19:8... kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich...
Jeremiáš 21:12...Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome DavidůvRáno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného zachraňujte z...
Jeremiáš 30:12... bez trestu." Tak praví Hospodin: "Tvá zranění se nehojí, tvé rány bolí. Není, kdo by obhájil,...
Jeremiáš 30:17... nechám oloupit. Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím, praví Hospodin, neboť nazývali poběhlicí:...
Jeremiáš 33:6...před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a...
Jeremiáš 49:17... kdo tudy půjde, zhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Jako když byla rozvrácena...
Jeremiáš 50:13...Babylonu, zhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech stran, všichni, kdo...
Jeremiáš 51:8... Kvílejte nad ním, přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví! "Léčili jsme Babylon, ale...
Pláč 2:11...vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i...
Pláč 2:13... abych potěšil, panenská Dcero sionská? Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by mohl uzdravit? Tvoji...
Pláč 3:23...láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká! Můj úděl je...
Ezechiel 12:8...věci před jejich očima odnesl na zádech pryčRáno jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se...
Ezechiel 24:18...závoj přes obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena....
Ezechiel 33:22...ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa. ústa se otevřela...
Ezechiel 46:13...a brána se po jeho odchodu zavře. Každý denráno co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť ročního...
Ezechiel 46:14...jako zápalnou oběť ročního beránka bez vadyRáno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš šestinu efy...
Ezechiel 46:15...oběť Hospodinu je stálé a věčné ustanoveníRáno co ráno budou přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke...
Daniel 6:20...jídlo i obvyklé radovánky a celou noc nespalRáno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě....
Ozeáš 7:6...němu lísají; celou noc doutná jejich rozlíceníráno pak vzplane plameny. Jako pec jsou všichni rozpálení,...
Amos 4:4...do Bet-elu zahřešit, v Gilgalu hřešte ještě vícRáno co ráno přinášejte oběti a každé tři dny desátky....
Micheáš 1:9...musím výt a kvílím jako pštrosi. Nezhojitelná rána Samaří totiž postihla i Judu. k samé bráně zasáhla...
Nahum 3:19...a není, kdo by je shromáždil. Není léku na tvé zranění, tvá rána se nezhojí. Všichni, kdo o tobě uslyší,...
Abakuk 3:5...- tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil se a měří...
Sofoniáš 3:3...lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou...
Sofoniáš 3:5...je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné zloRáno co ráno, denně bez ustání vynáší na světlo svůj soud;...
Zachariáš 14:12...klatbě; bude se v něm bydlet bezpečně. A toto je rána, kterou Hospodin raní všechny národy, které bojovaly...
Zachariáš 14:15... stříbro a šaty v nepřeberném množství.) Stejná rána postihne i koně, mezky, velbloudy, osly i všechen...
Matouš 27:1... zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal.  Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že...
Marek 1:35... Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znaliRáno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na...
Marek 11:20...pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl...
Marek 15:25... kdo si co vezme. Ukřižovali ho v devět hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL...
Marek 16:9... A nikomu nic neřekly, protože se bály. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii...
Lukáš 10:34... byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka,...
Lukáš 22:34...On mu však odpověděl: "Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že znáš." Zeptal...
Lukáš 24:1...přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a...
Lukáš 24:22...stalo. Také nás překvapily některé z našich ženRáno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly,...
Jan 20:1...Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko.  Ráno prvního dne v týdnu šla Marie Magdaléna ještě za tmy k...
Skutky 16:23...šaty a nařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je...
Skutky 16:33...noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít....
Skutky 20:11...chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli...
Skutky 28:23... Vykládal jim a svědčil o Božím království a od rána do večera je z Mojžíšova zákona a Proroků...
1. Korintským 4:11...hladem a žízní, chodíme v hadrech, snášíme rány, nemáme domov. Vlastníma rukama těžce pracujeme; když...
2. Korintským 6:5... v souženích, nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a...
2. Korintským 11:24...smrti. Pětkrát jsem od Židů dostal devětatřicet ran. Třikrát jsem byl bit holemi, jednou jsem byl kamenován...
1. Petr 2:24...zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale...
Zjevení 9:18...tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam,...
Zjevení 9:20...šíří zkázu. Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou;...
Zjevení 13:3...moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla...
Zjevení 13:12...budou klanět první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to,...
Zjevení 13:14...země, aby vytvořili obraz šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo dáno, aby obrazu šelmy...
Zjevení 15:1...sedm andělů, kteří mají sedm posledních ran; neboť skrze být dokonán Boží hněv. Uviděl jsem...
Zjevení 15:6...Z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran, a byli oblečeni běloskvoucím plátnem a na prsou byli...
Zjevení 15:8...nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný...
Zjevení 16:9...a rouhali se jménu Boha, který moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu. Pátý...
Zjevení 16:21...na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla...
Zjevení 18:4...unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejích ran! Vždyť její hříchy dosáhly k nebi a Bůh si...
Zjevení 18:8... co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a hlad; a bude spálena ohněm, neboť Pán...
Zjevení 21:9...měli těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku...
Zjevení 22:18...ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této...

Slova obsahující ran: aran (2) beran (17) berana (60) beranech (1) beranem (4) berani (5) beraní (18) beranidla (3) beranidly (1) beraního (2) beraních (11) beranovi (2) beranu (6) beranů (29) beranům (6) berany (20) bezbranné (2) bezbranný (2) bran (25) branách (21) branám (9) branami (13) brankou (3) branou (20) bratrance (3) bratranec (3) čechranou (1) čtverhranné (2) čtverhrannými (1) drancování (1) drancujete (1) drancují (2) dvoraně (1) dvorany (3) eran (1) eranský (1) granátová (5) granátové (5) granátovník (1) granátovníkem (1) granátovníky (1) granátový (1) granátových (14) granátovými (2) granáty (1) haran (2) háran (2) hárana (3) háranova (1) havrana (2) havrani (3) havraní (2) havranů (2) havranům (1) havrany (1) hraní (2) hranic (7) hranice (77) hranicemi (1) hranici (27) hranicí (2) hranicích (4) hranicím (4) hraničícího (1) hraničními (1) hraním (1) hrany (2) chamran (1) charan (2) cháran (2) chárana (1) cháranu (9) chavranem (1) chavranu (1) jitran (3) káraného (1) keran (2) maranatha (1) naaranu (1) nejvybranější (3) nenažraní (1) neodstranil (1) neodstraníte (2) nepředstírané (1) neranil (1) nestraní (7) nestraníš (1) nestranná (1) nestranní (2) nestranný (2) nezranil (1) obranou (1) obranu (3) odebrané (1) odstraněn (1) odstraněna (1) odstraněni (1) odstranění (2) odstraněny (7) odstraní (9) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |